Stockholm stad

Första kvartalet 2020: stabilt resultat trots försämrat läge

Vattenfalls första kvartalsrapport visar stabilt resultat trots tydlig påverkan från ett markant försämrat marknadsläge.

Klicka för att se Vattenfalls koncernchef Magnus Hall samt finansdirektör Anna Borg kommentera resultatet av Vattenfalls första kvartal 2020.

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall kommenterar rapporten så här:

”Vattenfall har haft en god beredskap för att möta den pandemi vi befinner oss i. Som ansvariga för samhällskritisk infrastruktur har vi ett viktigt uppdrag att fortsätta leverera el och värme också i extrema och svåra situationer som denna. Under kvartalet arbetade vi för att minimera riskerna för vår personal och samtidigt implementera kontinuitetsplaner för att säkra att vår viktiga verksamhet kan fortsätta.

Vi har sett ett betydande prisfall på elmarknaderna. Det började redan i januari pådrivet av en ovanligt varm vinter med mycket nederbörd och kraftiga vindar. I takt med att covid-19 spreds runtom i världen förstärktes trenden med en nedgång i elförbrukningen till följd av nedstängningen av samhället och försämrade ekonomiska utsikter. Den negativa påverkan av stora prisfall motverkades för Vattenfall under kvartalet till stor del av prissäkringar, men effekterna syns ändå tydligt i kvartalsresultatet. Mot bakgrund av väsentligt försämrade marknadsvillkor och osäkerheten i konjunkturutvecklingen föreslog styrelsen att revidera den tidigare föreslagna utdelningen för 2019 från 7,2 till 3,6 miljarder SEK, vilket också antogs på bolagsstämman.

Periodens resultat ökade trots denna utveckling med 0,5 miljarder SEK till 6,9 miljarder SEK. Ökningen förklaras främst av ett högre resultat från den operativa verksamheten tillsammans med engångseffekten från försäljning av produktionsrätter för kärnkraften i Tyskland. En lägre avkastning från kärnavfallsfonden hade en motverkande effekt.

Det underliggande rörelseresultatet ökade med 0,5 miljarder SEK till 10,2 miljarder SEK. Stormen Alfrida som drabbade många av våra nätkunder i början på förra året påverkar en stor del av jämförelsen. Vår tillväxt inom vindkraft bidrog positivt tillsammans med en resultatförbättring inom försäljningsverksamheten. Kärnkraften och vattenkraften påverkades starkt negativt av lägre elpriser samtidigt som produktionsmarginalerna försämrades inom värmeverksamheten.

Inom Power Generation har vi hanterat ett mer ansträngt marknadsläge genom att sänka effekten på flera kärnkraftsreaktorer. Vi har också valt att skjuta på återstarten av Ringhals 1 efter årets revision. Höga vattennivåer och den stundande vårfloden gör däremot att vattenkraften har hög produktion. Betydligt lägre elpriser under kvartalet kompenserades till stor del av prissäkringar och ett högre resultat från tradingverksamheten. Det underliggande rörelseresultatet minskade med 0,9 miljarder SEK till 4,6 miljarder SEK.

Försäljningsverksamheten fortlöper stabilt, även om försäljningen genom hembesök är starkt begränsad. Ett visst volymtapp märks av förklarliga skäl bland våra industrikunder. Segmentet Customers & Solutions redovisar en ökning av det underliggande rörelseresultatet med 0,6 miljarder SEK till 1 miljard SEK. Vi ser en förbättrad lönsamhet i våra marknader på kontinenten och fortsatt kundtillväxt i Tyskland. Under kvartalet såldes av strategiska skäl kundbasen tillhörande vårt brittiska försäljningsbolag iSupplyEnergy i Storbritannien.

Vattenfalls vindkraftsproduktion ökade under det första kvartalet. Starkare vindar och ny kapacitet från offshoreparken Horns Rev 3 i Danmark bidrog till det. Det underliggande rörelseresultatet från segmentet Wind ökade med 0,7 miljarder SEK till 2,1 miljarder SEK. Vi har hittills inte sett någon betydande negativ påverkan från covid-19 på våra investeringsprojekt inom förnybar energi. Sammantaget har vi dock idag ett konjunkturläge med stor osäkerhet vilket kräver en hårdare prioritering bland projekten. Vi har exempelvis beslutat oss för att inte gå vidare i anbudsförfarandet för Hollandse Kust Noord i Nederländerna.

Inom distributionsverksamheten återgick våra operativa kostnader till mer normala nivåer jämfört med 2019, då stormen Alfrida påverkade starkt negativt. Det underliggande rörelseresultatet var därmed 0,8 miljarder SEK högre och ökade till 2,1 miljarder SEK. Verksamheten löper på enligt plan och vi ökar våra investeringar även om det finns en risk för förseningar i projekt p g a den nuvarande situationen.

Värmeverksamheten har en stabil drift i rådande läge. Självklart finns även där en påverkan till följd av kunder vars verksamhet står stilla eller svårigheter med vissa underhållsleveranser. Vi har dock ett gott samarbete med externa samarbetspartners för att minska riskerna. Under kvartalet expanderade vi inom energilösningar och vi ser en positiv utveckling för vår satsning på fjärrvärme i Storbritannien. Det underliggande rörelseresultatet för värmeverksamheten uppgick till 0,9 miljarder SEK. Justerat för 0,5 miljarder SEK i effekter från försäljningen av fjärrvärmenätet i Hamburg och stängningen av Hemweg 8 i Amsterdam under 2019, ser vi fortfarande en minskning med 0,1 miljarder SEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Situationen är fortsatt ansträngd med pressade marginaler för anläggningar som producerar el med fossila bränslen.

Vattenfall befinner sig i en situation med ett markant försämrat marknadsläge. Vi arbetar intensivt med att säkerställa att våra kostnader, investeringar och risker anpassar sig därefter. Men målet om ett fossilfritt liv inom en generation står fast.”

Länk till Vattenfalls delårsrapport januari-mars 2020 

Länk till webcast för media och analytiker


Viktiga händelser, januari–mars 2020

 • Kontinuitetsplaner implementerade till följd av Covid-19.
 • Försäljning av 11 TWh produktionsrättigheter för kärnkraften i Tyskland.
 • Slutgiltigt tillstånd för konstruktionen av den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak i Danmark.
 • Vattenfall utsedd till prioriterad anbudsgivare för ett fjärrvärmeprojekt i Skottland.
 • Avtal om att bygga en av Sveriges största solkraftsparker.
 • Försäljning av privatkundsverksamheten i Storbritannien.

Finansiell utveckling, januari–mars 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 3% (-5% exklusive valutaeffekter) till 48 160 MSEK (49 552).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade med 5% till 10 187 MSEK (9 673).
 • Rörelseresultatet1 ökade med 51% till 12 313 MSEK (8 168).
 • Periodens resultat ökade med 7% till 6 900 MSEK (6 420).

Utdelning

 • Efter periodens utgång reviderade Vattenfalls styrelse det tidigare utdelningsförslaget för 2019 om 7 245 MSEK till 3 623 MSEK. Förslaget har fastställts av årsstämman

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln