Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 28 april. Bland annat beslutades om en utdelning på 4,0 miljarder SEK till ägaren, den svenska staten.

Vattenfalls ägare företräddes vid röstningen på årsstämman av kanslirådet Ulrika Löfqvist på Näringsdepartementet.

Beslut vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 4 000 000 000 SEK motsvarande 62 procent av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare, för verksamhetsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar  

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer och publiceras på Vattenfall bolagsstyrning.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha nio stämmovalda ledamöter. Lars G Nordström, ordförande sedan juni 2011, valdes om till ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Viktoria Bergman, Ann Carlsson, Håkan Erixon, Mats Granryd, Tomas Kåberger, Jenny Lahrin, Fredrik Rystedt och Åsa Söderström Winberg.

Arvoden till styrelsen 

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 840 000 kronor och 390 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För arbete inom revisionsutskottet ska ett arvode på 103 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 78 000 kronor till ledamot, samt ett arvode på 60 000 kronor till ordförande och 45 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. 

Val av revisor och arvode 

Revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB valdes ny till revisor med Eva Carlsvi som huvudansvarig. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Regeringens principer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade att Regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för Vattenfall AB.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Första tre månaderna: Ett starkt kvartal och en återhämtning i marknaden

Vattenfall inleder 2021 med en bra start och en positiv resultatutveckling. Det visar rapporten för årets första kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Magnum kraftverk i Eemshaven, Nederländerna

Vattenfall undersöker försäljning av nederländska Magnum

Vattenfall ska undersöka möjligheterna att sälja det gaseldade Magnum-kraftverket i Eemshaven, Nederländerna.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']