Natur vid Ringhals

Vattenfall ansöker om ny detaljplan för kärnkraft på Väröhalvön vid Ringhals

Vattenfall ansöker nu hos Varbergs kommun om ändrad detaljplan för att möjliggöra byggnation av nya reaktorer på Väröhalvön.

Vattenfall äger redan större delen av det knappt en kvadratkilometer stora området väster om det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals.

– För att kunna bygga nya reaktorer på Väröhalvön behöver en ny detaljplan upprättas. Vattenfall ansöker därför om planbesked hos Varbergs kommun för upprättande av en sådan detaljplan, säger Desirée Comstedt, projekt- och utvecklingsansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Vattenfall planerar att väster om det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals uppföra en ny kärnkraftsanläggning på Väröhalvön med ambitionen att ta nya reaktorer i drift under tidigt 2030-tal. Som ett led i planerna har Vattenfall under hösten inlett en process för att köpa fastigheter i det aktuella området på Väröhalvön.

– En kommande kärnkraftsanläggning är tänkt att lokaliseras i eller intill Riksintresse Ringhals, ett område som är utpekat för elproduktion och kraftvärme. Vi har genomfört en lokaliseringsutredning som visar att detta område är mest lämpat för att så snabbt som möjligt möta det ökande behovet av planerbar el i Sverige, säger Desirée Comstedt.

Planering av ny kärnkraft pågår
Sedan i våras pågår arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området väster om Ringhals. En process med förfrågningar till reaktorleverantörer pågår sedan i somras.

– Förstudien om förutsättningarna för att bygga ny kärnkraft på Väröhalvön beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i våra beslutsunderlag för kommande tillståndsansökningar hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer, säger Desirée Comstedt.

Enligt ansökan om planbesked kommer driftområdet för kärnkraftsanläggningen att rymma reaktorer med tillhörande byggnader. Därutöver krävs ett verksamhetsområde med utrymme för verkstäder, förråd, kontorsutrymmen, matsal, avloppsreningsverk, räddningstjänst med mera, samt ett ytterområde som rymmer parkering, personalbostäder, hotell med mera. Vattenfall kommer att utreda hur mycket av befintlig infrastruktur vid Ringhals kärnkraftverk som kommer att kunna samnyttjas med en ny kärnkraftsanläggning.

För ytterligare information kontakta:
Markus Fischer, pressekreterare, 0703 779 644
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Prenumerera på Vattenfalls nyhetsbrev: The Edit (på engelska)

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln