Första kvartalet 2024: En bra resultatutveckling trots lägre elpriser

Vattenfall har haft en bra start på 2024 med en god resultatutveckling trots lägre elpriser. Under kvartalet slutförde vi försäljningen av tre vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust i Storbritannien, vilket bidrog till en stärkt finansiell ställning. Vi fortsätter att investera i projekt och teknologier som driver energiomställningen framåt.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar delårsrapporten för januari till mars 2024:

Elpriserna har fortsatt att sjunka, framförallt i södra Sverige, där prisområdena påverkas särskilt tydligt av prisutvecklingen på kontinenten. De kontinentala priserna pressas av mildare väder, välfyllda gaslager och en god tillgänglighet inom den franska kärnkraften. Vattenfall hade trots detta högre erhållna priser i Norden under det första kvartalet 2024 till följd av ingångna prissäkringar, som hade en positiv resultatpåverkan. De kontinentala prissäkringarna hade dock en motverkande effekt då dessa inte har varit lika effektiva som i Norden.

Förbättrat underliggande rörelseresultat

Det underliggande rörelseresultatet ökade kraftigt under kvartalet och uppgick till 13,9 miljarder SEK (9,5) och förklaras främst av högre erhållna priser i Norden och högre volymer från kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Periodens resultat ökade med 5,1 miljarder SEK till 16,9 miljarder SEK jämfört med det första kvartalet 2023, främst på grund av ett högre rörelseresultat. En realisationsvinst om 4,6 miljarder SEK från försäljningen av Norfolkprojekten i Storbritannien kompenserade för mindre positiva marknadsvärdeförändringar för energiderivat.

Fortsatta steg för fossilfri elproduktion och nya partnerskap

För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle och möta framtida energibehov fortsätter vi utbyggnaden av befintlig fossilfri elproduktion samtidigt som vi planerar för nya produktionsanläggningar. Vårt arbete med ny kärnkraft är ett tydligt exempel på detta. Under kvartalet presenterade vi de viktigaste resultaten från förstudien om ny kärnkraft. Denna visade att det finns goda förutsättningar att bygga ny kärnkraft på Väröhalvön vid Ringhals. Arbetet med fastighetsförvärv, bedömning av konsekvenser för närliggande naturreservat, och fortsatt dialog med myndigheter och andra intressenter pågår. En viktig slutsats i förstudien är också att det krävs en riskdelningsmodell för att det ska vara möjligt för affärsdrivande företag att investera i nya reaktorer. Vi välkomnar att regeringen nu utreder förutsättningarna för ny kärnkraft.

Utöver att utveckla fossilfri elproduktion är det viktigt att samarbeta med industrin för att bidra till att de kan minska sin klimatpåverkan. Under kvartalet har vi ingått ett flertal strategiska partnerskap, såsom ett leveransavtal av vattenkraft med Borealis och två leveransavtal av solkraft med Evonik och Wieland Group. I slutet av april meddelade vi dessutom att vi har tecknat ett köpeavtal med BASF för 49% av Vindkraftparkerna Nordlicht 1 och 2 i tyska Nordsjön.

En föränderlig omvärld men bestående riktning för energiomställningen

Vi lever i en föränderlig omvärld med ett fortsatt osäkert geopolitiskt och finansiellt läge och vi står inför ett viktigt år. För oss är det dock tydligt att riktningen för energiomställningen består och med den följer många attraktiva affärsmöjligheter. Vi bygger vidare på vår integrerade och diversifierade affärsmodell genom att investera i lönsamma projekt inom bland annat fossilfri elproduktion och elnät.

Viktiga händelser, januari–mars 2024

 • Vattenfall slutförde försäljningen av den havsbaserade vindkraftsparken Norfolk Offshore Wind Zone i Storbritannien och redovisar en realisationsvinst på 4,6 miljarder SEK.
 • Den havsbaserade vindkraftsparken Vesterhav Nord i Danmark färdigställdes.
 • Vattenfall och Borealis har tecknat ett 10-årigt leveransavtal av vattenkraft som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
 • Förstudien om ny kärnkraft är avslutad och visar goda förutsättningar för nybyggnation vid Ringhals. 
 • Nya långsiktiga leveransavtal för solkraft i Tyskland har tecknats.
 • Vattenfall har påbörjat arbetet för att ansluta SSABs ljusbågsugn i Oxelösund till elnätet.

Händelser efter balansdagen

 • Vattenfall har tecknat ett avtal om försäljning av 49% av de havsbaserade vindkraftparkerna Nordlicht 1 och 2 i tyska Nordsjön med BASF.

Finansiell utveckling, januari–mars 2024

 • Nettoomsättningen minskade med 21% (21% exklusive valutaeffekter) till 76 499 MSEK (96 788).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 45% till 13 884 MSEK (9 545).
 • Rörelseresultatet ökade med 27% till 20 755 MSEK (16 332).
 • Periodens resultat ökade med 43% till 16 879 MSEK (11 818).

Se även

Utsikt över Berlin

Vattenfall slutför försäljningen av värmeverksamheten i Tyskland till delstaten Berlin

Vattenfall har idag överlåtit samtliga aktier i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive kraftverk, elnät, dotterbolag, anställda och aktieinnehav, till delstaten Berlin. 

Läs hela artikeln

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln