Vattenfall R&D:s testanläggning för att studera fiskars beteende i strömt vatten

Ny testanläggning ökar fiskvandring förbi vattenkraftstationer

En unik testanläggning för att studera fiskars beteende i strömt vatten och vid kraftstationer har nu invigts vid Vattenfalls R&D center i Älvkarleby. Med hjälp av anläggningen, kallad Laxeleratorn, kan effektiva metoder utvecklas för att öka andelen fisk som vandrar förbi vattenkraftstationer via fisktrappor och sidofåror.

Arbetet med den nya fiskförsöksanläggningen påbörjades i slutet av 2015. Anläggningen ligger i en stor byggnad på Vattenfalls område vid Vattenfalls forskningscenter i Älvkarleby, 140 km norr om Stockholm. I byggnaden, som ligger direkt intill Dalälven, finns en nästan 30 meter lång och tio meter bred bassäng med strömmande vatten.

– Laxeleratorn ska öka kunskapen om hur fiskar beter sig i den här typen av vattenmiljöer. För Vattenfall är denna kunskap viktig för att vi ska kunna möta de krav som finns i EU:s ramdirektiv för vatten och förse befintliga vattenkraftverk med moderna miljövillkor, säger Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

I Laxeleratorns bassäng är det möjligt att simulera olika typer av miljöer med strömmande vatten. Fiskars beteende vid olika strömningsförhållanden och flödeshastigheter kan studeras.

Laxelerator-3.jpg

Mats Billstein, forskningsansvarig för vattenkraftfrågor vid Vattenfall.

– Testanläggningen gör det möjligt att i en kontrollerad miljö efterlikna olika miljöer med strömmande vatten. Testerna kan upprepas och jämföras mellan olika testserier. Olika typer av vägledande hinder, inklusive luftbubbelridåer, kan provas. Detta ger värdefulla vetenskapliga fakta om hur fiskar beter sig i strömmande vattenmiljöer och hur de kan ”läras” att hitta vägen till insteg till fiskvägar vid uppströmsvandring och avledningsanordningar för nedströmsvandring, säger Mats Billstein, forskningsansvarig för vattenkraftfrågor vid Vattenfall.

Internationellt intresse

Intresset för Laxeleratorn är redan stort från universitet och högskolor, inte bara i Sverige utan även internationellt. Även länsstyrelser och myndigheter som bland annat ska kontrollera att EU:s vattendirektiv efterlevs är mycket intresserade av hur kommande resultat från Laxeleratorn kan leda till åtgärder som stärker miljön utan att påverka vattenkraftproduktionen.

– Vattenfall är Sveriges största ägare och operatör av vattenkraftstationer. Därför kommer vi förstås att genomföra egen forskning och utveckling, fast vi vill även kunna samarbeta med svenska och internationella universitet och högskolor. Vi har redan klart med fyra svenska universitet som kommer att utnyttja anläggningen för olika projekt om bland annat vandrande fisk, säger Mats Billstein.

Erik Sparrevik, miljöspecialist på Vattenfall Vattenkraft, säger:
– Det finns stora förväntningar på att Vattenfall ska bygga fiskpassager för både uppströms- och nedströmsvandring. Men det måste göras på rätt grunder för att hitta hållbara lösningar och undvika produktionsbortfall.

Fakta

  • Laxeleratorn består av en bassäng med en ränna med två testsektioner, vardera 24 meter långa, 2 meter djupa och 4 meter breda. Anläggningen kan användas för alla typer av vandrande fiskar, främst lax och ål.
  • Fyra pumpar styr vattenflödet för att kunna studera fiskars beteende vid olika strömningshastigheter och med de hinder som lax och annan fisk ställs inför under sina vandringar.
  • Vattnet i bassängen kommer från den intilliggande Dalälven och ett av Vattenfalls äldsta vattenkraftstationer som ligger nedströms i Älvkarleby. Temperaturen i vattnet kan regleras för att efterlikna förhållanden vid olika årstider.
  • Vattenfall äger och driver över 100 vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och en del i Finland och Tyskland. Vattenkraft står för omkring 30 procent av Vattenfalls elproduktion i Sverige och det är därför av stor vikt att uppfylla alla dagens och morgondagens miljökrav.

Se även

Vattenfalls vattenfallkraftverk

Vår vattenkraftsverksamhet, inklusive hållbarhetsredovisning och arbete med biologisk mångfald

Se även

COP28 logotyp. Källa: WAM
Källa: WAM

Vattenfall på COP28 i Dubai

COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, inleds den 30 november och pågår till den 12 december. Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld kommer att vara på plats under en vecka i Förenade Arabem...

Läs hela artikeln
Komponenter till vindkraftverk

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, at...

Läs hela artikeln
Fötter i dusch. Foto: AdobeStock
AdobeStock

Så kan avloppsvatten till duschen hjälpa klimatet

En stor del av den energi som produceras spolar vi bokstavligen ut i vasken. Men det varma avloppsvattnet från dig och dina grannar kan användas för att värma upp ditt duschvatten igen - och...

Läs hela artikeln