Vindkraftverk under uppbyggnad

Vattenfall säljer 49,5 procent av havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid till BASF

Vattenfall säljer 49,5 procent av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid (HKZ) i Nederländerna till BASF. Anläggningen blir världens största havsbaserade vindkraftpark och även den första någonsin som byggts utan statligt stöd för elen som produceras.

Vattenfall kommer att använda HKZ för att förse sina kunder i Nederländerna med fossilfri el. BASF kommer att använda sin andel av elen för att stödja kemisk produktion på anläggningar runtom i Europa.

Vattenfall och BASF har tecknat ett avtal om att BASF köper 49,5 procent av Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Hollandse Kust Zuid. Priset för BASF:s andel uppgår till 0,3 miljarder euro, baserad på uppnådd status för projektet. Med bidrag till finansieringen av bygget av vindkraftparken uppgår BASF:s totala insats i projektet till omkring 1,6 miljarder euro. Transaktionen väntas slutföras under fjärde kvartalet 2021, beroende på godkännande från relevanta myndigheter.

Bygget av Hollandse Kust Zuid påbörjas i juli 2021. När vindkraftsparken beräknas vara helt driftsatt 2023 kommer den att vara världens största havsbaserade vindkraftspark med 140 turbiner och en total installerad kapacitet på 1,5 gigawatt. Anläggningen kommer också att vara den första helt kommersiella havsbaserade vindkraftpark i världen som inte får några prissubventioner för den el som produceras. En betydande del av elen från HKZ kommer att vara reserverad för Vattenfalls nederländska kunder.

BASF köper el från vindkraftparken genom ett långsiktigt elhandelsavtal (PPA, Power Purchase Agreement) motsvarande sin ägarandel. På så vis kommer företaget att kunna förse flera av sina produktionsanläggningar i Europa med förnybar el, som anläggningen Verbund i Antwerpen, som är Belgiens största kemiska produktionsanläggning och BASF-koncernens näst största anläggning i världen och som i i stor utsträckning kommer att drivas med denna förnybara el.

Elförsörjningen till BASF:s övriga europeiska anläggningar kommer att bero på hur villkoren för förnybar energi utvecklas framöver på respektive marknad. Vindkraftsparken kommer även att bidra till Nederländernas möjligheter att nå sina mål om andel förnybar kraftproduktion och minskning av växthusgaser. BASF har fler än 1 500 medarbetare i Nederländerna som utvecklar, tillverkar och säljer produkter till många sektorer.

– Denna vindkraftspark blir en viktig byggsten i försörjningen av vår anläggning Verbund i Antwerpen och andra europeiska anläggningar med förnybar el. Det är BASF:s första större investering i produktionsanläggningar för förnybar energi. I och med investeringen säkrar vi betydande volymer av el från förnybara energislag åt BASF, vilket är en viktig del av vår omställning mot klimatneutralitet, säger dr Martin Brudermüller, vd för BASF SE.

– Vattenfall och BASF har ett gemensamt mål om att fasa ut utsläppen av växthusgaser från våra verksamheter. I och med detta samarbete bevisar Vattenfall återigen att partnerskap med industrier är ett viktigt verktyg för att påskynda den europeiska energiomställningen i flera olika sektorer. Jag är extra stolt över att vi kan göra detta samtidigt som vi säkrar leverans av fossilfri el till våra nederländska kunder, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Vattenfall har som mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att kunna nå detta mål gör företaget stora investeringar i förnybar energi, där havsbaserad vindkraft spelar en viktig roll. En hörnsten i Vattenfalls tillväxtstrategi är att leta efter samarbetspartners för att kunna balansera upp de betydande investeringskostnaderna för företagets framtida tillgångar. Starka investerare kan stötta Vattenfall i att skynda på och driva omställningen av energilandskapet eftersom det öppnar upp ekonomiskt utrymme för nya investeringar i förnybar energi och minskning av koldioxidutsläpp.

BASF strävar efter att minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent till år 2030 och uppnå klimatneutralitet till år 2050. Ett viktigt verktyg för att minska utsläppen ytterligare är att ersätta fossilbaserad el med fossilfri el. BASF kommer att säkra de mängder förnybar energi som behövs med en så kallad ”make and buy”-metod. I detta ingår avsikten att ta in medinvesterare i det här projektet för att möjliggöra effektiv användning av kapitalet.

BASF arbetar med att skala upp teknik med låga utsläpp till industriella dimensioner. Efter 2030 förväntar sig BASF kunna implementera tekniker som till exempel koldioxidfria metoder för produktion av väte- och eluppvärmda ångkrackrar, vilket kommer att öka BASF:s behov av förnybar el avsevärt. Ångkrackrar spelar en central roll i produktionen av baskemikalier och kräver en avsevärd mängd energi för att i höga temperaturer och under högt tryck kunna bryta ned kolväten till olefiner och aromater. Havsbaserade vindkraftsparker kan spela en viktig roll när det gäller att tillföra de mängder förnybar energi som behövs.

– Vattenfall och BASF är samarbetspartners sedan länge. Med detta verkligt europeiska projekt tar vi ytterligare ett steg för att stärka vårt partnerskap. Tillsammans kommer vi att ha positiv inverkan på klimatet och på våra verksamheter, och vi kommer att fortsätta leta efter samarbetsmöjligheter också framöver, säger Anna Borg och dr Martin Brudermüller.

Om BASF
Vi på BASF skapar kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomiska framgångar med miljöskydd och socialt ansvarstagande. BASF-koncernens över 110 000 medarbetare bidrar till våra kunders framgångar i praktiskt taget alla sektorer och i nästan alla världens länder. Vår portfölj är uppdelad i sex olika segment: Kemikalier, material, industrilösningar, yttekniker, näring och omvårdnad samt jordbrukslösningar. BASF genererade under 2020 en försäljning på 59 miljarder euro. BASF:s aktier handlas på börsen i Frankfurt (BAS) och som amerikanska depåbevis (BASFY) i USA. Läs mer på www.basf.com.

Bilder finns att ladda ner på:
https://group.vattenfall.com/press-and-media/media-bank/hollandse-kust-zuid.

För ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
 

Se även

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Vesterhav Syd

Vattenfall levererar den första elen från Danmarks nästa havsbaserade vindkraftspark

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Vesterhav Syd har levererat sin första el.

Läs hela artikeln
Ett vindkraftverk

Vattenfall bygger vindkraftsparken Velinga

Vattenfall har fattat ett investeringsbeslut om att bygga en vindkraftspark i Velinga, utanför Tidaholm. Bygget beräknas starta i slutet av 2023 och parken väntas tas i drift i början av 202...

Läs hela artikeln
 Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Tredje kvartalet 2023: Låga elpriser har stor resultatpåverkan

Lägre elpriser påverkade resultatet negativt under årets första nio månader. Både värme- och kundverksamheten gav dock positiva bidrag och vi ser fortsatt en god lönsamhet i den underliggand...

Läs hela artikeln