Seveso ställer krav på kemikaliehanteringen

På Ringhals hanteras stora mängder kemiska produkter för elproduktionsprocessen, och vi omfattas därför av den så kallades Sevesolagstiftningen. Syftet är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

För att skydda människor och miljö från allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit Sevesodirektivet. Syftet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa följderna om sådana olyckor skulle inträffa. Under 2015 har den svenska Sevesolagstiftningen uppdaterats.

Ny säkerhetsrapport för Ringhals

På Ringhals miljöenhet jobbar Andreas Nilsson och Malin van Lokhorst med att se över vad den uppdaterade lagstiftningen innebär för Ringhals. Deras arbete ska resultera i en uppdaterad säkerhetsrapport som ska vara klar vid halvårsskiftet 2016.

Andreas Nilsson och Malin van Lokhorst
– Rapporten blir ett digert dokument som beskriver Ringhals verksamhet, verksamhetens risker, vilka farliga ämnen som finns, handlingsprogram samt vår interna plan för räddningsinsatser vid en allvarlig kemikalieolycka, säger Andreas. Säkerhetsrapporten ska förnyas var femte år, eller vid större förändringar i verksamheten.

– En del i lagstiftningen är att vi, liksom andra industrier som omfattas av Seveso, har tydligare krav på oss att kommunicera med allmänheten, säger Malin.

Informationen ska vara tillgänglig via kommunens webbplats, i Ringhals fall via Räddningstjänsten Väst. Kommunen ska även lämna information till hälso- och sjukvården, skolor etc.

Alla Sevesoverksamheter ska ha samråd med myndigheter, organisationer och berörd allmänhet. Även länsstyrelsens ansvar som operativ tillsynsmyndighet har förtydligats i den nya lagstiftningen. Tillsyn av Ringhals, på plats på kraftverket, sker oförändrat minst en gång per år.

Ska uppfylla högre kravnivån

Det finns två olika kravnivåer enligt Seveso beroende på hur stora mängder och vilka kemikalier som hanteras. Ringhals omfattas av den högre kravnivån.

– Vår säkerhetsrapport fokuserar på kemikalier som används i större mängder: hydrazin, acetylen, gasol, diesel, vätgas, industrisprit och hypoklorit. Rapporten omfattar dessutom cirka 300 andra kemikalier som används i små mängder. Det är i första hand användningen av hydrazin som gör att de högre kraven ställs på oss, säger Andreas.

Hydrazin har egenskaper som motverkar korrosion i hetvattensystem, och används främst i tryckvattenreaktorernas ångcykel. Ämnet är cancerframkallande, giftigt, frätande och miljöfarligt. Användning av hydrazin kräver därför tillstånd från Arbetsmiljöverket.

På Ringhals sker hanteringen av hydrazin i slutna rörsystem som ständigt övervakas. I utrymmen där hydrazin förvaras finns övervakning mot läckage med gasvarningssystem.

Mycket små eller obefintliga risker

– Riskerna för att en allvarlig kemikalieolycka ska inträffa på Ringhals har identifierats och bedöms vara mycket små eller obefintliga, säger Malin.
Det finns flera skyddsbarriärer som förhindrar allvarliga kemikalieolyckor och dessutom barriärer som lindrar konsekvenserna om en kemikalieolycka ändå inträffar. Dessa redovisas i säkerhetsrapporten.

Det finns exempelvis sprinklersystem, larm och tillgång till ögon- och nödduschar i anslutning till samtliga utrymmen där frätande kemiska produkter förekommer. Regler finns för hur kemikalier ska förvaras och hanteras, till exempel ska täckande brunnslock användas vid lossning av kemikalier utomhus.

Inspektion av dieseloljetank på Ringhals

Malin van Lokhorst och Andreas Nilsson vid förrådstanken för dieselolja till reservkraftdieslarna på Ringhals 3 och 4. På den blå skylten finns instruktioner om hur påfyllning av olja från tankbil till förrådstanken ska gå till för att ske på ett miljösäkert sätt.

Brandövning på Ringhals

Ringhals egen räddningsstyrka är välutbildad och övar regelbundet. Dessutom finns en vakthavande ingenjör alltid i tjänst på kärnkraftverket. Personal som hanterar och kommer i kontakt med hydrazin genomgår utbildning inom brand och kemiska produkter.

Läs mer om Seveso

Seveso är en stad i norra Italien där det 1976 skedde ett allvarligt utsläpp från en kemisk fabrik som tillverkade bekämpningsmedel. Olyckan ledde till att 2000 människor fick behandlas för dioxinförgiftning och 25 kvadratkilometer mark förgiftades. Staden har fått ge namn åt EU:s direktiv om att förebygga och begränsa kemikalieolyckor för att säkerställa att allmänheten varnas vid katastrofer.

Information om Seveso på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Information om Ringhals som Sevesoanläggning på hemsidan för Räddningstjänsten Väst

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']