Vindenergi og biodiversitet forenes i havmøllepark Hollandse Kust West

Bæredygtig etablering af havvindmøller kan kun ske i harmoni med naturen og omgivelserne. Kritiske biodiversitetsundersøgelser, banebrydende innovationer og modifikationer af vindmøller gør, at der i stigende grad kan opnås en bedre balance mellem bæredygtigt produceret elektricitet og et sundt økosystem. 

Biodiversitet omkring vindmølleparker 

Vattenfall vil yde et positivt nettobidrag til biodiversiteten i 2030. I vores biodiversitetspolitik for udvikling af vindmølleparker hænger naturbeskyttelse og bevarelse af biodiversitet nøje sammen med de globale klimamål og med vores ambition om at muliggøre en fossilfri tilværelse inden for én generation. Det indebærer, at vi på forhånd integrerer biodiversitetsaspekter i vores land- og havbaserede vindprojekter og stiller høje krav til biodiversitet i udbudsprocedurerne. Vi har også deltaget i forskellige langvarige forskningsprojekter, som har fokus på miljøet og biodiversiteten omkring vindmølleparker. 

"Vattenfall har sammensat et særligt team af specialister i afdelingen Environment & Sustainability med bl.a. en intern biovidenskabelig afdeling med stor erfaring inden for forskning og udvikling og bæredygtighedseksperter, som samarbejder aktivt med alle vore teams om at være i front på bæredygtighedsområdet," siger dr. Eva Philipp, Director of Environment & Sustainability hos Vattenfall. "Teamet er særdeles aktivt inden for biodiversitet og økologi og deltager i internationale miljøundersøgelser for at få indsigt i konsekvenserne af land- og havbaseret vindkraft, og hvordan vi bedst kan begrænse disse konsekvenser." 

Styrkelse af naturen 

F.eks. har teamet sammen med naturbeskyttelsesorganisationen De Rijke Noordzee indledt en fælles undersøgelse ved havmølleparken Hollandse Kust Zuid af mulighederne for at styrke naturen i vindmølleparker. Hvor tidligere undersøgelser fokuserede på styrkelse af naturen omkring vindmøllerne, ser vi her for første gang også på, hvordan selve vindmøllens design kan bidrage til udvikling af naturområdet i vindmølleparkerne. I vindmøllefundamentet er der lavet åbninger, som betyder, at fisk og andre havdyr kan komme ind i vindmøllerne og ud igen. Spørgsmålet er nu, hvorvidt havdyrene vil bruge vindmøllernes inderside som et nyt levested, skjulested eller fourageringsområde. Undersøgelsen finder sted i havmølleparken Hollandse Kust Zuid i samarbejde med det kongelige hollandske institut for havforskning (NIOZ). I de kommende år vil der blive udført forskellige målinger i og omkring vindmøllerne for at se, hvordan biodiversiteten udvikler sig. 

Beskyttelse af livet i havet 

I vore planer om nyudvikling af havmølleparken Hollandse Kust West VI fortsætter vi ad den kurs, vi har lagt, og gør brug af den nyeste udvikling, herunder brug af vibrationsanlæg som minimerer undervandsstøj i forbindelse med etableringen af faste vindmøllefundamenter, forskellige innovative teknologier til begrænsning af kollisioner med fugle og flagermus, samt brug af naturinkluderende design til havmølleparker for at beskytte og genoprette naturlige habitater i havet. Derudover er vi i gang med at udvikle et omfattende, flerårigt økologisk forskningsprogram, der skal udfylde huller i viden om de indvirkninger, havvindmøller har på den marine økologi. Ved hjælp af vores videns- og kommunikationsplatform deler vi de data og den viden, vi opnår i Hollandse Kust Wests delområde VI, finansierer fremtidige økologiske undersøgelser i havmølleparken og lærer offentligheden om havvindmøller og marin økologi.  

"Vores forslag til havmølleparken Hollandse Kust West indebærer banebrydende innovationer, som fremmer den naturlige biodiversitet i den hollandske del af Nordsøen, kombineret med en bæredygtig udvikling af havbaseret vindenergi i overensstemmelse med de internationale klimamål. Via videnskabelige forskningsprogrammer, kontinuerlige biodiversitetsinitiativer og målinger arbejder vi videre på vore målsætning om at yde et positivt nettobidrag til biodiversiteten, og herigennem vil vi desuden vise, om og hvordan naturen og havmølleparker kan eksistere side om side," fortæller Eva Philipp. 

Om Hollandse Kust West 

Vattenfall deltager i udbuddet om havmøllepark Hollandse Kust West og tegner sig for både delområde VI og VII, med BASF som partner for delområde VI. De hollandske myndigheder udsteder tilladelserne på basis af kvalitative kriterier, der er centreret omkring økologi og systemintegration. 

Området, hvor Hollandse Kust West skal opføres, ligger cirka 53 kilometer ud for den hollandske kyst. Det samlede område udbydes i to separate udbud (delområde VI og VII). Delområderne kommer hver især til at levere mindst 700 MW havbaseret vindkraftkapacitet. 

Der er vigtige synergieffekter med Vattenfalls nærliggende havmøllepark Hollandse Kust Zuid. Hollandse Kust West, hvor den første energiproduktion forventes i 2026, passer perfekt ind i Vattenfalls pipeline for havmølleparker i Nordsøen. Den vil derfor nemt kunne integreres i den nuværende købs- og eksekveringsstrategi. 

Efter sommeren forventes de hollandske myndigheder at træffe beslutning om, hvem af de deltagende parter der får tildelt tilladelsen til Hollandse Kust Wests delområder.  

Se også

Vattenfalls vindkraft reducerer CO2-fodaftrykket

CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft er nu blevet reduceret til 13 gram pr. produceret kWh, sammenlignet med 15 gram i 2016, og den nedadgående tendens fortsætter kun. Den nye svenske ...

Læs hele artiklen

Vattenfall og St1 indgår nyt partnerskab om at producere en stor mængde fossilfrit syntetisk flybrændstof på den svenske vestkyst

Vattenfall og St1 har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle en fossilfri værdikæde til produktion af syntetisk elektrobrændstof, og næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse...

Læs hele artiklen
Varmeakkumulatortanken i fugleperspektiv

Tysklands største varmeakkumulator klar i startblokkene

Tysklands største varmeakkumulator skal idriftsættes i begyndelsen af næste år. Varmeakkumulatoren står på Vattenfalls område på kraftvarmeværket Reuter West i Berlin og fyldes nu med en van...

Læs hele artiklen