Bolagsstyrning

På denna sida beskrivs strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

En väl fungerande bolagsstyrning – med effektiv organisationsstruktur, internkontroll och riskhantering – hjälper Vattenfall att driva verksamheten mot de uppsatta målen och i enlighet med Vattenfalls principer.

Styrningsstruktur

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna.

Årsstämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.

Styrelsen

Enligt Vattenfalls bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter, till den del styrelsen utses av bolagsstämman.

Koncernledningen

Vd i Vattenfall AB, som också är koncernchef, är ansvarig för den dagliga verksamheten i bolaget.

Relaterad information

Dokument och en bärbar dator

I revisorns uppdrag ingår granskning av årsredovisningen och hållbarhetsrapporteringen.

Leende kvinna med en bärbar dator i knät

Läs om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Se även

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.