Plan för minskning av koldioxidutsläpp

Netto noll till 2040 ska bli verklighet.

Möta utmaningarna

Science Based Traget - Logo

För att vi ska kunna bli fossilfria inom en generation måste Vattenfall minska sina egna koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan – och det är på gång. Vi samarbetar med våra kunder, partners, myndigheter och städer för att uppnå detta. Målet är att våra leverantörer och våra kunder ska bli klimatneutrala senast år 2040. Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och certifierades av initiativet Science Based Targets i september 2021. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

Koldioxidintensitet

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500


Koldioxidintensitet i samband med el- och värmeproduktion beskriver hur mycket koldioxid (CO2) som släpps ut vid produktion av en kilowattimme el eller värme.

Färdplan för koldioxid

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att målet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser i stort sett halveras till 2030 och klimatneutralitet måste uppnås under andra hälften av århundradet*.

Vattenfall har förbundit sig att följa den väg mot 1,5-gradersmålet som Science Based Targets-initiativet har stakat ut. Diagrammet visar en prognos för hur vi över tid ska minska intensiteten vad gäller Scope 1+2-utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet. Från vårt basår 2017 planerar vi att minska vår utsläppsintensitet med över 40 % till 2025 och med över 75 % till 2030. Hela vår värdekedja kommer att nå nettonollutsläpp** senast år 2040.

Alla återstående utsläpp neutraliseras via negativa utsläpp.

* IPCC:s sjätte syntesrapport (på engelska)

**Vattenfall följer Science Based Targets-initiativets krav för kraftindustrin när vi refererar till netto noll. I praktiken innebär detta att

  • minska CO2e-intensiteten i Scope 1+2 till 9 g/kWh (en minskning på över 90 %)
  • minska alla Scope 3-utsläpp med minst 90 %
  • neutralisera återstående utsläpp med koldioxidinfångning

Minska utsläppen från vår egen verksamhet

Vattenfalls färdplan för koldioxid vägleds av våra vetenskapsbaserade mål. I september 2021 godkändes Vattenfalls nya utsläppsminskningsmål för 2030 av Science Based Targets Initiative, SBTi, vilket innebär en extern bekräftelse på att målen ligger i linje med kraven för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt klimatforskningen. Dessa mål följer Greenhouse Gas Protocol och spårar bara utsläppsminskningsinitiativ, och inkluderar inte effekten av avyttringar.

Fossila bränslen är aldrig ett långsiktigt alternativ för ett samhälle som vill uppnå klimatneutralitet, och detsamma gäller för det Vattenfall vi vill ha i framtiden. Som del av vår färdplan för koldioxid har Vattenfall beslutat att helt fasa ut kol till år 2030. I Nederländerna uppnåddes detta redan 2020 med avvecklingen av Hemweg 8, medan Tyskland tagit stora steg med avvecklingen av kraftvärmeverket Reuter C och den tidiga stängningen av kraftvärmeverket Moorburg. Dessa initiativ har hjälpt Vattenfall minska utsläppen med nästan nio miljoner ton jämfört med utsläppen basåret 2017. De återstående delarna av kolutfasningen är planerade att slutföras under andra hälften av 2020-talet på Moabit-anläggningen och i slutet av 2020-talet på Reuter West-anläggningen, båda i Berlin.

Vattenfalls verksamhet i Norden har redan i dag låga utsläpp tack vare att praktiskt taget 100 procent av elproduktionen bygger på vattenkraft och kärnkraft. Vi siktar på att helt eliminera användningen av fossila bränslen i vår värmeproduktion i Norden till 2025. Utfasningen av torv i Carpe Futurum-projektet i Uppsala var ett stort steg i denna riktning.

Tillsammans med den snabba utbyggnaden av fossilfria energikällor gör dessa initiativ det möjligt för oss att nå våra 1,5-gradersmål till 2030 och vara i fas för att nå nettonollutsläpp till år 2040.

Minska våra leverantörers utsläpp

Hela värdekedjan omfattas av vår strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vårt målinriktade arbete gäller därför inte bara att minska vårt eget klimatavtryck, utan även andras – det vill säga våra leverantörer och kunder. Som ett viktigt steg mot en fossilfri framtid har Vattenfall satt upp ett mål om att minska utsläppen av varor och tjänster från leveranskedjan med 50 procent fram till 2030, vilket omfattar alla leverantörsnivåer. Vi arbetar mot målet genom dialoger med leverantörer och tar klimatsmarta beslut när vi upphandlar. Vi inkluderar till exempel klimatmått och tilldelningssystem i utvalda upphandlingar, vi undersöker alternativa lösningar med mindre fotavtryck och optimerar vår resursanvändning, och vi strävar efter elektrifiering av produktionsprocesser för att både minska våra egna utsläpp i leverantörskedjan och en bredare minskning av koldioxidutsläppen i samhället.

Barn som leker med en Carrera-bana

Vi vill göra det enklare för våra kunder att fatta klimatsmarta beslut så att de kan leva fossilfritt inom en generation.

Minska våra kunders utsläpp

Vattenfalls naturgaskunder står också för avsevärda utsläpp av växthusgaser. Värmeomställningen från fossil gas på våra kontinentala marknader är ett av våra viktigaste strategiska fokusområden. Vi arbetar för att det ska bli enklare och mer prisvärt för kunderna att välja en klimatsmartare livsstil. Detta innebär att vi kontinuerligt utvecklar vår portfölj av alternativa och decentraliserade energilösningar som biogas, värmepumpar, solpaneler och batterier, så att de kan slippa fossila bränslen inom en generation.

Vattenfalls planer på att minska kunders Scope 3-utsläpp fram till 2030 har också godkänts av Science Based Targets initiative, SBTi, och därmed konstaterats ligga i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader enligt klimatforskningen. Vår portfölj ska vara klimatneutral senast år 2040 och fossilfri senast år 2045.

Hjälpa kunderna att uppnå sina klimatmål

Vi har förbundit oss att minska vår klimatpåverkan längs hela värdekedjan, med särskilt fokus på att hjälpa våra kunder och partner att minska sina utsläpp och nå sina klimatmål. Vi har utökat vårt produkterbjudande till hushålls- och företagskunder för att göra det möjligt för dem att minska sitt klimatfotavtryck och/eller producera sin egen energi. Exempel på detta är bland annat värme och el med låga koldioxidutsläpp, laddningslösningar för elfordon, solpaneler, värmepumpar och smarta termostater och hus. Vi strävar efter att vara transparenta kring våra produkters klimatfotavtryck genom livscykelanalyser och miljövarudeklarationer (EPD:er). Vi samarbetar också med energiintensiva företag för att minska koldioxidutsläppen genom elektrifiering av industriprocesser.

Vi tror att Sverige kan bli en pionjär inom det här området eftersom landets el är jämförelsevis billig och praktiskt taget fossilfri. Elektrifiering har potential att minska koldioxidutsläppen från Sveriges stål-, cement- och raffinaderiverksamheter med upp till 9 miljoner ton per år. Det finns också potential att producera förnybara bränslen på raffinaderier, vilket skulle kunna innebära en minskning på 6 miljoner ton per år inom transportsektorn. Vi stödjer också elektrifiering av transportsektorn genom att inta en ledande roll i utvecklingen av laddningsinfrastruktur. Det är en avgörande faktor i utfasningen av fossila bränslen och i arbetet med att nå det nationella målet om minskade koldioxidutsläpp på alla våra marknader.

Kombinationen av kraftvärme, förnybar värme och värmelagring skapar möjligheter för flexibel värme- och elproduktion med låga koldioxidutsläpp. I våra partnerskap med Uppsala, Berlin och Amsterdam utarbetar vi planer för hur vi ska skapa en väg mot klimatneutralitet och samtidigt säkerställa att vi uppfyller våra kunders förväntningar på leverans av el och värme till överkomliga priser.

Vattenfalls nyhetsbrev THE EDIT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev THE EDIT

THE EDIT är Vattenfalls nya månatliga nyhetsbrev. Varje nummer belyser ett nytt brännande ämne inom fossilfri energi och hållbarhet. 

Läs mer och anmäl dig här

Relaterad information

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Utvändig vy av kraftvärmeverket i Uppsala

Det finns stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av koldioxid.

Se även

A group of children on a hill

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

A worm's eye view of treetops

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.