Plan för minskning av koldioxidutsläpp

Vårt mål är att vara klimatneutrala senast 2040.

Möta utmaningarna

Science Based Targets logotyp

För att vi ska kunna bli fossilfria inom en generation måste Vattenfall minska sina egna koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan – och det är på gång. Vi samarbetar med våra kunder, partners, myndigheter och städer för att uppnå detta. Målet är att våra leverantörer och våra kunder ska bli klimatneutrala senast år 2040. Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och har certifierats av initiativet Science Based Targets i september 2021. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

Koldioxidintensitet

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500


Koldioxidintensitet i samband med el- och värmeproduktion beskriver hur mycket koldioxid (CO2) som släpps ut vid produktion av en kilowattimme el eller värme.

Färdplan för koldioxid

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att målet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 och klimatneutralitet måste uppnås senast i mitten av århundradet.

Vattenfall har åtagit sig att följa den väg mot 1,5-gradersmålet som initiativet Science Based Targets har stakat ut. Diagrammet visar en prognos för hur vi ska minska utsläppsintensiteten över tid i linje med vägen mot 1,5-gradersmålet. Jämfört med basåret 2017 kommer vi att ha minskat vår utsläppsintensitet med 43 % till 2025 och mer än 77 % till 2030. Hela vår värdekedja kommer att vara klimatneutral senast 2040.

Alla återstående utsläpp neutraliseras via negativa utsläpp.

Minska utsläppen från vår egen verksamhet

Fossila bränslen är aldrig ett långsiktigt alternativ för ett samhälle som vill uppnå klimatneutralitet, och detsamma gäller för det Vattenfall vi vill ha i framtiden. Brunkol och stenkol passar inte längre in i vår strategi.

Genom att vi avyttrade vår brunkolsverksamhet 2016 minskade vi våra årliga koldioxidutsläpp från 84 till 23 miljoner ton 2017. Dessa siffror har sänkts ytterligare – till cirka 19 miljoner ton 2019 i och med försäljningen av vår värmeverksamhet i Hamburg, avvecklingen av Hemweg 8 i Nederländerna och Reuter C i Berlin 2019. Vattenfall har beslutat att fullständigt fasa ut kolet från sin värmeportfölj i Tyskland fram till år 2030, och i Nederländerna uppnåddes detta redan 2020. Under 2020 minskade vi våra utsläpp från cirka 19 miljoner ton till cirka 12 miljoner ton. Den tidiga stängningen av Moorburg bidrog avsevärt till detta. Under 2021 minskade vi våra utsläpp ytterligare till cirka 10 miljoner ton.

Vattenfalls verksamhet i Norden har redan i dag låga utsläpp tack vare att praktiskt taget 100 procent av elproduktionen bygger på förnybar vattenkraft och kärnkraftsproduktion med låga utsläpp. Vi strävar efter att bli fullständigt klimatneutrala i Norden senast 2025. Detta inkluderar även värmeverksamheten.

I september 2021 godkändes Vattenfalls nya 2030-utsläppsminskningsmål av Science Based Targets initiative, SBTi, vilket innebär en extern bekräftelse på att målen ligger i linje med kraven för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt klimatforskningen.

Minska våra leverantörers utsläpp

Hela värdekedjan omfattas av vår strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vårt målinriktade arbete gäller därför inte bara att minska vårt eget klimatavtryck, utan även andras – det vill säga våra leverantörer och kunder. Som ett viktigt steg mot en fossilfri framtid har Vattenfall satt upp ett mål om att minska utsläppen av varor och tjänster från leveranskedjan med 50 procent fram till 2030, vilket omfattar alla leverantörsnivåer. Vi arbetar mot målet genom dialoger med leverantörer och tar klimatsmarta beslut när vi upphandlar. Vi inkluderar till exempel klimatmått och tilldelningssystem i utvalda upphandlingar, vi undersöker alternativa lösningar med mindre fotavtryck och optimerar vår resursanvändning, och vi strävar efter elektrifiering av produktionsprocesser för att både minska våra egna utsläpp i leverantörskedjan och en bredare minskning av koldioxidutsläppen i samhället.

Två barn som leker med en bilbana

Vi vill göra det enklare för våra kunder att fatta klimatsmarta beslut så att de kan leva fossilfritt inom en generation.

Minska våra kunders utsläpp

Vattenfalls kunder inom fossil gas står också för avsevärda utsläpp av växthusgaser. Värmeomställningen från fossil gas på våra kontinentala marknader är ett av våra viktigaste strategiska fokusområden. Vi arbetar för att det ska bli enklare och mer prisvärt för kunderna att välja en klimatsmartare livsstil. Detta innebär att vi löpande vidareutvecklar vår portfölj med decentraliserade energilösningar som solpaneler, värmepumpar och batterier. Vi vill göra det enklare för kunderna att fatta informerade, ekonomiskt fördelaktiga beslut för sina uppvärmningsbehov, så att de kan frigöra sig från fossila bränslen inom en generation.

Vattenfalls planer på att minska kunders Scope 3-utsläpp fram till 2030 har också godkänts av Science Based Targets initiative, SBTi, och därmed konstaterats ligga i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader enligt klimatforskningen. Vår portfölj ska vara klimatneutral senast år 2040 och fossilfri senast år 2045.

Hjälpa kunderna att uppnå sina klimatmål

Vi arbetar hårt för att minska vår klimatpåverkan längs hela värdekedjan, med särskilt fokus på att hjälpa våra kunder och partners att minska sina utsläpp och nå sina klimatmål. Vi har utökat vårt produkterbjudande till hushålls- och företagskunder för att göra det möjligt för dem att minska sitt klimatfotavtryck och/eller producera sin egen energi. Exempel på detta är bland annat värme och el med låga koldioxidutsläpp, laddningslösningar för elfordon, solpaneler, värmepumpar och smarta termostater och hus. Vi strävar efter att vara transparenta kring våra produkters klimatfotavtryck genom livscykelanalyser och miljövarudeklarationer (EPD:er). Vi samarbetar också med energiintensiva företag för att minska koldioxidutsläppen genom elektrifiering av industriprocesser.

Vi tror att Sverige kan bli en pionjär inom det här området eftersom landets el är jämförelsevis billig och praktiskt taget fossilfri. Elektrifiering har potential att minska koldioxidutsläppen från Sveriges stål-, cement- och raffinaderiverksamheter med upp till 9 miljoner ton per år. Det finns också potential att producera förnybara bränslen på raffinaderier, vilket skulle kunna innebära en minskning på 6 miljoner ton per år inom transportsektorn. Vi stödjer också elektrifieringen av transportsektorn genom att inta en ledande roll i utvecklingen av laddningsinfrastruktur. Det är en avgörande faktor i utfasningen av fossila bränslen och i arbetet med att nå det nationella målet om minskade koldioxidutsläpp på alla våra marknader.

Kombinationen av kraftvärme, förnybar värme och värmelagring skapar möjligheter för flexibel värme- och elproduktion med låga koldioxidutsläpp. I våra partnerskap med Uppsala, Berlin och Amsterdam utarbetar vi planer för hur vi ska skapa en väg mot klimatneutralitet och samtidigt uppfylla våra kunders förväntningar på leverans av el och värme till överkomliga priser.

Varför fjärrvärme är goda nyheter för alla

I år bjöd vi in personer med olika bakgrunder att dela med sig av sina åsikter om några av de stora ämnena från vår års- och hållbarhetsredovisning 2021.

Relaterad information

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

En av Vattenfalls anläggningar i Uppsala

Det finns stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av koldioxid.

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.