Vindkraftsprojekt Stora Middelgrund

Vattenfall förbereder ansökan om justering av tillstånd för att kunna bygga den havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund.

Förnybara energikällor som vindkraft är en viktig pusselbit i arbetet för att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Det finns många fördelar med att bygga vindkraft till havs där vindförhållandena är de allra bästa och energiinnehållet högt.

Vattenfall förvärvade projektet Stora Middelgrund i Kattegatt av Universal Wind våren 2019. Projektet har sedan 2008 tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för upp till 108 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter. För tillståndet gäller att anläggningen måste vara uppförd senast den 1 september 2020. Projektet har nätkoncession för anslutning av vindkraftsparken till befintliga ställverk vid Breared i Halmstads kommun.

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindprojektet Stora Middelgrund.

Vad händer i projektet Stora Middelgrund just nu?

Nu pågår arbete med att ansöka om en justering av befintligt tillstånd för att kunna bygga färre men högre och mer effektiva turbiner, upp till 50 verk med totalhöjden 290 meter. Stora Middelgrund beräknas då kunna producera omkring 3,6 TWh, vilket motsvarar det årliga behovet av förnybar hushållsel för cirka 600 000 hushåll. Vattenfall kommer även att ansöka om en förlängning av färdigställandetiden, när anläggningen ska vara uppförd.

Projektet förbereder en Natura 2000-ansökan enligt de så kallade Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftsparken. Vidare arbetar projektet för en vattenverksamhetsansökan kring exportkablarna i svenskt sjöterritorium till det svenska fastlandet samt ansökningar till kontinentalsockellagen för både ekonomisk zon och svenskt sjöterritorium. Samråd för dessa olika tillståndsprövningsarbeten genomfördes våren 2020.

En del i projektets pågående arbete består i att även mer i detalj undersöka havsbotten inom vindkraftsområdet samt havsbotten från Stora Middelgrund till det svenska fastlandet där exportkablar ska förläggas. Eftersom det rör sig om geofysiska och geotekniska undersökningar som inkluderar borrningsarbeten ska projektet ansöka om tillstånd till undersökningsarbetena enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ansökan kräver upprättande av en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken. En MKB kräver i sin tur ett föregående samråd där myndigheter och organisationer kan vara med och påverka omfattning och innehåll på själva MKB-dokumentet som bifogas ansökan om tillstånd. Detta samråd genomfördes vintern 2021.

Underlag till samråd vintern 2020-2021

Ladda ner samrådsunderlag för geoundersökningar. Samrådet avslutades den 31 januari 2021.

Underlag till samråd våren 2020

Ladda ner samrådsunderlag om justering av tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon respektive Natura 2000-tillstånd med mera. Samrådet avslutades den 24 maj 2020.

Vindkraft vid Stora Middelgrund

Fördelarna med att bygga vindkraft till havs är flera. Här har vinden ett högt energiinnehåll, det kan ge mycket el. Vid Stora Middelgrund är vindförhållandena särskilt goda. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är 9,0–9,5 meter/sekund i medeltal på hundra meters höjd.

Projektet har ursprungligen utvecklats för 108 turbiner med en effekt om 8 MW, vilket ger en sammanlagd effekt om 864 MW. Teknikutvecklingen går snabbt och idag finns tillgängligt större turbiner. Vattenfall kommer därför hos regeringen ansöka om ändring av tillståndet, för större och mer effektiva turbiner, vilket innebär att antalet turbiner kan reduceras, något som också minskar miljöpåverkan.

En havsbaserad vindkraftspark

Samordning och kompetens ger fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service. Vi bedömer att cirka 20–30 lokalt heltidsanställda tekniker skulle behövas för driften av parken Stora Middelgrund. Om den närliggande vindkraftsparken Kattegatt Syd byggs är behovet förstås större. Viktiga fördelar kan uppnås genom att projekten delar lärdomar, data liksom en samlokalisering av drift och underhåll.

Läs mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Kontaktpersoner

Johnny Ståhlberg
Projektledare, Vattenfall Offshore
Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

Vy från Tylösand mot Stora Middelgrund vindkraftspark (fotomontage)

Fotomontage visar hur Stora Middelgrund kan komma att se ut från land.

Montering av ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Stora Middelgrund.

Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Hur påverkar vindkraft miljön?

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.

Se även

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.