Plan för minskning av koldioxidutsläpp

Framtidens klimatneutralitet är på gång.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Ett enormt arbete pågår för att begränsa jordens temperaturökning till 1,5 °C, något som skulle kräva att världen nollar sina nettoutsläpp av koldioxid någon gång mellan 2030 och 2050. För att vi ska kunna bli fossilfria inom en generation måste Vattenfall minska sina egna koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan – och det är på gång. Vi samarbetar med våra kunder, partners, myndigheter och städer för att uppnå detta. Målet är klimatneutralitet för vår egen, för våra leverantörers och för våra kunders verksamhet. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

Minska utsläppen från vår egen verksamhet

Fossila bränslen är aldrig ett långsiktigt alternativ för ett samhälle som vill uppnå klimatneutralitet, och detsamma gäller för det Vattenfall vi vill ha i framtiden. Brunkol och stenkol passar inte längre in i vår strategi. Genom att vi avyttrade vår brunkolsverksamhet 2016 minskade vi våra årliga koldioxidutsläpp från 84 till 23 miljoner ton 2017. Mer än hälften av våra återstående koldioxidutsläpp kommer från våra koleldade kondenseringsanläggningar/kraftvärmeverk i Tyskland och Nederländerna (16 miljoner ton) och större delen av resten från gaseldade anläggningar i de två nyss nämnda länderna (6 miljoner ton). Dessa siffror har sänkts ytterligare – till cirka 19 miljoner ton 2019 i och med försäljningen av vår värmeverksamhet i Hamburg, avvecklingen av Hemweg 8 i Nederländerna och Reuter C i Berlin 2019. Vattenfall har beslutat att fullständigt fasa ut kolet från sin värmeportfölj i Tyskland fram till år 2030, och i Nederländerna uppnåddes detta redan 2020.

Vattenfalls verksamhet i Norden har redan i dag låga utsläpp tack vare att praktiskt taget 100 procent av elproduktionen bygger på förnybar vattenkraft och kärnkraftsproduktion med låga utsläpp.

Minska våra leverantörers utsläpp

Vattenfall arbetar också med att hjälpa sina leverantörer att minska utsläppen av växthusgaser, något som i huvudsak härrör från kolbrytning, gasproduktion och kärnbränsle, men också när det gäller leverans av komponenter och underhåll. Baserat på utsläppsdata från livscykelanalyser och löpande dialoger med våra leverantörer gör vi en samordnad insats för att reducera dessa utsläpp (2017 släppte våra leverantörer ut 5 Mt/år). Vi inriktar oss på strategiska leverantörer och begär in information om hur de hanterar klimataspekterna samtidigt som vi söker nya möjligheter till utsläppsminskningar i samband med teckning av nya kontrakt. Vi stödjer gemensamma initiativ för att minska utsläppen. Vi ställer också tydliga krav på leverantörer och underentreprenörer om att minska sin miljöbelastning och upprätta mål för att minska sina klimatfotavtryck.

Två barn som leker med en bilbana

Vi vill göra det enklare för våra kunder att fatta klimatsmarta beslut så att de kan leva fossilfritt inom en generation.

Minska våra kunders utsläpp

Vattenfalls gaskunder står också för avsevärda utsläpp av växthusgaser (2017 släppte våra kunder ut 15 Mt/år). Vi arbetar för att det ska bli enklare och mer prisvärt för kunderna att välja en klimatsmartare livsstil. Detta innebär att vi löpande vidareutvecklar vår portfölj med decentraliserade energilösningar som solpaneler, värmepumpar och batterier, och vi gör det enklare för kunderna att fatta välinformerade, ekonomiskt fördelaktiga och klimatsmarta beslut när det gäller deras värmebehov.

Vi vill göra det enklare för kunderna att fatta klimatsmarta beslut så att de kan frigöra sig från fossila bränslen inom en generation.

Hjälpa kunderna att uppnå sina klimatmål

Vi arbetar hårt för att minska vår klimatpåverkan längs hela värdekedjan, med särskilt fokus på att hjälpa våra kunder och partners att minska sina utsläpp och nå sina klimatmål. Vi har utökat vårt produkterbjudande till hushålls- och företagskunder för att göra det möjligt för dem att minska sitt klimatfotavtryck och/eller producera sin egen energi. Exempel på detta är bland annat värme och el med låga koldioxidutsläpp, laddningslösningar för elfordon, tak med solpaneler, värmepumpar och smarta termostater och hus. Vi strävar efter att vara transparenta kring våra produkters klimatfotavtryck genom livscykelanalyser och miljövarudeklarationer (EPD:er). Vi samarbetar också med energiintensiva företag för att minska koldioxidutsläppen genom elektrifiering av industriprocesser.

Vi tror att Sverige kan bli en pionjär inom det här området eftersom landets el är jämförelsevis billig och praktiskt taget fossilfri. Elektrifiering har potential att minska koldioxidutsläppen från Sveriges stål-, cement- och raffinaderiverksamheter med upp till 9 miljoner ton per år. Det finns också potential att producera förnybara bränslen på raffinaderier, vilket skulle kunna innebära en minskning på 6 miljoner ton per år inom transportsektorn. Vi stödjer också elektrifieringen av transportsektorn genom att inta en ledande roll i utvecklingen av laddningsinfrastruktur. Det är en avgörande faktor i utfasningen av fossila bränslen och i arbetet med att nå det nationella målet om minskade koldioxidutsläpp på alla våra marknader.

Kombinationen av kraftvärme, förnybar värme och värmelagring skapar möjligheter för flexibel värme- och elproduktion med låga koldioxidutsläpp. I våra partnerskap med Uppsala, Berlin och Amsterdam utarbetar vi planer för hur vi ska skapa en väg mot klimatneutralitet och samtidigt uppfylla våra kunders förväntningar på leverans av el och värme till överkomliga priser.

Relaterad information

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.