Vattenfall – bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling för fjärde kvartalet, oktober–december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 38 456 MSEK (37 796)
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 7 311 MSEK (7 095)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 018 MSEK (-2 841)
 • Periodens resultat uppgick till 2 881 MSEK (-3 960)

Finansiell utveckling för helåret, januari–december 2017

 • Nettoomsättningen minskade med 3% till 135 295 MSEK (139 208)
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 23 323 MSEK (21 697)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18 644 MSEK (1 337)
 • Årets resultat uppgick till 9 571 MSEK (-2 171)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2 000 MSEK, motsvarande 24% av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare

Viktiga händelser, januari–december 2017

 • Ökad kundbas med över 360 000 kontrakt samt expansion av decentraliserade lösningar
 • Fullt idrifttagande av den havsbaserade vindkraftsparken Sandbank och den landbaserade vindkraftsparken Pen y Cymoedd
 • Utfasning av koleldad elproduktion till naturgas i Berlin
 • Framsteg i samarbeten för minskade koldioxidutsläpp, t.ex. HYBRIT – för fossilfri stålproduktion
 • Stark produktion inom den nordiska vatten- och kärnkraften samt investeringsbeslut för oberoende härdkylning i reaktorerna Ringhals 3 och 4
 • Fortsatta investeringar för en förbättrad kvalitet i elnäten
 • Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon
 • Stärkt närvaro i Storbritannien genom förvärv av iSupplyEnergy och marknadsinträde för Distribution

Bokslutskommunikén i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

 
Klockan 09.30 idag onsdag presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för helåret 2017 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor. Presskonferensen direktsänds på
corporate.vattenfall.se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08 505 100 31.

 
Denna information är av sådan art att Vattenfall är skyldig att offentliggöra den i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (EU Market Abuse Regulation) och/eller svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen överlämnades till en av ovanstående personer anlitad nyhetsbyrå för publicering den 7 februari 2018 klockan 08.00 CET. Detta pressmeddelande har tagits fram både på svenska och engelska. Vid eventuella skiljaktigheter mellan de två versionerna är det den svenska versionen som ska gälla.Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com.


Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.    


Se även

Frusen sjö
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-02-07

Vattenfalls bokslutskommuniké för 2018

Vattenfall redovisar idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

Pressmeddelande
Anna Borg och Magnus Hall

Ökad försäljning, produktionsrekord för kärnkraften och framgångar för Wind, men fortsatta...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.