Energieffektiviserande lösningar för Forsmarks bruk

Enheten för byggteknik och infrastruktur på Forsmark låter byggnadsingenjörsstudenterna Sara Hedbom och Sofia Englund från Högskolan i Gävle göra sitt examensarbete på Forsmarks bruk. Målet med arbetet är att ta fram åtgärder som kan användas vid energieffektivisering av de kulturhistoriska byggnaderna från 1700-talet.

Forsmarks Bruk är ett av landets bäst bevarade vallonbruk och är sedan Forsmarks Kraftgrupp AB uppköp byggminnesförklarat, vilket betyder att byggnaderna ska bevaras. Enheten för byggteknik och infrastruktur på Forsmark ser samtidigt ett stort behov av att de gamla byggnaderna energieffektiviseras för att göra ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Byggminnesförklarade eller kulturhistoriska byggnader får enligt Plan- och Bygglagen inte förvanskas. Det betyder att åtgärder och ändringar inte får påverka byggnadens ”särart” och ”karaktärsdrag”, både interiört och exteriört, något som innebär stora utmaningar vid energieffektiviseringar eftersom dessa åtgärder ofta resulterar i större påverkan på byggnadens konstruktion och utseende.

Enheten för byggteknik och infrastruktur har därför låtit Sara Hedbom och Sofia Englund, två byggnadsingenjörsstudenter vid Högskolan i Gävle, göra sitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Forsmarks Bruk inom energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader, för att ta fram energieffektiviserande åtgärder som inte förvanskar byggnaden. Förhoppningen är att kunna använda examensarbetet vid framtida energieffektiveringar av byggnaderna.

Examensarbetet pågår under våren och Sara och Sofia kommer vid ett antal tillfällen vara på plats vid Forsmarks Bruk för att bland annat göra praktiska undersökningar, som till exempel identifiering av brister i byggnaders klimatskal genom Blower Door-metoden, där man trycksätter byggnaden med en stor fläkt, och termografering med en IR-kamera.

Text: Olle Eriksson

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln