Kärnkraftverket Forsmark

Risk för otillgänglighet utan regeringsbeslut

Forsmarks Kraftgrupp har informerat marknaden att Forsmark 2 riskerar att inte kunna återstarta efter revision 2024, om regeringen inte tar beslut om slutförvarsansökan och utökning av mellanlagret i sommar. Även övriga reaktorer riskerar att påverkas på sikt.

Kärnkraftverken skickar löpande använt kärnbränsle till mellanlagret Clab i Oskarshamn. År 2023 nås taket för nuvarande tillstånd på Clab, vilket innebär att kärnkraftverken inte blir av med bränslet. En utökning av lagringskapaciteten från 8 000 ton till 11 000 ton är en del av den SKB-ansökan om slutförvarssystem och ett kärnbränsleförvar i Forsmark som ligger på regeringens bord sedan 2018.

– Forsmarks Kraftgrupp har en skyldighet att informera marknaden om risker för otillgänglighet, vilket vi gjorde onsdagen 5 maj. Lagringskapaciteten i bassängerna på Forsmark är begränsad och det svenska systemet bygger på att vi skickar använt bränsle till mellanlagret i Oskarshamn så snart det är möjligt, säger Forsmarks vd Björn Linde.

Situationen gäller Vattenfalls samtliga reaktorer. Utan regeringsbeslut att utöka mellanlagret senast 31 augusti finns en risk att Forsmark 2 inte kan starta efter bränslebyte 2024, att Forsmark 3, Ringhals 3 & 4 inte kan starta efter bränslebyte 2025, och att Forsmark 1 inte kan starta efter bränslebyte 2028. Även detta har meddelats till elmarknaden Nordpool.

Efter ett regeringsbeslut fortsätter tillståndsprövningen i mark- och miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. De ska fastställa villkor och godkänna säkerhetsredovisningar. Processen beräknas ta drygt två år.

Fakta om SKB:s ansökan

SKB är enligt lag skyldiga att ta fram en helhetslösning för kärnavfallet, som omfattar både slutförvar och mellanlagring. Bolagets ansökan lämnades in 2011 och omfattar en helhetslösning med ett slutförvar i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och utökad kapacitet i mellanlagret Clab i Oskarshamn. Oskarshamns kommun har veto i frågan och de har varit tydliga med att de inte kommer att godkänna utökad inlagring i Clab, utan att det också finns ett beslut om slutförvaret.

Ärendet har granskats och prövats och det finns inga hinder för ett regeringsbeslut om helheten.  Efter ett regeringsbeslut går ärendet tillbaka till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten för fortsatt hantering, en process som beräknas ta cirka 2,5 år.

Se även

Andreas Regnell

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttj...

Läs hela artikeln
En bil tankas med vätgas

Framåt med vätgas i tanken

Vattenfall arbetar med flera bränsleprojekt där hållbar vätgas spelar en nyckelroll.

Läs hela artikeln
Ett vindkraftverk

Vindkraftsparken Grönhult invigs

Idag invigs Grönhult – Vattenfalls senaste landbaserade vindkraftspark som med sina 12 vindkraftverk kommer att leverera viktig fossilfri el till södra Sverige.

Läs hela artikeln