Kärnkraft, vattenkraft och vindkraft bidrog till förbättrat resultat och uppfyllelse av finansiella mål

Resultatet för årets första nio månader förbättrades kraftigt mot föregående år. Ökningen förklaras av ett ökat resultat i affärsverksamheten jämfört med förra året samt ett antal engångseffekter.

Den underliggande verksamheten såg en positiv utveckling med högre erhållna priser, bra produktion och försäljning samt ett starkt bidrag från vindkraftsverksamheten.

– Vi är både strategiskt och finansiellt helt klart på rätt spår. Det ser vi i resultatet för det första nio månaderna, 14,4 miljarder SEK, vilket är 60 procent bättre än samma period förra året. Två engångseffekter bidrar, avyttringen av värmeverksamheten i Hamburg liksom att vi har sålt av produktionsrättigheter för tysk kärnkraft. Men det underliggande resultatet för verksamheten är bra totalt sett, även om några områden är mer upp än andra, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef.

Avyttringen av värmeverksamheten i Hamburg bidrog med 3,1 miljarder SEK till resultatet medan försäljningen av produktionsrättigheter för kärnkraft i Tyskland till E.ONs dotterbolag PreussenElektra bidrog med 1,5 miljarder SEK. Å andra sidan påverkades resultatet negativt av kostnader för stormen Alfrida.

Störst bidrag från kärnkraft och vattenkraft

Inom den löpande verksamheten syns förbättringar på de flesta håll när man jämför de första nio månaderna i år med förra året. Det underliggande rörelseresultatet ökar från cirka 15,3 miljarder SEK till cirka 16,9 miljarder SEK, där segmentet Power Generation står för cirka två tredjedelar.

– Vi ser en hel del förbättringar inom Power Generation med högre priser delvis på grund av att våra prissäkringar har varit mer positiva i år jämfört med förra året. Tradingverksamheten går också bättre i år och vi har även fått viktiga tillskott av ny vindkrafttillgångar som nu är uppe och snurrar, säger Anna Borg, Vattenfalls finansdirektör.

Förbättrat resultat på de flesta håll

Customers & Solutions ökade omsättningen genom högre försäljning på de flesta håll och särskilt i Tyskland. Kundstocken ökade från 8,9 miljoner till 9,4 miljoner kontrakt totalt. Däremot minskade gasförsäljningen på grund av varmare väder. Det underliggande rörelseresultatet stannade på cirka 600 miljoner SEK mot cirka 1,2 miljarder SEK för de första nio månaderna 2018. Kostnader för tillväxtaktiviteter, lägre gasförsäljning och högre kostnader för inköp av el i Tyskland bidrog negativt till det underliggande rörelseresultatet.

För Power Generation, som omfattar vatten- och kärnkraft liksom tradingverksamhet, steg det underliggande rörelseresultatet till cirka 11,3 miljarder SEK för niomånadersperioden mot cirka 8,5 miljarder SEK för motsvarande period 2018. Det realiserade resultatet från tradingverksamheten förbättrades från cirka 620 miljoner SEK till cirka 780 miljoner SEK. Elproduktionen inom kärnkraften sjönk något, på grund av generatorbyte i Ringhals 2.

För Wind förbättrades resultatet från cirka 1,9 miljarder SEK till cirka 2,5 miljarder SEK för de första nio månaderna. De nya vindkraftsparkerna Horns Rev 3 i Danmark och Slufterdam i Nederländerna bidrog till ökad produktion.

Inom Heat ökade både omsättningen och det underliggande rörelseresultatet som en följd av positiva priseffekter inom värmeförsäljningen. Även antalet värmekunder ökade något. Samtidigt steg underhållskostnaderna i värmeverksamheten i Berlin, och för koleldad kraftproduktion är marginalerna pressade. Det underliggande rörelseresultatet för perioden januari till september blev cirka 320 miljoner kronor jämfört med cirka 260 miljoner för samma period 2018.

Distribution ökade omsättningen under årets första nio månader. Däremot minskade det underliggande rörelseresultatet för perioden främst på grund av stormen Alfrida i början av året och stannade på cirka 3,5 miljarder SEK jämfört med cirka 4,5 miljarder SEK året innan.

Viktiga finansiella mål uppfylls

För de senaste 12 månaderna uppfylls för första gången villkoren för två viktiga finansiella nyckeltal, avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och internt tillförda medel i förhållande till justerad nettoskuld (FFO/adjusted net debt).  

– Det här kvartalet är första gången vi på rullande 12 månader uppfyller de här finansiella målen. Jag är oerhört glad över det och jag vill tacka alla i organisationen för det hårda arbete som gjorts för att få detta att hända. Nu måste vi se till att vi också fortsätter på det här sättet även under den återstående delen av året, säger Anna Borg.

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 9,2 procent mätt på rullande 12 månader. Målet för helåret ligger på 8 procent. Internt tillförda medel i förhållande till justerad nettoskuld (FFO/adjusted net debt) uppgick till 24,5 procent, målspannet är 22-27 procent.

Läs Vattenfalls delårsrapport

Finansiell utveckling, januari–september 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 120 181 MSEK (107 071).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 16 889 MSEK (15 256).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19 715 MSEK (13 430).
  • Periodens resultat uppgick till 14 373 MSEK (8 907).

Finansiell utveckling, juli–september 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 35 938 MSEK (32 035).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 594 MSEK (2 127).
  • Rörelseresultatet uppgick till 8 677 MSEK (3 680).
  • Periodens resultat uppgick till 6 700 MSEK (1 782).

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln