Reaktorbassäng i kärnkraftverk

Snart klart för demontering av reaktorn i Brunsbüttel

Kärnkraftverket Brunsbüttel är det första av Vattenfalls tyska kärnkraftverk som avvecklas och monteras ned. Kraftverkschef Markus Willicks förklarar här de många stegen som är nödvändiga för att återställa området.

Kärnkraftverket Brunsbüttel togs i drift för ungefär 40 år sedan. Elproduktionen lades ned 2007, och 2012 ansökte Vattenfall om tillstånd att ta kärnkraftverket ur drift och demontera det. Processen för att återställa området till greenfield-skick väntas ta bortåt 15 år, och Markus Willicks som varit kraftverkschef sedan i juli 2017, förklarar hur man ska gå till väga.

Flera tillstånd behövs

Markus Willicks, kraftverkschefProceduren för att skaffa tillstånd för urdrifttagning och demontering påbörjades i november 2012, och sedan dess har mängder av dokument, beräkningar och data lämnats in till den tyska kärnkraftsinspektionen.

– Demonteringen genomförs i flera faser som till viss del överlappar varandra, och vi behöver flera olika tillstånd för detta. Det första tillståndet är ett slags grundtillstånd som beskriver åtgärderna rent övergripande och fungerar som en demonteringsplan. Vi förväntar oss att få klart det första tillståndet i mitten av 2018, och då kan vi sätta igång på allvar, säger Willicks.

Använda bränsleelement avlägsnade

Väntan på tillståndet innebär inte att man hittills enbart har sysslat med pappersarbete - långt därifrån.

– Vi har också förberett demonteringen av kärnkraftverket genom att ta bort de använda bränsleelementen från reaktorhärden. På så vis blir den kommande demonteringen enklare och säkrare, förklarar Willicks.

Sedan den 13 juni 2017 är Brunsbüttel-verket helt fritt från kärnbränsleelement. Bränsleelementen finns nu på en mellanlagringsplats och förvaras i specialkonstruerade behållare.

Fram till dess att tillstånden är klara utnyttjas tiden till ytterligare förberedelser och detaljerad planering av demonteringen. System som inte längre behövs, till exempel kylsystemet för bränsleelementen, har tagits ur drift permanent. Somliga gamla system ersätts däremot av nya.

Ett exempel är den överdimensionerade oljeeldade extrapannan som tidigare var nödvändig för att starta kraftverket och som levererade värme till kraftverket som en slags restprodukt. Den har ersatts av ett gaseldat värmesystem som belastar miljön mindre.

I turbinhallen har man redan ställt upp de första maskinerna som kommer att behövas för att bearbeta avfallsmaterialet från demonteringen.

Kärnkraftverket Brunsbüttel

Arbetet sker inne i kraftverket

De första åren efter att man fått sitt tillstånd kommer det inte att synas många yttre tecken på att en demontering pågår.

– Enkelt uttryckt demonterar vi alla system, tankar, ventiler, kopplingar, pumpar, stålplattformar –faktiskt allting – inom kraftverksområdet och de kontrollerade områdena. Allt kommer att tas isär, rengöras, dekontamineras och antingen godkännas och friklassas, eller tas omhand som radioaktivt avfall. Låg- och medelaktivt avfall packas i containrar som sedan flyttas till det nationella slutförvaret. Detta slutförvar kommer dock inte att hinna tas i drift i tid, så vi bygger ett mellanlager här vid kraftverket för låg- och medelaktivt avfall. Här förvarar vi materialet tillfälligt ända tills det kan fraktas till slutförvaret, förklarar Willicks.

Demontering av reaktortryckkärlet

Det första stora projektet efter att tillståndet har utfärdats blir att demontera och paketera reaktortryckkärlets inre delar. Eftersom de här komponenterna har befunnit sig mycket nära bränsleelementen under drift, kommer demonteringen att utföras under vatten för att skydda medarbetarna mot strålning. Demontering av reaktorbyggnaden och turbinhallen kommer att påbörjas vid ungefär samma tidpunkt.

För att demonteringen ska gå smidigt är det viktigt att allt avfall och återvinningsbart material snabbt kan fraktas bort för att frigöra utrymme i kraftverket för vidare demontering. Det radioaktiva avfallet utgör den minsta andelen av det totala avfallsmaterialet, mindre än tre procent. Därutöver måste allt annat material, som metaller och rivningsmassor, behandlas och friklassas och därefter återvinnas eller kasseras.

Kärnkraftverket Brunsbüttel i skymningen

Dialog med allmänheten

En viktig del av processen är att föra en löpande dialog med alla intressenter: närboende, politiker, miljögrupper och andra intresserade parter.

– Avfallshanteringen har väckt stort intresse hos allmänheten, och vi har redan bjudit in många grupper – politiker, media och grupper med särintressen – att besöka kraftverket så att vi kan visa dem hur processen kommer att se ut och besvara deras frågor ansikte mot ansikte, säger Willicks om insatserna att föra en öppen dialog med allmänheten.

Flera hundra personer kommer att arbeta med att demontera kraftverket, antalet varierar med den aktuella fasen. Utöver strålskydd är hälsa och säkerhet i arbetet en viktig faktor när arbetet ska planeras och genomföras.

– Det handlar om mycket arbete med stora utmaningar för alla inblandade. Med detta sagt är det ett väldigt intressant jobb att demontera ett kärnkraftverk där alla får möjlighet att bidra med sina egna erfarenheter, säger Willicks.

Se även

Laddmaskinen före nedmontering. Foto: Fredrik Ekenborg
Foto: Fredrik Ekenborg

Laddmaskinen i Ågestaverket – jag har gjort mitt

Efter 10 års tjänst och nästan ett halvt sekel i träda har den ikoniska laddmaskinen i Ågestaverket monterats ner. Själv tyckte nog maskinen att det var hög tid att få pensioneras på riktigt...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln