Havsbaserad vindkraftpark Dantysk
Nyhet

Samråd om Stora Middelgrund hålls under våren

40 kilometer ut i havet väster om Halmstad ligger Stora Middelgrund där Vattenfall undersöker möjligheterna för att bygga en vindkraftpark.

Regeringen gav tillstånd till projektet Stora Middelgrund redan 2008. Vattenfall förvärvade projektet av Universal Wind för ett år sedan och har nu inlett arbetet med en ändringsansökan för att kunna bygga färre, men högre och mer effektiva vindkraftverk. 

– Teknikutvecklingen går fort och en höjning av verkens totalhöjd innebär att vindkraftparken kan uppföras och drivas med bästa tillgängliga teknik, säger Johnny Ståhlberg, projektledare för Stora Middelgrund och ansvarig för Vattenfalls havsbaserade vindkraftprojekt i Sverige. 

Vindförhållandena är exceptionellt goda vid Stora Middelgrund och vindkraftparken beräknas kunna producera omkring 3,0 TWh, vilket motsvarar det årliga behovet av förnybar hushållsel för drygt en halv miljon villor. 

Miljökonsekvensstudier

Som underlag för ansökan om Natura 2000-tillstånd sker omfattande studier av bland annat tumlare och skyddade naturtyper som sandbankar och rev. Under våren kommer projektet samråda och inhämta synpunkter från länsstyrelsen, kommuner, myndigheter, föreningar samt allmänheten.

– Om beslutet att bygga parken fattas är Vattenfalls mål att göra det på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vi välkomnar synpunkter och lokal kunskap om området och dess användning idag. Vi vill även gärna skapa kontakter med det lokala näringslivet, säger Johnny Ståhlberg.

Lokala arbetstillfällen

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftpark skapar många arbetstillfällen. Projektet räknar med att cirka 20–30 lokalt anställda tekniker skulle behövas för driften av en park av Stora Middelgrunds storlek, liksom lokala underleverantörer av konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Vattenfall har under de senaste tre åren fördubblat sin elproduktion från vindkraft. Havsbaserad vindkraft är en viktig pusselbit i Vattenfalls arbete för att nå målet om en fossilfri elproduktion inom en generation. Utöver projektet Stora Middelgrund befinner sig även det svenska projektet Kriegers Flak i tillståndsprocess för att kunna bygga verk med bästa möjliga teknik.

För mer information om Stora Middelgrund kontakta:

Anna Bjerkesjö, projektkommunikatör, Vattenfall Vindkraft: 070-388 14 34.
Presskontakt: 08-739 50 10.

Läs mer om projektet Stora Middelgrund 

Av Vattenfalls pressavdelning press@vattenfall.com

Se även

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.