Vindkraftsprojekt Stora Middelgrund

Stora Middelgrund ligger i Kattegatt, cirka fyrtio kilometer väster om Halmstad.

Vattenfall förvärvade projektet Stora Middelgrund vintern 2019. Projektet utvecklades ursprungligen för 108 turbiner med en effekt om 8 MW, vilket ger en sammanlagd effekt om 864 MW. Teknikutvecklingen går snabbt och idag finns större turbiner tillgängliga.  

År 2020 lämnade därför projektet in en ansökan till regeringen om en justering av befintligt tillstånd för att kunna bygga färre men högre och mer effektiva turbiner. Projektet ansökte även om en förlängning av tiden för färdigställande av vindkraftsparken. Vindkraftsprojektet Stora Middelgrund beräknades kunna producera mellan 2,5 och 3,0 TWh årligen, vilket motsvarar behovet av fossilfri hushållsel för cirka 500 000 villor eller den årliga elförbrukningen för 1,0–1,5 miljoner elbilar. 

Den 27 juli 2023 meddelade regeringen beslutet att avslå Vattenfalls ansökan om att uppföra vindkraftsparken Stora Middelgrund. 
Läs pressmeddelandet om beslutet på regeringen.se

Vad händer i projektet Stora Middelgrund just nu?

Just nu befinner sig projektet Stora Middelgrund i en utmanande situation. Regeringen har avslagit projektets ansökan om att bygga vindkraftsparken, vilket Vattenfall beklagar. Som en reaktion på detta beslut kommer projektet att genomföra en noggrann analys för att förstå de potentiella konsekvenserna som detta medför.

Samråd

Vattenfall bjöd våren 2023 in till ett avgränsningssamråd för anslutning av den planerade vindkraftsparken Stora Middelgrund till transmissionsnätet vid Kårarp, inom Halmstads och Laholms kommuner.

Stora Middelgrund bygger på en omfattande och välgrundad kunskapsbas

Ett gediget och omfattande kunskapsunderlag har varit avgörande för projektets framsteg och genomförbarhet. Genom noggrann forskning och analys av olika aspekter, såsom miljöpåverkan, teknisk utformning och ekonomiska faktorer, har projektet kunnat planeras på ett ansvarsfullt sätt.

I planeringen av vindkraftsprojektet har Vattenfall aktivt arbetat för att minska påverkan på fåglar, tumlare och fiskar. Projektet har samarbetat med en rad olika experter och låtit göra noggranna naturvärdesinventeringar i projektområdet.

Några av de experter som projektet har anlitat är marinbiologiska fältexperter och sedimentmodelleringsexperter. De har bland annat låtit filma naturvärden och samlat in fauna-, miljögifts- och kornstorleksfördelningsprover.

Projektet har också några av de främsta experterna på området låtit göra omfattande fågelinventeringar, både från flygplan och fartyg, med huvudfokus på alkor.

Genom tumlarklickdetektorer och tillgång till så kallad C-poddata från både Danmark och Sverige har projektet skaffat sig en god bild av tumlarpopulationen i området för att kunna utforma effektiva bevarandeåtgärder för de tumlare som lever i området.

Många fördelar med vindkraft vid Stora Middelgrund

Genom att utnyttja havets vindresurser kan man dra nytta av det höga energiinnehållet i vinden, vilket möjliggör en effektiv produktion av elektricitet. Vid Stora Middelgrund är vindförhållandena särskilt gynnsamma. Långtidskorrigerade vinddata visar att den genomsnittliga vindhastigheten på hundra meters höjd ligger mellan 9,0 och 9,5 meter per sekund. Denna pålitliga och jämn vind ger en stabil och påtaglig elproduktion, vilket ökar vindkraftens attraktivitet som en hållbar energikälla i området.

Hållbar vindkraftsutbyggnad med fokus på miljö och samarbete

Vattenfall strävar efter att bygga en effektiv vindkraftspark på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Genom omfattande miljöstudier med hjälp av ledande experter inom respektive område arbetar vi aktivt för att minimera miljöpåverkan.

Vår position som världsledande inom havsbaserad vindkraft ger oss fördelen att dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet. Genom att använda vår expertis hittar vi lösningar och gör anpassningar både under byggnationen och i driftsfasen för att säkerställa hållbarhet.

Vi värderar samarbete med lokalsamhället högt, och våra vindkraftsparker skapar många arbetstillfällen i området. För byggnationen är vi beroende av lokala underleverantörer för konsulttjänster, utrustning, installationer och service. När en vindkraftspark, som Stora Middelgrund, är i drift, räknar vi med att cirka 15–25 lokala heltidsanställda tekniker kommer att behövas för att sköta driften.

Om den närliggande vindkraftsparken, Kattegatt Syd, också byggs, kommer behovet naturligtvis att vara större. Genom att dela lärdomar, data och genom att samlokalisera drift och underhåll mellan projekten, kan vi uppnå viktiga fördelar och effektivisera verksamheten på ett hållbart sätt. Vår ambition är att genom en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i samverkan med lokalsamhället skapa en positiv och långsiktig påverkan för miljön och människorna.

Läs mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Kontaktperson

Felicia Hegethorn
Felicia Hegethorn
Kommunikatör

Relaterad information

Strand och hav. Foto: Oscar Unosson, Vattenfall

Se information om vindkraftsprojektet Stora Middelgrunds samråd.

Vy från Tylösand mot Stora Middelgrund vindkraftspark (fotomontage)

Fotomontage visar hur Stora Middelgrund kan komma att se ut från land.

Montering av ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Stora Middelgrund.

Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

Läs hela artikeln

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.