Ringhals miljöledning har granskats

Ledningens engagemang för frågor om arbetsmiljö och yttre miljö är tydligt: frågorna behandlas tillsammans med andra betydande aspekter i strategiprocessen. Det konstaterar revisionsteamet som granskat Ringhals miljöledningsstandarder.

– Man kan alltid bli bättre, men vi är bra – det säger revisorerna. De har sett att det finns ett engagemang och tänk i organisationen i de här frågorna. Det är en styrka att vi hjälps åt och att alla är villiga att bidra i arbetet, säger Malin van Lokhorst, som jobbat med frågor kring yttre miljö på Ringhals. Under granskningen har hon och kollegorna Marcus Ljungström och Anita Gudmundsson hållit ihop arbetet.

Granskning av Ringhals miljöarbete resulterade i att Ringhals nu är uppgraderade till ISO 14001:2015 för yttre miljö och fortsatt certifierat enligt OHSAS 18001 för arbetsmiljö.

Tydlig röd tråd i miljöarbetet

Research Institutes of Sweden, RISE, som utförde granskningen lyfte fram flera styrkor i miljöarbetet. Bland annat att Ringhals har ett system som är anpassat till verksamheten där det finns en tydlig röd tråd från våra strategier ner till mål och uppföljning. Man har också tagit fram en ny modell för värdering av miljöaspekter, som ger en bättre överblick och gör det lättare att veta varför något är en miljöaspekt.

– Under förra årets granskning mötte vi inte kravet om att inkludera livscykelperspektivet i arbetet med miljöaspekter enligt ISO 14001:2015. Vi saknade en metod för det, vilket vi nu har sett över och åtgärdat, säger Malin van Lokhorst.

När det gäller arbetsmiljö tyckte revisorerna att Ringhals har ett enkelt och tillgängligt system för registrering och analys av avvikelser, där rapporteringen av avvikelser ligger på en stadig nivå. Det finns bra erfarenhetsåterföring och dokumenterade arbetsgenomgångar inför och efter slutfört arbete.

Avvikelserna ska åtgärdas

I granskningen hittade revisorerna en större och sex mindre avvikelser samt sex förbättringsmöjligheter. Den större avvikelsen berodde bland annat på att det saknades skyddsblad för kemiska produkter i en verkstad, vilket det även gjort vid tidigare granskningstillfälle. Ett exempel på en mindre avvikelse var att ett instrument saknade verifikat på kalibrering.

Avvikelserna kommer att hanteras av berörda avdelningar och enheter. Nästa uppföljande granskning är i oktober 2018.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']