Tredje kvartalet 2023: Låga elpriser har stor resultatpåverkan

Lägre elpriser påverkade resultatet negativt under årets första nio månader. Både värme- och kundverksamheten gav dock positiva bidrag och vi ser fortsatt en god lönsamhet i den underliggande verksamheten. Vi har dessutom tagit viktiga steg i utbyggnaden av ytterligare fossilfri kraftproduktion där vi nu invigt vår hittills största vindkraftspark, Hollandse Kust Zuid, i Nederländerna.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar delårsrapporten för januari till september 2023:

Under årets första nio månader föll elpriserna på Vattenfalls marknader med omkring 60% jämfört med motsvarande period förra året. Prisutvecklingen i Norden har i stor utsträckning påverkats av mer nederbörd. Vattenfalls erhållna pris i Norden ökade dock som en följd av prissäkringar och minskade skillnader mellan elprisområden. På kontinenten har elpriserna påverkats av lägre bränslepriser och resultatet påverkades därtill negativt av att våra prissäkringar på kontinenten inte har varit lika effektiva som i Norden.

Positiva bidrag från värme- och kundverksamheten motverkades av lägre elpriser och volymer

Resultatet för de första nio månaderna uppgick till 4,7 miljarder SEK (17 miljarder SEK). Det lägre resultatet förklaras till stor del av effekter från nedskrivning av havsbaserad vindkraft i Storbritannien under andra kvartalet samt att periodens resultat för 2022 tillfälligt påverkades mycket positivt av värdering av el- och bränslekontrakt. Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 15,5 miljarder SEK (22,5 miljarder SEK). Vi redovisar ett högre bidrag från både värme- och kundverksamheten. Fler kunder väljer Vattenfall och det är glädjande att se att merparten väljer fossilfria elavtal. Resultatet påverkades dock framförallt av lägre elpriser och lägre volymer från vattenkraften och kärnkraften.

För det tredje kvartalet rapporterade vi en förlust på 2,2 miljarder SEK och det underliggande rörelseresultatet minskade till 0,9 miljarder SEK. Utöver lägre elpriser påverkades periodens resultat negativt av värdering av el- och bränslekontrakt där vi förra året istället hade en stor positiv inverkan.

Vattenfall har sammantaget en god lönsamhet i den underliggande verksamheten och en stark finansiell ställning som gör det möjligt för oss att fortsätta vara ledande i energiomställningen.

Vi jobbar vidare mot fossilfrihet

Vattenfall har nyligen gjort flera viktiga framsteg på vägen mot fossilfrihet. I september invigde vi vår hittills största havsbaserade vindkraftspark, Hollandse Kust Zuid, som årligen kommer producera el motsvarande förbrukningen för 1,5 miljoner nederländska hushåll. I Tyskland utnyttjade vi en företrädesrätt för att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Nordlicht II. Tillsammans med systerprojektet Nordlicht I kommer dess framtida produktion att motsvara den årliga elförbrukningen för 1,7 miljoner tyska hushåll.

I Berlin har vi tagit investeringsbeslut för projekt som integrerar överskottsvärme från tredje part i fjärrvärmenätet. Efter kvartalets slut ingick Vattenfall och den tyska delstaten Berlin en avsiktsförklaring om exklusivitet i förhandlingarna kring en eventuell försäljning av värmeverksamheten i Berlin. Ett beslut väntas senare under 2023. I Sverige har vi redan tagit flera förberedande steg för att utvärdera ny kärnkraft, till exempel påbörjat fastighetsförvärv i området vid Ringhals. Delar av Vattenfalls ledning har besökt andra länder som är i färd med att bygga ny kärnkraft för att ta del av deras erfarenheter. Vi har sett att en tydlig framgångsfaktor för andra länder är ett nationellt kärnkraftsprogram, där hela samhället involveras för att säkra kompetens, leverantörskedjor och riskdelning.

Energiomställningen bygger också i sin helhet till stor del på samarbeten. De öppnar upp för attraktiva affärsmöjligheter för Vattenfall och möjliggör hållbara lösningar för våra kunder. Tillsammans bidrar vi till att samhället kan frigöra sig från fossila bränslen.

Viktiga händelser, juli–september 2023

 • Fortsatta låga elpriser och små skillnader mellan prisområden.
 • Vattenfall inleder arbetet med fastighetsköp på Väröhalvön i anslutning till Ringhals.
 • Utnyttjad företrädesrätt för att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Nordlicht II i Tyskland.
 • Invigning av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna.
 • Investeringsbeslut för ett projekt som integrerar överskottsvärme i fjärrvärmenätet i Berlin.

Händelser efter balansdagen

 • Vattenfall och delstaten Berlin har ingått en avsiktsförklaring om exklusivitet i förhandlingarna kring en eventuell försäljning av värmeverksamheten i Berlin.

Finansiell utveckling, januari–september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 35% (26% exklusive valutaeffekter) till 216 876 MSEK (160 825).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 15 550 MSEK (22 548).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 930 MSEK (36 707).
 • Periodens resultat uppgick till 4 737 MSEK (16 980).

Finansiell utveckling, juli–september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 10% (2% exklusive valutaeffekter) till 58 337 MSEK (53 076).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 946 MSEK (6 232).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 611 MSEK (12 192).
 • Periodens resultat uppgick till -2 186 MSEK (6 684).

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Bokslut 2023: Strategiska avyttringar stärker Vattenfalls beredskap för framtiden

Elpriserna sjönk betydligt under 2023 vilket hade en stor resultatpåverkan för Vattenfall. Genom strategiska avyttringar av värmeverksamheten i Berlin och våra vindkraftsprojekt utanför Norf...

Läs hela artikeln
Skylt med Vattenfalls logotyp utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar resultatet för 2023 den 6 februari

Vattenfalls bokslutskommuniké med helårsresultatet för 2023 publiceras tisdagen den 6 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 09.30 inleds en direktsänd studiosändning för...

Läs hela artikeln