Panoramafoto av Amsterdam

2019 blev ett framgångsrikt år för Vattenfall

Vattenfall ökade vinsten med cirka 25 procent och uppfyllde sina ekonomiska mål. Det visar bokslutskommunikén för helåret 2019.

När Vattenfalls vd Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg sammanfattar det gångna året har de anledning att vara nöjda. Trots stormen Alfrida i Sverige i början av 2019 och mildare väder än normalt levererade Vattenfall ett mycket bra resultat.

Vinstökning

Periodens resultat ökade från 12 miljarder SEK till nära 15 miljarder SEK, och det underliggande rörelseresultatet ökade till drygt 25 miljarder SEK. Även omsättningen ökade.

– Både periodens resultat och det underliggande rörelseresultatet ökade med 25 procent för helåret 2019. Dessutom lyckades vi uppnå våra ekonomiska mål. Det har vi all anledning att vara stolta över, säger Magnus Hall.

De ekonomiska målen har satts upp av ägaren, svenska staten, och gäller avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och internt tillförda medel i förhållande till den justerade nettoskulden (FFO/adjusted net debt).

– Det är ett viktigt steg på vägen för att visa att vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation är en lönsam affärsstrategi, säger Anna Borg.

Bra tillgänglighet i kärnkraft och vattenkraft

Resultatet 2019 tyngs av kostnaderna för stormen Alfrida med totalt omkring 800 miljoner SEK. Stormen drabbade Sverige i början av 2019 och orsakade långa strömavbrott för tusentals kunder. Dessutom påverkade varmt väder både värme- och gasförsäljning negativt. Prissäkringar och mer förnybar produktion bidrog dock till en resultatförbättring. Ringhals 2 stängdes vid årsskiftet.

­ – Power Generation har haft mycket bra tillgänglighet både inom kärnkraft och vattenkraft. Vi ser ett ökat bidrag från Wind tack vare ny installerad kapacitet. På värmesidan arbetar vi hårt för att fasa ut vårt fossilberoende, vilket är mycket viktigt för oss för att ha en lönsam och sund verksamhet framöver. Dessutom har Markets levererat ett mycket bra tradingresultat och Customers & Solutions har bidragit bra trots utmanande marknadsförutsättningar och har till och med kunnat växa, framför allt i Tyskland, säger Anna Borg.

Flera steg mot fossilfritt liv

År 2019 innebar även att Vattenfall tog en rad steg på vägen mot att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. I Danmark invigdes vindkraftsparken Horns Rev 3 och i Nederländerna tog Vattenfall hem det viktiga kontraktet att bygga Hollandse Kust Zuid 3&4. I juni ställde Vattenfall ut en grön företagsobligation och tog därmed in 5 miljarder SEK till förnybara investeringar. Mot slutet av året stängdes två kolkraftverk i Tyskland och Nederländerna.

Svenska staten får del av vinsten

Det goda finansiella resultatet gör att Vattenfalls styrelse föreslår en utdelning på 7,245 miljarder SEK till Vattenfalls ägare, svenska staten. Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman i slutet av april.


Så gick det för de olika delarna av Vattenfalls verksamhet 2019:

Customers & Solutions nådde ett underliggande rörelseresultat på drygt 1,3 miljarder SEK, drygt 5 procent bättre än 2018, främst på grund av ökad kundbas i Tyskland och ett högre bidrag från försäljningen i Norden och Nederländerna.

Power Generation ökade det underliggande rörelseresultatet med över 60 procent från 9,4 miljarder SEK till 15,4 miljarder SEK. Ökningen berodde främst på bättre resultat av prissäkringar jämfört med 2018. Elproduktionen var i nivå med 2018. Tradingverksamheten bidrog till det underliggande rörelseresultatet med 1,8 miljarder SEK, ca 1,2 miljarder SEK mer än 2018.

Wind invigde två vindkraftsparker, Horns Rev 3 (407 MW) och Slufterdam (29 MW) vilket bidrog till ökad produktion. Lägre elpriser dämpade den effekten. Det underliggande rörelseresultatet ökade med drygt 10 procent till knappt 4,2 miljarder SEK.

Heat hade under 2019 utmaningar med pressade marginaler bland annat till följd av ökade kostnader för utsläppsrätter. Två kolkraftverk, Reuter C i Berlin, och Hemweg 8 i Amsterdam stängdes. Det underliggande rörelseresultatet minskade från 771 miljoner SEK till 550 miljoner SEK.

Distribution slog nytt rekord 2019 när det gäller nätinvesteringar i Sverige och investerade 5,1 miljarder SEK i det svenska elnätet. Framtida investeringar påverkas dock av en reglering med betydligt lägre intäktsramar för verksamheten. Det underliggande rörelseresultat blev 5 miljarder SEK, vilket är 1,3 miljarder SEK lägre än året innan. Minskningen berodde till övervägande delen på kostnader efter stormen Alfrida.

Vattenfalls bokslutskommuniké 2019


Viktiga händelser

Januari–december 2019

 • Fortsatt kundtillväxt, i synnerhet i Tyskland.
 • Tillväxt inom havsbaserad vindkraft med invigning av Horns Rev 3 (407 MW) i Danmark och vinnande bud för Hollandse Kust Zuid 3&4 (~750 MW) i Nederländerna.
 • Permanent stängning av Ringhals 2.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna.
 • Stängning av de koleldade kraftverken Hemweg 8 i Amsterdam och Reuter C i Berlin.
 • Överlåtelse av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg.
 • Omfattande reparationsarbete av elnät i Sverige efter stormen Alfrida.
 • Sänkta intäktsramar för distributionsverksamhet i Sverige under perioden 2020-2023.
 • Nya CO2 mål godkända av Science Based Targets-initiativet

Finansiell utveckling

Januari–december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 9% (7% exklusive valutaeffekter) till 166 360 MSEK (152 091).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 26% till 25 095 MSEK (19 883).
 • Rörelseresultatet ökade med 26% till 22 141 MSEK (17 619).
 • Periodens resultat ökade med 24% till 14 861 MSEK (12 007).

Oktober–december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 3% (1% exklusive valutaeffekter) till 46 179 MSEK (45 020).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 77% till 8 207 MSEK (4 627).
 • Rörelseresultatet minskade med 42% till 2 427 MSEK (4 189).
 • Periodens resultat minskade med 84% till 488 MSEK (3 100).

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln