Vindkraftsprojekt Stora Middelgrund

Vattenfall förbereder ansökan om justering av tillstånd för att kunna bygga den havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund. Samråd pågår.

Vattenfall förvärvade projektet Stora Middelgrund i Kattegatt av Universal Wind våren 2019. Projektet har sedan 2008 tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för upp till 108 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter. För tillståndet gäller att anläggningen måste vara uppförd senast den 1 september 2020.

Nu pågår arbete med att ansöka om en justering av befintligt tillstånd för att kunna bygga färre men högre och mer effektiva turbiner, upp till 75 verk med totalhöjden 290 meter. Stora Middelgrund beräknas då kunna producera omkring 3,6 TWh, vilket motsvarar det årliga behovet av förnybar hushållsel för cirka 600 000 villor. Vattenfall kommer även att ansöka om en förlängning av färdigställandetiden, när anläggningen ska vara uppförd.

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindprojektet Stora Middelgrund.

Efter att projektet erhöll det ursprungliga miljötillståndet har beslutats om ett så kallat Natura 2000-område som kan påverkas av den planerade vindkraftsparken. Därför pågår även en ansökan om så kallat Natura 2000-tillstånd. Som underlag till den ansökan sker ett flertal studier av miljöpåverkan för bland annat tumlare och skyddade naturtyper som sandbankar och rev. Resultaten kommer att presenteras i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som projektet nu förbereder.

Projektet har nu inlett samrådsprocessen och inhämtar synpunkter från länsstyrelsen i Halland, kommuner, myndigheter samt föreningar och organisationer. Samrådsmöten med allmänheten var tänkta att genomföras på flera orter i Halland men har tyvärr ställts in på grund av rådande föreskrifter om smittspridning av covid-19. Samrådet med allmänheten genomfördes därför skriftligen och pågick till och med söndagen den 24 maj.

Området Stora Middelgrund

Området för vindkraftsparken ligger i den ekonomiska zonen cirka trettio kilometer väster om Halmstad. Vattendjupet är 11–33 meter. Projektet har även nätkoncession för anslutning av vindkraftsparken till befintliga ställverk vid Breared i Halmstads kommun.

Projektet har ursprungligen utvecklats för 108 turbiner med en effekt om 8 MW, vilket ger en sammanlagd effekt om 864 MW. Idag finns tillgängligt större turbiner än de ursprungliga om 8 MW. Exempelvis undersöker Vattenfall att på den svenska delen av Kriegers flak i södra Östersjön anlägga en vindkraftspark med turbiner mellan 8 och 20 MW. I framtiden kommer ytterligare större turbiner att finnas tillgängliga. Vattenfall har inlett ett arbete att hos regeringen ansöka om ändring av tillståndet, för att medge installation av större och mer effektiva turbiner. Om större turbiner än 8 MW kan användas innebär detta att antalet turbiner kan reduceras, något som också minskar miljöpåverkan.

En havsbaserad vindkraftspark

Fördelar att bygga till havs

Fördelarna med att bygga vindkraft till havs är flera. Här har vinden ett högt energiinnehåll, det kan ge mycket el. Vid Stora Middelgrund är vindförhållandena särskilt goda. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är 9,0–9,5 meter/sekund i medeltal på hundra meters höjd.

För vindkraftsparken beräknas antalet fullasttimmar till cirka 4000 per år, vilket motsvarar en kapacitetsfaktor på 45 procent. Detta innebär att den genomsnittliga produktionen är 45 procent av den installerade effekten. Detta är ett mycket högt värde; vid bra lägen på land är motsvarande effekt 30–35 procent och mer kustnära till havs är den 35–40 procent.

Historik om projektet Stora Middelgrund

2008: Regeringen lämnar tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon till vindkraftsparken vid Stora Middelgrund.

2008: Regeringen lämnar tillstånd enligt kontinentalsockellagen att anlägga kablar till den svenska territorialgränsen.

2009: Energimarknadsinspektionen lämnar tillstånd enligt ellagen att bygga och driva en ±300 kV elkabel mellan Stora Middelgrund vindkraftspark och ställverket i Breared.

2009: Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd enligt miljöbalken att mellan Sveriges territorialgräns och landanslutningen anlägga kablar för anslutning av vindkraftsparken.

2009: En 120 meter hög mast för mätning av vindförhållandena installeras på Stora Middelgrund.

2014: Regeringen beslutar om förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder för vindkraftsparken (till 1 december 2020).

2015: Bolaget Universal Wind lämnar till länsstyrelsen ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken.

2016: Regeringen lämnar tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln att anlägga kablar till den danska ekonomiska zonen, detta möjliggör en anslutning till Danmark.

2016: Mark- och miljödomstolen beslutar om förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder för sjökablar på svenskt vatten.

2017: Länsstyrelsen avslår bolagets ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28a § och menar att det krävs en prövning enligt Natura 2000-bestämmelserna med tillåtelse från regeringen.

2018: Mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt 7 kap. 28a § och avvisar ansökan som sådan.

2019: Vattenfall förvärvar projektet Stora Middelgrund vindkraftspark.

2019: Havs- och vattenmyndigheten pekar i sitt förslag till havsplaner ut Middelgrund som ett område för energiutvinning (vindkraft).

2020: Vattenfall går vidare med samråd och efterföljande ansökningar för ändring av tillstånd i ekonomisk zon samt Natura 2000-prövning. Projektet fortsätter även analysera lämpliga kabeldragningar till land.

Kontaktpersoner

Johnny Ståhlberg
Projektledare, Vattenfall Offshore
Anna Bjerkesjö
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

Vy från Tylösand mot Stora Middelgrund vindkraftspark (fotomontage)

Fotomontage visar hur Stora Middelgrund kan komma att se ut från land.

Montering av ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Stora Middelgrund.

Se även

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Klippor vid hav

Vattenfall driver vindprojektet Taggen tillsammans med fastighetsbolaget Wallenstam.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.