Bolagsstyrning

På denna sida beskrivs strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Med hjälp av god bolagsstyrning – med effektiv organisationsstruktur, internkontroll och riskhantering – kan Vattenfalls verksamhet drivas mot de uppsatta målen och i enlighet med Vattenfalls principer.

Styrningsstruktur

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna.

Styrelsen

Enligt Vattenfalls bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter, till den del styrelsen utses av bolagsstämman.

Koncernledningen

Vd i Vattenfall AB, som också är koncernchef, är ansvarig för den dagliga verksamheten i bolaget.

Årsstämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.

Relaterad information

Dokument och en bärbar dator

I revisorns uppdrag ingår granskning av årsredovisningen och hållbarhetsrapporteringen.

Leende kvinna med en bärbar dator i knät

Läs om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Se även

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.