Vindkraftsprojekt Stora Middelgrund

Stora Middelgrund ligger i Kattegatt, cirka trettio kilometer väster om Halmstad.

Vindkraftsprojektet ansöker om en justering av befintligt tillstånd och kompletterar ansökan med en Natura 2000-prövning som visar att samexistens mellan vindkraft och miljö är möjligt i området.

Förnybara energikällor som vindkraft är en viktig pusselbit i arbetet för att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Det finns många fördelar med att bygga vindkraft till havs där vindförhållandena är de allra bästa och energiinnehållet högt.

Vattenfall förvärvade projektet Stora Middelgrund i Kattegatt vintern 2019. De befintliga utredningarna inom projektet har studerats ingående och baserat på den vetenskapliga kunskap som fanns i vindprojektets tillståndsansökningar har Vattenfall genomfört nya, kompletterande undersökningar och bedömningar inför den nu aktuella ändringsansökan och Natura 2000-ansökan.

Ryttare till häst på en strand

Projektet vilar på ett gediget och omfattande kunskapsunderlag

Projektet har fortsatt att engagera experter rörande fåglar, tumlare, fladdermöss, samt marinbiologiska fältexperter för filmning av naturvärden samt insamling av infauna-, miljögifts- samt kornstorleksfördelningsprover inklusive sedimentmodelleringsexperter för att ta fram ett hållbart vindkraftsprojekt.

Inför den nu aktuella ändringsansökan och Natura 2000-ansökan har projektet bland annat gjort omfattande inventeringar både från flygplan och via fartygsundersökningar av sjöfågel, med huvudfokus på alkor. Genom tumlarklickdetektorer och tillgång till så kallad C-poddata både från Danmark och Sverige har projektet skaffat sig en god bild av tumlarpopulationen i området.

Projektet har nätkoncession för anslutning av vindkraftsparken till befintliga ställverk vid Breared i Halmstads kommun.

Vad händer i projektet Stora Middelgrund just nu?

Projektet ansöker om en justering av befintligt tillstånd för att kunna bygga färre men högre och mer effektiva turbiner, upp till 50 verk med totalhöjden 290 meter. Stora Middelgrund beräknas då kunna producera mellan 3 och 3,6 TWh årligen vilket motsvarar behovet av förnybar hushållsel för 500 000–600 000 villor eller den årliga elförbrukningen för 1,2–1,5 miljoner elbilar.

Vattenfall ansöker också om en förlängning av färdigställandetiden, när anläggningen ska vara uppförd.

Vidare ansöker projektet även om Natura 2000-tillstånd enligt de så kallade Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftsparken.

En del i projektets pågående arbete består i att göra noggranna undersökningar av havsbotten inom vindkraftsområdet samt havsbotten från Stora Middelgrund till det svenska fastlandet där exportkablar ska förläggas. Eftersom det rör sig om geofysiska och geotekniska undersökningar som inkluderar borrningsarbeten ansöker projektet om tillstånd till undersökningsarbetena enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Underlag till samråd vintern 2020-2021

Ladda ner samrådsunderlag för geoundersökningar. Samrådet avslutades den 31 januari 2021.

Underlag till samråd våren 2020

Samrådsunderlag om justering av tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon respektive Natura 2000-tillstånd. Samrådet avslutades den 24 maj 2020.

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindprojektet Stora Middelgrund.

Vindkraft vid Stora Middelgrund

Fördelarna med att bygga vindkraft till havs är flera. Här har vinden ett högt energiinnehåll, det kan ge mycket el. Vid Stora Middelgrund är vindförhållandena särskilt goda. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är 9,0–9,5 meter/sekund i medeltal på hundra meters höjd.

Projektet har ursprungligen utvecklats för 108 turbiner med en effekt om 8 MW, vilket ger en sammanlagd effekt om 864 MW. Teknikutvecklingen går snabbt och idag finns tillgängligt större turbiner. Vattenfall kommer därför hos regeringen ansöka om ändring av tillståndet, för större och mer effektiva turbiner, vilket innebär att antalet turbiner kan reduceras, något som också minskar miljöpåverkan.

En havsbaserad vindkraftspark

Samordning och kompetens ger fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service. Vi bedömer att cirka 20–30 lokalt heltidsanställda tekniker skulle behövas för driften av parken Stora Middelgrund. Om den närliggande vindkraftsparken Kattegatt Syd byggs är behovet förstås större. Viktiga fördelar kan uppnås genom att projekten delar lärdomar, data liksom en samlokalisering av drift och underhåll.

Läs mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Kontaktpersoner

Johnny Ståhlberg
Projektledare, Vattenfall Offshore
Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

Vy från Tylösand mot Stora Middelgrund vindkraftspark (fotomontage)

Fotomontage visar hur Stora Middelgrund kan komma att se ut från land.

Montering av ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Stora Middelgrund.

Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

Läs hela artikeln

Hur påverkar vindkraft miljön?

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.

Se även

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.