Världskartan för energi ritas om

Närmare hälften av ökningen av världens elproduktion fram till 2035 kommer att komma från förnybara energikällor, spår världens energiexperter i en ny rapport.

Trots det: Kolkraften kommer fortsatt att vara den dominerande baskraften i världen när jordens energibehov växer med en tredjedel fram till 2035.

Det förutsäger det internationella energirådet International Energy Agency (IEA) i 2013 års utgåva av sin årliga prognos ”World Energy Outlook”, som rymmer energimarknadens förväntade utveckling drygt tjugo år fram i tiden.

Dagens andel fossila bränslen av den totala energiproduktionen är 82 procent och förnybara energikällor kommer att sänka den siffran till 76 procent år 2035, enligt rapporten som är sammanställd av experter från, medlemsländerna i OECD. Den utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare och politiker.
– Vad som sägs i den årliga rapporten är en viktig grund för den pågående energidebatten, säger Bo Nelson, analytiker vid Vattenfall.

Så vad lyfts fram i årets rapport?
–Världens ekonomiska tyngdpunkt håller på att förskjutas från västvärlden till Asien samtidigt som förutsättningarna för både energiproduktion och användning ändras,

USA har genom att utvinna skiffergas med så kallad fracking-teknik fått tillgång till ny, billig energi, som ger dragkraft åt amerikansk industri. Förväntningarna på fracking har dock skruvats ner i årets rapport.
– Det har visats sig svårare än beräknat att kopiera tekniken i andra delar av världen, och skiffergas-boomen kan komma att minska i betydelse på 20 års sikt, säger Bo Nelson.

Den ökade produktionen, handeln och konsumtionen av energi hos jättarna Kina och Indien håller på att förskjuta den geopolitiska balansen, vilket får stor betydelse för utvecklingen i Europa de närmaste åren. Europa har ambitiösa miljömål som kostar och ger förändrade konkurrensvillkor. Europas energiintensiva industri kan komma att ta stryk i förhållande till omvärlden, något som också drabbar energiproducenterna i Europa.
– IEA kommer med förslag på hur man kan jämna ut förhållandena, säger Bo Nelson. Bland annat genom energieffektivisering; om energin utnyttjas bättre blir också produktionskostnaderna lägre.

En annan strävan är att harmonisera världen kring ett gemensamt, internationellt klimatmål.
– Det ska inte löna sig att flytta produktionen till ett annat hörn av välden på grund av en mindre ambitiös klimatlagstiftning, säger Bo Nelson.

IEAs framtidsscenario ovan baseras på förutsättningar som råder i dag och på beslut som är på gång.

IEA gör också en prognos om vad som behövs för att världen ska uppnå det uppsatta klimatmålet om en global uppvärmning med max två grader.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']