En grön grodd

Eurelectric presenterar vision för elindustrin i Europa

Europeiska ledare för elbranschen förbinder sig att påskynda övergången till ren energi.

Eurelectric har presenterat sin långsiktiga vision för elindustrin i Europa.

– Elektrifiering av värme, transport och industri är till fördel för alla. Det innebär högre effektivitet och lägre koldioxidutsläpp. Vi bör göra allt vi kan för att främja elektrifiering med hjälp av stöttande lagstiftning, sa Magnus Hall, koncernchef för Vattenfall och Eurelectrics vice ordförande onsdagen den 6 december.

Med den nya visionen förstärker elsektorn sitt åtagande att investera i ren kraftproduktion och andra övergångsfrämjande lösningar och, vilket är av stor vikt, att bidra till att accelerera koldioxidutsläppsminskningen inom andra sektorer genom ökad användning av ren el.

– Vår sektor delar visionen om en ren och hållbar europeisk energiframtid. En sådan finns inom räckhåll, och el spelar en viktig roll för att förverkliga det. Idag tillkännager vi vår sektors beslutsamhet vad gäller att påskynda processen och göra den europeiska kraftindustrin koldioxidneutral i god tid före mitten av århundradet, säger Francesco Starace, Eurelectrics ordförande och koncernchef för den italienska energikoncernen Enel.

Visionsförklaring

Nationella sammanslutningar och företagsledare från alla större energibolag i Europa har kommit överens om en visionsförklaring där de förbinder sig att leda och påskynda övergången till ren energi, att stödja övergången till ett klimatvänligt samhälle och uppnå en klimatneutral elmix inom EU före mitten av detta århundrade.

– Genom dagens förklaring åtar sig vår industri att påskynda utfasningen av fossila bränslen  vilket kommer att påverka sektorer som transport, byggande och industri i positiv riktning. Detta är dessutom mycket i linje med Vattenfalls strategi, säger Magnus Hall.

Eurelectrics generalsekreterare Kristian Ruby kommenterade visionsförklaringen så här:
– Åtagandet och ambitionen som uttrycks i denna vision kan vara skrämmande, särskilt för regioner som är beroende av värdekedjor med stor andel fossila bränslen. Vi uppmanar därför beslutsfattare att göra sitt yttersta för att säkerställa en rättvis övergång, både socialt och geografiskt, och tillhandahålla det nödvändiga stöd och den finansiering som krävs för att hantera eventuella socioekonomiska effekter.

Efter antagandet av denna visionsförklaring kommer den europeiska elsektorn under kommande år att lansera flera projekt som syftar till att identifiera de utmaningar och möjligheter en accelererad övergång till ren energi innebär. När sektorn påbörjar denna resa kommer intressenter och samhällen över hela den europeiska ekonomin att engageras i dessa projekt.


Fakta om Eurelectric

Union of the Electricity Industry, Eurelectric, är branschorganisationen som representerar elindustrins gemensamma intressen på paneuropeisk nivå.

Eurelectric representerar 3 500 företag över hela Europa med en total omsättning på 200 miljarder euro. Den hanterar alla viktigare frågor som påverkar sektorn, från elproduktion och elmarknader till såväl distributionsnätverk och kunder som miljö- och hållbarhetsfrågor.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln