Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Highlights - Environment Social Governance

Half december kreeg Vattenfall opnieuw de Gold Standard van EcoVadis, een onafhankelijk ESG (Environment, Social, Governance) ratingsbureau dat wereldwijd bedrijven beoordeeld op hun duurzaamheidsprestaties. Met de Gold standard begeeft Vattenfall zich in de top 1% van alle 55.000 door EcoVadis beoordeelde bedrijven. In Nederland heeft Vattenfall het afgelopen jaar naast reductie van de CO2-uitstoot meer aandacht besteed aan diversiteit, sociale veiligheid op de werkvloer en beter klantcontact.

Vattenfall werd beoordeeld in de categorieën Milieu, Sociaal en Governance. De Gold Standard is toegekend voor de duurzaamheidsprestaties van heel Vattenfall. Ook in Nederland werden op dit gebied wezenlijke bijdragen geleverd. Vooral in de categorie Arbeid en Mensenrechten, onderdeel van Sociaal, werd afgelopen jaar vooruitgang geboekt. Onderwerpen die daarin worden meegewogen, zijn bijvoorbeeld diversiteit, discriminatie & intimidatie, veiligheid, arbeidsvoorwaarden en transparantie van het aannamebeleid.

Environment

Vervroegde sluiting Hemweg

In het kader van de wet ‘Verbod op kolen voor elektriciteitsproductie’ hebben we Hemweg-8 versneld gesloten, iets waar we al een aantal jaar voor openstonden. De kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg werd in december uit bedrijf genomen en daarmee wordt 3,9 megaton CO2-uitstoot gereduceerd. Momenteel worden plannen ontwikkeld voor het terrein, dat zal fungeren als fossielvrije ‘hub’ voor elektriciteit en warmte, zowel in productie als doorvoer en tijdelijke opslag van energie. Daarnaast vormt de Hemweg-locatie in de toekomst het centrum voor de productie van alternatieve brandstoffen als groene waterstof en synthetische kerosine, waarmee we onder meer de luchtvaart van verantwoorde brandstof willen voorzien. Vattenfall ontwikkelt de transitie van de Hemweg-locatie met partners in de Haven en de metropoolregio Amsterdam.

Vergunning windpark Hollandse Kust Zuid

Vattenfall heeft in 2019 de vergunning gekregen voor het bouwen van windpark op zee Hollandse Kust Zuid 3&4. In maart diende Vattenfall een voorstel in voor dit subsidieloze windpark. Met het winnen van deze tender is Vattenfall in één klap eigenaar van het grootste te bouwen (subsidievrije) windpark op zee. In 2018 verkreeg Vattenfall namelijk al de vergunning voor het aangrenzende project Hollandse Kust Zuid 1&2. In totaal zal Hollandse Kust Zuid 1-4 duurzame stroom produceren voor maximaal 3 miljoen huishoudens. We zijn er trots op dat we wederom een grote tender voor wind op zee hebben gewonnen. Het windpark vertegenwoordigt een investering van in totaal EUR 3 miljard.

Aandeel duurzame opwek neemt toe

Het afgelopen jaar heeft Vattenfall wederom haar aandeel duurzame energie in haar leveringsmix aan consumenten verhoogd. Vattenfall kiest er daarbij voor om alleen elektriciteit uit zon, wind en waterkracht opgewekt in Nederland als duurzame stroom aan consumenten te verkopen. Definitieve cijfers volgen in het jaarverslag.

Opgenomen op CDP A-lijst

Het Carbon Disclosure Project beoordeelt bedrijven op hun klimaatactiviteiten. Ze kijken naar performance, governance, transparantie en risk management. Van de 8400 bedrijven die een rapportage instuurden, kwamen er in 2019 slechts 179 op de A-lijst terecht.

Social

Diversiteit en inclusie 

Van alle medewerkers in Nederland geeft 95% aan dat ras, geslacht, geloof of seksuele geaardheid geen invloed heeft op de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat 95% van het personeel vindt dat hij of zij correct wordt behandeld op het werk, ongeacht ras, sekse of seksuele geaardheid. 93% vindt dat hij/zij zichzelf kan zijn op het werk. Meer dan 40% van de managers die we dit jaar in dienst namen, is vrouw, dat is meer dan ooit. Om het belang van diversiteit en inclusie te onderstrepen, werden verschillende lezingen gegeven over dit thema. Hoogtepunt vormde de deelname van Vattenfall aan Pride Amsterdam.

Sociale veiligheid

Sinds twee jaar vragen we tijdens het werktevredenheidsonderzoek specifiek naar ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en ongewenst gedrag. Er werd geconstateerd dat er op een van de afdelingen sprake was van een verstoorde werksfeer, waarbij sprake was van intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Daarop heeft het management direct ingegrepen. Naar aanleiding van de conclusies van extern uitgevoerd onderzoek is de leiding van de afdeling vervangen, heeft een aantal medewerkers een formele waarschuwing gekregen en zijn er verplichte trainingen op het gebied van sociale veiligheid gevolgd. Als onderdeel van een Zweeds bedrijf staan sociale veiligheid en inclusie hoog op de agenda. Veiligheidsthema’s worden bewust bespreekbaar gemaakt en er zijn verplichte trainingen over sociale omgang op het werk. Onlangs nog werd de Code of Conduct aangescherpt.

Laagste warmtetarieven

De warmtetarieven van Vattenfall waren afgelopen jaar de laagste in de markt. Op die manier maken we energie bereikbaar voor iedereen.

Schuldhulpverlening, speciale aandacht voor kwetsbaren

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben moeite met het betalen van de vaste lasten, waaronder de energierekening. We werken samen met gemeenten en instanties op het gebied van vroegsignalering om te voorkomen dat schulden uitgroeien tot probleemschulden. Ook helpen we via schuldhulpverlening mee om betalingsachterstanden op te lossen. Onze uitgangspunten zijn vastgelegd in het ethisch manifest, dat door verschillende grote schuldeisers is opgesteld.

Colportage

We hebben onze verkoopprocedures dit jaar verder aangescherpt. Heldere procedures, scherpere controles en een verbeterde klachtenafhandeling hebben ertoe geleid dat het aantal klachten meer dan is gehalveerd. Het klachtenpercentage ligt nu op 0,12%. Met andere woorden: een op de duizend bezoeken leidt tot een klacht. De beloningsstructuur wordt dit jaar aangepast: de kwaliteit van de verkoopgesprekken gaat een groter onderdeel van de beloning vormen.

Begin december kregen we te maken met een inval van de mededingingsautoriteit ACM die onderzoek doet naar verkooppraktijken binnen de energiemarkt. We verlenen volledige medewerking aan het onderzoek en kijken met vertrouwen naar de bevindingen.

Hemweg: van werk naar werk

De kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg is in december uit bedrijf genomen. Het overgrote deel van de 200 betrokken medewerkers heeft ander werk gevonden binnen Vattenfall, bijvoorbeeld op de andere productielocaties van Vattenfall in de regio, of gaat werken aan de ontmanteling waarmee in 2020 wordt gestart. Voor een klein aantal medewerkers die specifieke kolengerelateerde werkzaamheden verrichten wordt nog gekeken naar een nieuwe plek. Er is het volste vertrouwen dat ieder van hen goed terechtkomt.

Governance

Rebranding: van Nuon naar Vattenfall

Het afgelopen jaar heeft de onderneming succesvol haar naam veranderd in de naam van het moederbedrijf Vattenfall, waardoor Nuon als merk definitief tot het verleden behoort. Met deze keuze investeren we in Vattenfalls toekomst in Nederland. Daarbij behouden we het goede van Nuon en versterken we dat met de voordelen die Vattenfall Nederland brengt: slagkracht, schaalgrootte en expertise – hiermee wonnen we de tender voor het eerste subsidievrije windpark op zee, Hollandse Kust Zuid. Met één naam en één boodschap zijn we strategisch en financieel effectiever. Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie. Om dat breed te kunnen benaderen, over de verschillende landen heen waar Vattenfall actief is, hebben we ervoor gekozen om ook in Nederland Vattenfall te introduceren.

Nieuwe CEO

Per 1 November is Martijn Hagens benoemd tot Chief Executive Officer van Vattenfall in Nederland Nederland. Hagens was al Chief Operational Officer van Vattenfall N.V. Hij blijft tevens verantwoordelijk voor de Business Area Customers & Solutions van Vattenfall en is lid van het Executive Group Management van Vattenfall.

Vattenfall Group committeert zich aan science based targets

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius moet iedereen bijdragen, dus ook Vattenfall. Verschillende toonaangevende internationale partijen, waaronder de Verenigde Naties en het Wereld Natuur Fonds, ontwikkelden een methode waarmee bedrijven kunnen berekenen hoeveel ze de uitstoot terug moeten dringen om die doelstelling te halen. Vattenfall heeft deze science based targets nu ook ingevoerd.

Vattenfalls inspanningen op het gebied van verantwoord ketenbeheer

Onze verantwoordelijkheid en verplichting om duurzaam te handelen gaat niet alleen over onze eigen activiteiten, maar ook over onze toeleveringsketen, zowel op het gebied van mensenrechten als milieuaspecten. In april 2019 heeft Vattenfall haar mensenrechtenbeleid gepubliceerd, waarin we onze verantwoordelijkheid voor het respecteren van mensenrechten expliciet uiteenzetten. Om ons beleid op het gebied van mensenrechten concreet te maken, hebben we in aanvulling een actieplan opgesteld: ’11 steps to 2022’. In dit actieplan hebben we concrete stappen geformuleerd die we uiterlijk 2022 willen realiseren.

In mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen. Deze wet bepaalt dat bedrijven in Nederland een zorgplicht hebben om processen en systemen op orde te hebben om kinderarbeid in de keten zo veel mogelijk te voorkomen. Vattenfall heeft haar eigen processen tegen het licht gehouden en gebenchmarkt tegen de ILO-richtlijn voor bedrijven op het gebied van kinderarbeid. Op basis van deze analyse hebben we een actieplan opgesteld waar we in 2020 mee aan de slag gaan.

Bekijk ook

KNRM: 200 jaar redders in nood

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) viert dit jaar haar 200-jarig bestaan. Een mijlpaal die we niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan, vooral omdat de rol van de KNRM ...

Lees het hele artikel

Vattenfall en ENTRANCE helpen Groningse studenten op weg in energietransitie

Vattenfall en ENTRANCE – Centre of Expertise Energy van de Hanze gaan samenwerken om studenten te helpen met hun eerste stappen op het gebied van de energietransitie. Het energiebedrij...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt toe

Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie doorgaat zonder schendingen van de mensenrechten en het milieu? Afgelopen jaar stond Vattenfall aan de basis van het Convenant voor de hernieuwba...

Lees het hele artikel