Kommentar med anledning av den senaste medierapporteringen om kostnader för ny kärnkraft

Mot bakgrund av den senaste tidens nyhetsrapportering i en rad medier om produktionskostnaderna för ny kärnkraft finns det anledning att göra några förtydliganden.

Vattenfall har inte publicerat några kostnadsuppgifter från leverantörsförfrågningar i den förstudie om ny kärnkraft som genomförts. Vattenfall har däremot tagit del av uppgifter från projekt i andra länder där statlig riskdelning har möjliggjort byggnation av ny kärnkraft, vilket annars föranlett att produktionskostnaden har varit högre än vad som varit kommersiellt gångbart.

För att ny kärnkraft ska komma ner i rimliga kostnader är det nödvändigt att bland annat:

  • Sänka finansieringskostnaderna som annars utgör upp till 75 procent av  produktionskostnaden. Det kan göras genom att staten, som är den tryggaste långivaren för finansmarknaden, är med och delar risken. Lägre risker innebär lägre avkastningskrav från långivarna, vilket i sin tur sänker kostnaderna väsentligt.
  • Bygga flera reaktorer av samma typ, den första kommer alltid att vara dyrare än efterföljande. Det kan jämföras med andra infrastrukturprojekt där enstaka anläggningar blir dyrare än om flera byggs efter varandra och ger möjlighet att lära av föregående byggnation.

Vattenfall har ännu inte gjort ett teknikval avseende konventionell storskalig kärnkraft eller så kallade små modulära reaktorer (SMR) och har heller inte kommunicerat skillnader i kostnader per MWh. Det är däremot uppenbart att en investering i en (1) SMR-reaktor är lägre än en investering i en (1) konventionell reaktor framför allt eftersom en SMR är mindre.

Förstudie om ny kärnkraft vid Ringhals

Som en del av planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals har Vattenfall genomfört en förstudie om förutsättningarna för att bygga nya reaktorer på Väröhalvön, intill det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals. Förstudien är nu avslutad och ska presenteras för styrelsen i februari. Förstudien är en intern utredning och kommer inte att publiceras publikt, bland annat eftersom den innehåller konfidentiell affärsinformation om leverantörer. När Vattenfall beslutat om nästa steg i planeringen av ny kärnkraft kommer dock slutsatser från förstudien att presenteras.

Fakta:

Den totala produktionskostnaden för el från ny kärnkraft består av bränsle- och kärnavfallskostnader, driftkostnader, investeringskostnader för att bygga nya kärnkraftsanläggningar och kostnader för att finansiera anläggningen, till exempel banklån. Finansieringskostnaden för denna typ av investeringar utgör upp till 3/4 av den totala kostnaden för att producera elen, även kallad Levelized Cost Of Electricity (LCOE).

Mer information:

Här kan du ta del av mer information om Vattenfalls arbete mot ny kärnkraft

Här kan du se en intervju med Desirée Comstedt, projekt- och utvecklingsansvarig för kärnkraft inom Vattenfall

Se även

Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Seminarium 19 februari: Vattenfall bjuder in till presseminarium för att presentera status i arbetet för ny kärnkraft

Vid årsskiftet avslutade Vattenfall sin förstudie om så kallade små modulära reaktorer i anslutning till Ringhals. Vattenfall har löpande presenterat framsteg i arbetet med ny kärnkraft och ...

Läs hela artikeln