Plan för minskning av koldioxidutsläpp

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Annika Ramsköld

Nödläge för klimatet

 • Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. Den ökande frekvensen av extrema väderhändelser och deras stora effekter på människa, miljö och ekonomi understryker hur brådskande det är att agera.

För att förhindra de värsta effekterna måste vi hålla den globala uppvärmningen inom Parisavtalets gräns på 1,5 °C. Den senaste klimatvetenskapen visar att vi är farligt nära att överskrida flera brytpunkter, bortom vilka en kaskad av växelverkande händelser förutspås inträffa, men vi har fortfarande möjlighet att agera.
Läs mer om Parisavtalet (på engelska)

Stora minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser (GHG) behövs för att nästan halvera dem före 2030 och för att uppnå netto noll före 2050*. En så stor minskning kan bara nås om världen vidtar kollektiva åtgärder nu. För att nå netto noll måste alla delar i samhället göra sitt – regeringar, industrier, företag och individer.
* IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (på engelska)

Att fasa fossila bränslen och öka tillgången till fossilfri energi kommer att vara avgörande. En större utbyggnad av fossilfri elektrifiering av exempelvis transporter, uppvärmning, byggnader och industriprocesser är nyckeln – och detta skapar även möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt som vi minimerar skadorna på planeten och dess invånare.

"Som energiföretag har vi kompetensen, möjligheten och ansvaret att göra detta och ta ledningen i energiomställningen.” – Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Vattenfall förbinder sig att göra sin del

Genom att åta oss att nå netto noll år 2040 har vi på Vattenfall åtagit oss att spela vår roll. Vi har åtagit oss att minska våra egna utsläpp av växthusgaser och att samtidigt hjälpa andra samhällssektorer att också gå mot fossilfrihet.

Vårt klimatåtagande omfattar inte bara Vattenfalls egen värme- och kraftproduktion, utan även alla våra utsläpp uppströms och nedströms, till exempel i de leveranskedjor som är kopplade till ny fossilfri kraftproduktion och de utsläpp som uppstår när vi levererar naturgas till privat- och företagskunder. Vårt klimatengagemang och tillhörande mål täcker därför hela värdekedjan och alla ingående ”scopes”: 1, 2 och 3.

Scopes (omfattningar) används för att gruppera organisationers utsläpp av växthusgaser, baserat på de aktiviteter som utsläppen är relaterade till. Utsläpp kan till exempel uppstå till följd av en organisations direkta eller indirekta verksamhet.
Mer information om scopes och GHG-protokollet finns här (på engelska)

För Vattenfall kan de olika scopen sammanfattas enligt följande:

 • Scope 1: Direkta utsläpp från tillgångar som vi äger eller driver, till exempel kraftverk och fordon.
 • Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt energi som vi använder i vår egen verksamhet.
 • Scope 3: Indirekta utsläpp som kan ske både uppströms och nedströms i värdekedjan, till exempel utsläpp som är kopplade till vår försörjningskedja, och utsläpp i samband med kunders användning av våra produkter (till exempel naturgas).

För att nå vårt åtagande om netto noll 2040 måste Vattenfall ta itu med utsläpp som uppstår inom alla tre scopes. Vi har därför specifika klimatmål som tar itu med vart och ett av dessa scopes.

Mer information och en uppdelning av Vattenfalls specifika klimatmål finns nedan.

Visual 2A – SBTi SV.svg Källa: Greenhouse Gas Protocol

Science Based Targets logotyp

Klimatvetenskap leder vägen

Målen på Vattenfalls väg mot netto noll styrs av klimatvetenskap. Det övergripande netto noll-målet, och de mål inom detta som i tillräcklig utsträckning täcker varje Scope för att säkerställa att Vattenfall når netto noll, har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi).
Mer om Science Based Targets-initiativet (på engelska)

SBTi är ett oberoende globalt organ som har inrättats av organisationer som Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi använder klimatvetenskap för att fastställa hur mycket och i vilken takt utsläppen måste minska för att hålla den globala temperaturen under de tröskelvärden som kan leda till att en brytpunkt överskrids.

SBTi:s godkännande av Vattenfalls klimatmål innebär att Vattenfalls åtaganden är helt i linje med Parisavtalets gräns på 1,5 °C. Vattenfalls åtagande att nå netto noll till 2040 – och därmed vårt åtagande att anpassa oss till 1,5 °C – är för närvarande den mest ambitiösa utnämningen som finns tillgänglig genom SBTi-processen. Vi är ett av de första europeiska energibolagen som har fått våra netto noll-mål certifierade av SBTi.

”SBTi tillhandahåller en viktig standard för netto noll-rapportering, vilket säkerställer transparens och ansvarstagande i vårt arbete. Genom att följa SBTi-riktlinjerna kan vi med tillförsikt kommunicera våra framsteg mot netto noll och erbjuda våra intressenter ett tydligt och pålitligt ramverk för att bedöma våra resultat. Vi uppmuntrar också de vi arbetar med genom hela värdekedjan och i den bredare sektorn att följa med och ge ett verkligt bidrag i klimatarbetet.” – Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Vattenfalls väg mot netto noll

Vattenfalls klimatmål

För att uppnå vårt åtagande om netto noll måste Vattenfall uppfylla SBTi:s 1,5 °C-krav på betydande utsläppsminskningar med minst 90 % i hela vår värdekedja. Eventuella utestående utsläpp utöver detta måste sedan neutraliseras. Genom att följa denna tvåstegsmetod kommer Vattenfalls nettobidrag 2040 till den globala koldioxidbudgeten att vara noll.

För att uppnå ovanstående har vi satt upp kortsiktiga (2030) och långsiktiga (2040) mål inom de olika scopen, 1, 2 och 3, alla med 2017 som utgångspunkt. Dessa mål har baserats på SBTi:s vägledning om tvåstegsstrategin för minskning och neutralisering:

Diagram över utsläppsminskningar

Första steget;

 • Minska Scope 1 + 2:s koldioxidintensitet to 9 g/kWh. Detta motsvarar en minskning på över 90 %
 • Minska absoluta utsläpp i Scope 3 med 90 % eller mer.

Andra steget:

 • Neutralisera eventuella återstående utsläpp med koldioxidinfångning.

De specifika mål som Vattenfall har satt baserat på denna tvåstegsmetod är alla satta mot en utgångspunkt 2017. Från och med maj 2024 har Vattenfall avyttrat Berlins värmeverksamhet från vår portfölj. Vi håller nu på att omvärdera våra utsläpp för att återspegla denna avyttring. Processen med en ny utgångspunkt påverkar vår utsläppsbana och vår väg mot att uppnå vårt mål om netto noll 2040.

Som en följd av detta kommer Vattenfalls klimatmål på kort och lång sikt, som tidigare har godkänts av SBTi, också att behöva ses över för att säkerställa att de korrekt återspeglar vår aktuella affärssituation. Medan processen med att omformulera och få SBTi att godkänna våra nya klimatmål fortfarande pågår gäller fortfarande Vattenfalls befintliga SBTi-godkända mål. För närvarande är därför våra klimatmål följande:

Vattenfalls mål mot netto noll

Till 2030:

 • Vattenfall åtar sig att minska utsläppsintensiteten av växthusgaser i Scope 1, 2 och 3 (såld el) med >77 %. Med hjälp av ett separat mål för utsläpp från all såld el kommer vi att mäta våra framsteg när det gäller att minska koldioxidutsläppen från den el vi säljer till våra kunder.
 • Vattenfall åtar sig att minska de absoluta Scope 3-utsläppen av växthusgaser (nedströms: användning av sålda produkter) med >54 %. Med hjälp av ett separat mål som täcker utsläpp från användning av sålda produkter kommer vi att mäta våra framsteg när det gäller att minska koldioxidutsläppen från de tjänster som vi tillhandahåller våra privat- och företagskunder. Huvuddelen av dessa utsläpp kan för närvarande hänföras till användning av naturgas för uppvärmning.

Till 2040:

 • Vattenfall åtar sig att minska utsläppsintensiteten i Scope 1, 2 och 3 (såld el) med >93 %
 • Vattenfall åtar sig att minska de absoluta Scope 3-utsläppen (nedströms: användning av sålda produkter, och alla våra återstående Scope 3: både uppströms och nedströms) med >90 %. Genom att sätta ett mål som omfattar återstående Scope 3-utsläpp utöver de som täcks av såld el och användning av sålda produkter kommer vi att mäta våra framsteg med att minska koldioxidutsläppen i resten av vår värdekedja, inklusive utsläpp som kan hänföras till bränsleinköp, produktion av de varor och tjänster som Vattenfall använder samt utsläpp kopplade till transporter och affärsresor.

Tillsammans motsvarar ovanstående mål en absolut minskning på >90 % över alla Scopes till 2040.

Vattenfalls strategi för att nå våra mål

Merparten av Vattenfalls Scope 1- och 2-utsläpp kan hänföras till användningen av fossila bränslen i fjärrvärme. För att uppnå netto noll för Scope 1 och 2 kommer det att krävas en tvåspårsstrategi: snabb utfasning av användningen av fossila bränslen för att generera el och värme, samtidigt som användningen av fossilfria källor för att generera el och värme ökar. Vattenfall har kommit överens om en omställningsplan som kommer att stödja utfasning av fossila bränslen till förmån för en mängd olika framtidsorienterade lösningar, enligt nedan.

Beroendet av fossil gas kommer att reduceras till ett minimum genom att:

 • Öka användningen av en mängd olika tekniker med låga koldioxidutsläpp, till exempel geo- och akvatermiska värmekällor, power-to-heat-lösningar och säsongsbetonade lagringsalternativ
 • Utöka Vattenfalls partnerskap, vilket möjliggör integration av en högre andel inmatning av överskottsvärme från tredje part (TPI)
 • Ombyggnad av eventuella återstående gastillgångar till att kunna drivas med fossilfri vätgas eller biogas.

Elproduktionen från vind och sol kommer att fortsätta växa kraftigt. Vattenkraft och kärnkraft möjliggör även fortsättningsvis en elektrifiering av samhället med fossilfri kraft.

Pumpvattenkraftverk, batterier och andra lösningar fortsätter att utvecklas för att öka lagringskapaciteten för fossilfri energi och för att öka flexibiliteten i energisystemet.

Genom att ta itu med våra Scope 1- och 2-utsläpp och minska den naturgas vi säljer till våra kunder kommer en betydande del av Vattenfalls Scope 3-utsläpp – de som kan hänföras till sålda produkter också att åtgärdas. Återstående Scope 3-utsläpp inkluderar de som kan hänföras till Vattenfalls leveranskedja, affärsresor och avfall som genereras av vår verksamhet och våra transporter. Dessa områden hanteras också för att Vattenfall ska kunna leverera på netto noll 2040-åtagandet.

Scope 3-utsläpp anses allmänt vara svårast att hantera eftersom många kategorier inte är direkt kopplade till företaget. Men genom att sätta upp Scope 3-mål kan Vattenfalls klimatåtgärder få ett mycket bredare genomslag och detta låser upp nya innovationer och samarbeten längs hela värdekedjan.

Ett viktigt steg är att flytta kunder bort från naturgas till alternativa sätt att värma upp hem och företag och driva industriprocesser (detta omfattas av Scope 3.11 som avser användningen av såld naturgas). Tillvägagångssättet fokuserar på tre nyckellösningar:

 • Öka tillgängligheten och urvalet av värmepumpar som kan ersätta traditionella gaspannor.
 • Användning av biogas som framställs av biomassa eller organiskt avfall, som till exempel växtmaterial och jordbruksavfall, kommer också att spela en viktig roll. Förutom att utöka kundförsäljningen kommer Vattenfall att titta på olika sätt att bidra till att tillräcklig biogaskapacitet finns tillgänglig över hela marknaden.
 • Utbyggnad av fjärrvärmenät kommer att göra det möjligt för fler bostäder och företag att få tillgång till uppvärmning med låga koldioxidutsläpp. 

Dessutom kommer vi att arbeta med konsumenter för att hjälpa dem att dra nytta av energieffektiviseringsåtgärder vilket minskar utsläppen genom att minska förbrukningen av både gas och el.

Vattenfalls företags- och privatkunder i Sverige har länge kunna använda 100 procent fossilfri el, och 2022 fick de sällskap av konsumenter i Nederländerna. I Finland har alla privat- och småföretagskunder använt fossilfri el sedan 2021. I Tyskland är målet att alla kunder ska få fossilfri el senast 2030 och för företag i Nederländerna senast 2035. Detta kommer att minska utsläppen från den sålda elen under Scope 3.3D.

Inflytande över hela värdekedjan

"Genom åtgärder som att till exempel integrera hållbarhetskrav i stora anbudsprocesser kan vi använda vår köpkraft för att öka takten i utvecklingen mot fossilfria värdekedjor." – Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

För att kunna lyckas i arbetet att minska Scope 3-utsläppen, som inkluderar utsläpp från leveranskedjan, använder vi ett antal kompletterande strategier.  Exempel på dessa är att aktivt engagera sig med leverantörer och införliva hållbarhetskrav i anbudsprocesser. 

Vi har också en aktiv roll i ett antal globala initiativ som syftar till att driva på meningsfulla utsläppsminskningar inom nyckelsektorer.

Vattenfall är till exempel en av grundarna till First Movers Coalition som lanserades vid COP26 i Glasgow och har förbundit sig att ställa ett antal krav på leverantörer, vilket har potential att avsevärt minska klimatfotavtrycket för viktiga material och tjänster.

Vi har förbundit oss att:

 • Kräva att våra leverantörer använder "genombrottsstål" som gör det möjligt att minst 10 procent av de stålvolymer företaget årligen anskaffar senast 2030 är genombrottsstål, till exempel fossilfritt Hybrit-stål.
 • Kräva av leverantörer av lastbilstransporter att 30 procent av de tunga och 100 procent av de medeltunga lastbilar som köps in till 2030 ska vara lastbilar med låga utsläpp.
 • Kräva att flygbolag och flygtransportleverantörer till 2030 ersätter minst 5 procent av efterfrågan på konventionellt flygbränsle med SAF (Sustainable Airline Fuels) och/eller använder framdrivningsteknik med noll koldioxidutsläpp.

Som en del av SteelZero-initiativet minimerar vi vindkraftverkens klimatfotavtryck ytterligare och har förbundit oss till ett delmål om att använda 50 procent stål med låga utsläpp till 2030, på en resa mot att köpa in 100 procent netto noll-stål till 2040.
Läs mer om SteelZero (på engelska)

Relaterad information

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Utvändig vy av kraftvärmeverket i Uppsala

Det finns stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av koldioxid.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.