Privacy

Vattenfall en haar dochtermaatschappijen beschermen de persoonsgegevens die ons worden verstrekt.

Bij het verwerken van deze gegevens respecteren wij jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel van de gegevensverwerking 

Bij bezoek aan deze website kunnen wij persoonsgegevens van jou registreren, bijvoorbeeld als je een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Wij informeren je vooraf voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken. 

Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de aanvraag van producten en diensten van Vattenfall, verwijzen wij je naar het privacy statement op vattenfall.nl. Hier lees je ook meer over het recht op inzage in jouw persoonsgegevens of het recht op bezwaar tegen direct marketing uitingen.

Gebruik van cookies

Om de website gebruiksvriendelijker te maken en de website op jouw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens over jouw gebruik van deze website verzameld. Wij maken hierbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan onze website worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Meer informatie vind je in de Cookie Policy Vattenfall.

Informatiebeveiliging

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Vattenfall-organisatie. Om dit te waarborgen hanteren wij eisen voor beveiliging en testen wij de beveiliging van onze systemen op gezette tijden.

Responsible Disclosure

Veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid hebben voor ons prioriteit. Dat geldt zowel voor Vattenfall’s activiteiten als energieonderneming als voor de rol van Vattenfall in de samenleving. Vattenfall besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van haar informatie- en communicatiesystemen. Ondanks dat kan er toch een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.

Melding van beveiligingslekken door responsible disclosure 

Vattenfall besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van zijn informatie- en communicatiesystemen. Ondanks dat kan er toch een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar. 

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aanbevelingen gedaan over het op een verantwoorde manier melden en afhandelen van beveiligingslekken. Vattenfall volgt die aanbevelingen, en houdt de navolgende responsible disclosure regels aan. 

Meld een (vermoedelijk) beveiligingslek aan Vattenfall IT Security via het online formulier. Geef zoveel mogelijk informatie. Melding kan anoniem geschieden. 

Maak geen gebruik (zoals kopiëren of veranderen van gegevens) van het beveiligingslek, doe er geen mededeling aan derden over; eventuele communicatie wordt door Vattenfall gecoördineerd.

Vattenfall zal, als aan het bovenstaande is voldaan, geen aangifte doen van inbraak op haar systemen bij het Openbaar Ministerie. 

Bij niet-anonieme meldingen informeert Vattenfall de melder over het plan van aanpak van Vattenfall om het beveiligingslek te dichten, en houdt zij de melder van de voortgang op de hoogte.

Afhankelijk van de ernst van het beveiligingslek en de kwaliteit van de melding kan Vattenfall besluiten de melder een blijk van waardering toe te kennen en/of credits te geven in eventuele publiciteit. 

Vattenfall hecht grote waarde aan veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dat geldt zowel voor Vattenfall zijn activiteiten als energieonderneming als voor zijn rol in de samenleving. Jouw eerlijke bijdrage aan een vergroting van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd!

Vattenfall garandeert dat zij geen poging zal doen de identiteit van een anonieme melder te achterhalen zolang deze geen gebruik maakt van zijn/haar kennis over het beveiligingslek en de kennis niet met derden deelt.

Reporting security vulnerabilities through responsible disclosure

Vattenfall pays much attention to the proper security of its information and communication systems. Despite this, a weak spot may exist or develop: a security vulnerability. Abusing a security vulnerability, or informing third parties about such a vulnerability which could lead to abuse, is illegal. 
 
The National Cyber Security Center of the Dutch Ministry of Security and Justice has made recommendations for reporting and handling security vulnerabilities responsibly. Vattenfall has adopted these recommendations and adheres to the following responsible disclosure rules.

Report a (possible) vulnerability to Vattenfall IT Security by completing the online form. Provide as much information as possible. A report can be made anonymously. 
Do not use the security vulnerability (e.g. by copying or modifying data), do not make it known to third parties; any communication will be coordinated by Vattenfall. 
If the above conditions have been met, Vattenfall will not report the intrusion of its systems to the Dutch Public Prosecution Services. 

In the event of a non-anonymous report, Vattenfall will inform the discloser about Vattenfall’s approach to resolve the vulnerability and will keep the discloser updated on progress. 
Depending on the degree of seriousness of the security vulnerability and the quality of the report, Vattenfall may decide to express its appreciation and / or issue public credits to the discloser.

Vattenfall considers security, reliability and honesty as highly important. This applies to Vattenfall’s activities as an energy company as well as to its role in society. Your honest contribution to increasing safety and reliability is highly appreciated!

Vattenfall guarantees that it will not attempt to identify an anonymous discloser, provided that the discloser does not use his / her knowledge about the security leak and that the knowledge is not shared with third parties. 

Gebruik van webtellers 

Onze website bevat een webteller waarmee wordt vastgesteld welke IP-adressen (gebruikers) de pagina’s hebben bezocht. Webtellers worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze website. Met webtellers wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals het registreren van een cookienummer, de tijd en de datum waarop een pagina is bezocht. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen we onze website verbeteren.

Meldplicht datalekken 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent een meldplicht voor datalekken. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Vattenfall, moeten datalekken in sommige gevallen melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de getroffen personen. Eenieder die een (vermoedelijk) datalek heeft ontdekt, wordt verzocht dit per direct aan Vattenfall te melden.

 

Privacy Statement voor sollicitanten

Bescherming van de privacy van sollicitanten is van groot belang voor Vattenfall.

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorg verwerkt en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacy Statement informeert jou over de wijze waarop Vattenfall jouw persoonsgegevens tijdens het sollicitatieproces verwerkt en hoe jij jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Dit privacy statement is opgesteld met als doel op bondige en heldere wijze informatie te verschaffen. We zijn graag bereid aanvullende informatie en uitleg te geven. Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan: recruitment.support@vattenfall.com.

Wie is verantwoordelijk bij Vattenfall en hoe kun je contact opnemen met ons? 

Als je bij Vattenfall in Nederland in dienst treedt, is vanaf de startdatum van jouw contract het Privacy Statement van Vattenfall N.V. van toepassing. Vattenfall N.V. is de verantwoordelijke voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je kunt contact opnemen met de Data Protection Officer voor Vattenfall in Nederland via onderstaande gegevens:

Vattenfall Nederland
Data Protection Officer
Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam
E-Mail: data.protection.netherlands@vattenfall.com

Indien je vragen hebt over het sollicitatieproces dan kun je contact met ons opnemen via recruitment.support@vattenfall.com. Voor alle andere vacatures is Vattenfall AB de gegevens verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die je beschikbaar stelt gedurende het sollicitatieproces, tenzij anders wordt vermeld.

Je kunt contact opnemen met de verantwoordelijke Data Protection Officer voor Vattenfall AB via onderstaande gegevens:

Vattenfall AB
Data Protection Officer
Evenemangsgatan 13
S 169 56 Solna
E-Mail: dpo.nordics@vattenfall.com

Welke persoonsgegevens vragen we en waarom?

Als je solliciteert bij Vattenfall, vragen we je om jouw sollicitatie online te doen. Alle voor jouw sollicitatie relevante persoonsgegevens worden dan verstuurd via ons webformulier. We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan voor dit doel benodigd en we zullen deze gegevens niet langer opslaan dan noodzakelijk. We gebruiken jouw gegevens om mede te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden.

We hebben jouw gegevens nodig voor de volgende activiteiten:

-          Wervings- en selectiedoeleinden;

-          Om jouw geschiktheid voor de functie waarop je solliciteert te beoordelen;

-          Om contact met jou op te nemen gedurende het sollicitatieproces;

-          Een interview, test of assessment (wanneer de aard van de functie dit rechtvaardigt);

-          Een Pre-employment Screening en Veiligheidsonderzoek (wanneer de aard van de functie dit rechtvaardigt).

Het gaat hierbij om de onderstaande gegevens:

-          Je voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, opleidingen, CV, referenties en beschikbaarheid;

-          De resultaten van een screening, persoonlijke vragenlijst of assessment, indien van toepassing.

Wanneer we je een finale aanbieding doen, zullen we ook de volgende persoonsgegevens vragen:

-          Bankgegevens: ten behoeve van salarisbetaling;

-          Contactgegevens voor noodgevallen: zodat we weten met wie we contact moeten opnemen bij een noodgeval op het werk.

Rapportages omtrent gelijke kansen worden enkel opgesteld nadat de gegevens zijn geanonimiseerd.

Interview, Test en Assessment 

We kunnen je vragen om deel te nemen aan een assessment, een test of om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen en/of deel te nemen aan een interview – of een combinatie hiervan. Hierbij kan informatie worden gegeneerd door ons of onze dienstverlener voor assessments. Bijvoorbeeld, je vult een schriftelijke test in of wij maken aantekeningen tijdens een interview. Deze informatie wordt door Vattenfall bewaard en alleen voor de noodzakelijke duur.

Pre-employment Screening en Veiligheidsonderzoek 

Wanneer we je een arbeidsovereenkomst willen aanbieden, dan is het mogelijk dat we voorafgaand een Pre-employment Screening uitvoeren. De Pre-employment Screening moet succesvol worden afgerond, voordat de daadwerkelijke contractfase kan starten. In specifieke situaties kan het zijn dat in Duitsland voor jouw indiensttreding aanvullend goedkeuring van de Ondernemingsraad is vereist. We zijn verplicht de identiteit van onze medewerkers te verifiëren en hun recht om te mogen werken in het land waar ze hebben gesolliciteerd.

Voor sommige functies is een hoger niveau van betrouwbaarheid nodig en hiervoor is een veiligheidsonderzoek nodig – dat zal duidelijk worden gemaakt in de vacature. Als dit het geval is, dan zal in het Security Vetting Proces gevraagd worden om informatie beschikbaar te stellen.

Bescherming van persoonsgegevens

We nemen de beveiliging van je gegevens zeer serieus. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn en alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt.

We werken samen met derde partijen

Verwerkers zijn derde partijen die ons ondersteuning bieden bij onderdelen van het recruitment proces. Denk hierbij aan bedrijven die de Pre-employment Screening voor ons uitvoeren of ons helpen bij het afnemen van assessments. Voor zover deze derde partijen voor hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, hebben wij duidelijke technische en organisatorische afspraken gemaakt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

We werken met partijen binnen en buiten Europa. Als het buiten Europa is, dan maken we afspraken volgens de regels die gelden voor internationale doorgifte van persoonsgegevens.

Indien Vattenfall hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard? 

Wanneer jouw sollicitatie niet succesvol is, dan kunnen we je vragen of je het op prijs stelt, dat jouw persoonsgegevens gedurende één jaar worden opgeslagen in onze talent pool. In dat geval zullen we proactief contact met je opnemen bij passende functies.

Wanneer jouw sollicitatie succesvol verloopt, zullen de persoonsgegevens die je gedurende het sollicitatieproces hebt verstrekt, worden opgeslagen als onderdeel van jouw personeelsdossier tijdens het dienstverband. In de privacy regeling van medewerkers van Vattenfall staan de bewaartermijnen vermeld, die gelden voor persoonsgegevens tijdens het dienstverband met Vattenfall.

Wanneer jouw sollicitatie niet leidt tot een indiensttreding, dan zullen de door jou verstrekte gegevens worden bewaard tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure en (met jouw toestemming) gedurende 1 jaar. Als gedurende die periode een geschil ontstaat tussen jou en Vattenfall, dan zullen de gegevens worden bewaard, totdat overeenstemming is bereikt of het geschil anderszins is beëindigd.

Hoe komt besluitvorming tot stand in het sollicitatieproces?

Het uiteindelijke besluit over de sollicitatie wordt genomen door de manager van de afdeling en de leden van het recruitment team. Alle informatie die werd verzameld tijdens het recruitment proces wordt hierbij betrokken.

Vragen omtrent de besluitvorming over jouw sollicitatie kun je richten aan ons recruitment team of door een mail te sturen aan recruitment.support@vattenfall.com.

Jouw rechten

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als individu rechten die je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

-          inzage in de persoonsgegevens die Vattenfall over jou verzamelt;

-          correctie in het geval van fouten in de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens;

-          verwijdering van jouw gegevens, bijvoorbeeld in het geval dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameldis;

-          beperking van verwerking, bijvoorbeeld als de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;

-          bezwaar tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang;

-          het recht om persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit) betreffende de gegevens die je beschikbaar hebt gesteld, in een machine leesbaar formaat.

Je kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan data.protection.netherlands@vattenfall.com. Je krijgt dan binnen een maand een antwoord hierop.

Klachten of vragen 

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer.

De Data Protection Officer is tevens beschikbaar in het geval van verzoeken of klachten en kan bereikt worden via:

Vattenfall N.V.
Data Protection Officer
Hoekenrode 8
1102 BR, Amsterdam
E-Mail: data.protection.netherlands@vattenfall.com

Mocht je een klacht willen indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens of over de afhandeling van een klacht, dan  kun je contact opnemen met de toezichthouder. In Nederland dien je dan contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze Autoriteit kan worden bereikt via: Klacht melden | Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van dit privacy statement 

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij belangrijke wijzigingen tijdens de sollicitatieprocedure zullen we je informeren. Het huidige statement werd voor het laatst gewijzigd op 1 december 2021.