Plan för minskning av koldioxidutsläpp

Så ska Vattenfall nå netto noll till år 2040.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Nödläge för klimatet

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. Den ökande frekvensen av extrema väderhändelser och deras stora effekter på människa, miljö och ekonomi understryker att det är bråttom att agera.

För att förhindra de värsta effekterna måste vi hålla oss inom Parisavtalets globala uppvärmningsmål på 1,5 °C. Den senaste klimatvetenskapen visar att vi är farligt nära att halka över flera brytpunkter, men vi har fortfarande möjlighet att agera.
Läs mer om Parisavtalet (på engelska)

Stora minskningar i utsläppen av växthusgaser (GHG) är nödvändiga – de måste nästan halveras till 2030 och nå netto noll före 2050*. Minskningar i denna omfattning kan bara nås om världen vidtar kollektiva åtgärder nu. För att nå netto noll måste alla delar i samhället göra sitt – regeringar, industrier, företag och individer. 
* IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (på engelska)

Att fasa ut fossila bränslen och öka tillgången till fossilfri energi kommer att vara avgörande.  En större utbyggnad av fossilfri elektrifiering av exempelvis transporter, uppvärmning, byggnader och industriprocesser är nyckeln – och detta skapar samtidigt möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt som inte skadar planeten.

"Som energiföretag har vi kompetensen, möjligheten och ansvaret att göra detta och ta ledningen i energiomställningen.” – Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Vattenfall förbinder sig att göra sin del

Vattenfall vidtar åtgärder i dag och har förbundit sig att minska utsläppen. Målet är en minskning av utsläppen med 55 % till 2030 och en minskning av utsläppen med över 90 % till 2040 (jämfört med basåret 2017), och att också nå netto noll 2040.

Dessa reduktionsmål omfattar inte bara Vattenfalls egen värme- och kraftproduktion utan även alla utsläpp i tidigare och efterföljande led, till exempel de i leveranskedjorna som är kopplade till ny fossilfri kraftproduktion. Här ingår även utsläpp från leveransen av naturgas till privat- och företagskunder. 

Netto noll innebär minst ~90 % minskning fram till 2040

Diagram över utsläppsminskningar

Först

Minska koldioxidintensiteten i Scope 1 + 2 till 9 g/kWh (en minskning på över 90 procent).
Minskning av absoluta Scope 3-utsläpp med 90 procent eller mer.

Sedan

Neutralisera återstående utsläpp med koldioxidinfångning.

Science Based Targets logotyp

Klimatvetenskap leder vägen

De mål som sätts på vägen mot netto noll styrs av klimatvetenskapen. Vattenfalls mål har godkänts av Science Based Target-initiativet (SBTi) och ligger helt i linje med en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5°C.
Science Based Target initiative (på engelska)

SBTi är ett oberoende globalt organ som inrättats av organisationer som CDP, United Nations Global Compact och Världsnaturfonden (WWF). SBTi förlitar sig på klimatvetenskapen för att avgöra hur mycket utsläppen behöver minskas, och i vilken hastighet, för att den globala temperaturen ska hållas under brytpunkterna. Detta organs omfattande forskning om den senaste klimatvetenskapen skapar en standard för företag när det gäller att fastställa mål för olika sektorer.

”SBTi tillhandahåller en viktig standard för netto noll-rapportering, vilket säkerställer transparens och ansvarstagande i vårt arbete. Genom att följa SBTi-riktlinjerna kan vi med tillförsikt kommunicera våra framsteg mot netto noll och erbjuda våra intressenter ett tydligt och pålitligt ramverk för att bedöma våra resultat. Vi uppmuntrar också de vi arbetar med genom hela värdekedjan och i den bredare sektorn att följa med och ge ett verkligt bidrag i klimatarbetet.” – Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Vattenfall är det första svenska energiföretag att få sina netto noll-mål certifierade av SBTi. Det 1,5°C-mål Vattenfall har satt upp är för närvarande det mest ambitiösa som finns tillgängligt genom SBTi-processen.

Vad betyder ”scopes” inom koldioxidutsläpp?

Växthusgasutsläpp grupperas i tre olika ”scopes” eller omfattningar, beroende på hur de är kopplade till ett företags verksamhet. Vi vidtar åtgärder för att minska våra utsläpp.

  • Scope 1: Direkta utsläpp från tillgångar som Vattenfall äger eller driver, till exempel kraftverk och fordon.
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt energi som Vattenfall använder i sin egen verksamhet.
  • Scope 3: Indirekta utsläpp, till exempel utsläpp som genereras av kunder som använder Vattenfalls produkter (till exempel naturgas) eller utsläpp från Vattenfalls leveranskedjor.

Visual 2A – SBTi SV.svg Källa: Greenhouse Gas Protocol

Netto noll i siffror

I linje med åtagandet att uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja har Vattenfall satt upp kortsiktiga mål (2030) och långsiktiga mål (2040) för framstegen inom de olika områdena.

Att uppnå netto noll innebär att vi, förutom att följa SBTi:s 1,5°C-krav för utsläppsminskningar på över 90 procent, även kommer att neutralisera eventuella kvarvarande utsläpp. Det betyder att nettobidraget till den globala koldioxidbudgeten blir noll.

Vattenfalls mål mot netto noll

Scope 1 och 2
Vi förbinder oss att minska Scope 1- och 2-utsläppen av växthusgaser med 77 % per kWh till 2030 och 93,5 % per kWh till 2040 från basåret 2017.

Scope 1 + Scope 3, all såld el
Vi förbinder oss att minska Scope 1- och 3-utsläppen av växthusgaser från all såld el med 77 % per kWh till 2030 och 94 % per kWh till 2040 från basåret 2017.*

*Målgränsen omfattar markrelaterade utsläpp och upptag från bioenergiråvaror. 

Genom att sätta upp ett separat mål för utsläpp från all såld el kommer vi effektivt kunna mäta våra framsteg när det gäller att minska koldioxidutsläppen från den el vi säljer till våra kunder.

Scope 3.11, användning av sålda produkter

Vi förbinder oss att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i Scope 3 från användning av sålda produkter med 54,6 % till 2030 och 90 % till 2040 från basåret 2017. För Vattenfall handlar detta huvudsakligen om utsläpp från användningen av naturgas som sålts till privat- eller företagskunder för uppvärmning.

Alla återstående Scope 3
Vi förbinder oss att minska alla andra absoluta Scope 3-utsläpp av växthusgaser med 90 % till 2040. De främsta bidragsgivarna till återstående Scope 3-utsläpp är kopplade till utsläpp av växthusgaser i leveranskedjor kopplade till bränsleinköp och produktion av de material som används för investeringar. Här ingår till exempel också utsläpp kopplade till transporter och affärsresor.

Här ingår utsläpp över hela vår leveranskedja.

Strategin för att nå våra mål

För Vattenfall är huvuddelen av Scope 1 och 2-utsläppen relaterade till användningen av fossila bränslen i fjärrvärme. Vi har en omställningsplan på plats som låter oss ersätta fossila bränslen med en mängd olika framtidsorienterade lösningar och att fasa ut kol senast 2030.

En betydande del av våra utsläpp under Scope 3 baseras på naturgas som säljs till kunder (Scope 3.11: sålda produkter och varor). Andra utsläpp är till exempel de som kommer från leverantörer, tjänsteresor och avfall som genereras av verksamhet och transporter.

Att uppnå netto noll för Scope 1 och 2 kommer att kräva en strategi med två spår, som snabbt tar oss bort från energiproduktion baserad på fossila bränslen samtidigt som användningen av fossilfria källor för att generera el och värme ökar.

Att fasa ut koleldad kraftvärmeproduktion till 2030 är en central del i detta. Vi har redan nått denna milstolpe i Nederländerna och kommer att sluta använda kol i Tyskland senast 2030. Exponeringen för fossil gas kommer att reduceras till ett minimum genom att vi ökar användningen av en mängd olika tekniker med låga koldioxidutsläpp, som till exempel geo- och vattenvärmekällor, power-to-heat-lösningar och säsongsbetonade lagringsalternativ. Parallellt expanderar vi våra partnerskap för att integrera en högre andel inmatning av överskottsvärme från tredje part (TPI). Eventuella återstående gastillgångar kommer att kunna drivas med fossilfri vätgas eller biogas.

Vattenfalls elproduktion från vind och sol växer kraftigt. Vattenkraft och kärnkraft fortsätter att spela en viktig roll i energiomställningen genom att möjliggöra elektrifiering av samhället med fossilfri energi.

Ytterligare utveckling av lösningar som pumpkraftverk, batterier och lagringslösningar kommer att ge större förnybar kapacitet och behövs för att skapa ett mer flexibelt energisystem.

Scope 3-utsläpp anses allmänt vara svårast att hantera eftersom många kategorier inte är direkt kopplade till företaget. Men genom att sätta upp Scope 3-mål kan Vattenfalls klimatåtgärder få ett mycket bredare genomslag och detta låser upp nya innovationer och samarbeten längs hela värdekedjan.

Ett viktigt steg är att flytta kunder bort från naturgas till alternativa sätt att värma upp hem och företag och driva industriprocesser (detta omfattas av Scope 3.11 som avser användningen av såld naturgas). Tillvägagångssättet fokuserar på tre nyckellösningar:

  • Öka tillgängligheten och urvalet av värmepumpar som kan ersätta traditionella gaspannor.
  • Användning av biogas som framställs av biomassa eller organiskt avfall, som till exempel växtmaterial och jordbruksavfall, kommer också att spela en viktig roll. Förutom att utöka kundförsäljningen kommer Vattenfall att titta på olika sätt att bidra till att tillräcklig biogaskapacitet finns tillgänglig över hela marknaden.
  • Utbyggnad av fjärrvärmenät kommer att göra det möjligt för fler bostäder och företag att få tillgång till uppvärmning med låga koldioxidutsläpp. 

Dessutom kommer vi att arbeta med konsumenter för att hjälpa dem att dra nytta av energieffektiviseringsåtgärder vilket minskar utsläppen genom att minska förbrukningen av både gas och el.

Vattenfalls företags- och privatkunder i Sverige har länge kunna använda 100 procent fossilfri el, och 2022 fick de sällskap av konsumenter i Nederländerna. I Finland har alla privat- och småföretagskunder använt fossilfri el sedan 2021. I Tyskland är målet att alla kunder ska få fossilfri el senast 2030 och för företag i Nederländerna senast 2035. Detta kommer att minska utsläppen från den sålda elen under Scope 3.3D.

Inflytande över hela värdekedjan

"Genom åtgärder som att till exempel integrera hållbarhetskrav i stora anbudsprocesser kan vi använda vår köpkraft för att öka takten i utvecklingen mot fossilfria värdekedjor." – Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

För att kunna lyckas i arbetet att minska Scope 3-utsläppen, som inkluderar utsläpp från leveranskedjan, använder vi ett antal kompletterande strategier.  Exempel på dessa är att aktivt engagera sig med leverantörer och införliva hållbarhetskrav i anbudsprocesser. 

Vi har också en aktiv roll i ett antal globala initiativ som syftar till att driva på meningsfulla utsläppsminskningar inom nyckelsektorer.

Vattenfall är till exempel en av grundarna till First Movers Coalition som lanserades vid COP26 i Glasgow och har förbundit sig att ställa ett antal krav på leverantörer, vilket har potential att avsevärt minska klimatfotavtrycket för viktiga material och tjänster.

Vi har förbundit oss att:

  • Kräva att våra leverantörer använder "genombrottsstål" som gör det möjligt att minst 10 procent av de stålvolymer företaget årligen anskaffar senast 2030 är genombrottsstål, till exempel fossilfritt Hybrit-stål.
  • Kräva av leverantörer av lastbilstransporter att 30 procent av de tunga och 100 procent av de medeltunga lastbilar som köps in till 2030 ska vara lastbilar med låga utsläpp.
  • Kräva att flygbolag och flygtransportleverantörer till 2030 ersätter minst 5 procent av efterfrågan på konventionellt flygbränsle med SAF (Sustainable Airline Fuels) och/eller använder framdrivningsteknik med noll koldioxidutsläpp.

Som en del av SteelZero-initiativet minimerar vi vindkraftverkens klimatfotavtryck ytterligare och har förbundit oss till ett delmål om att använda 50 procent stål med låga utsläpp till 2030, på en resa mot att köpa in 100 procent netto noll-stål till 2040.
Läs mer om SteelZero (på engelska)

Relaterad information

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Utvändig vy av kraftvärmeverket i Uppsala

Det finns stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av koldioxid.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.