Vattenfall satsar 65 miljoner på nytt program för biologisk mångfald i vattenkraften

Vattenfall tar nu ytterligare steg i arbetet med biologisk mångfald, 65 miljoner kronor satsas på ett nytt program de kommande fem åren. Pengarna används till forskning och konkreta åtgärder i och kring de älvar där Vattenfall har vattenkraftproduktion. Programmet är ett frivilligt åtagande utöver åtgärder som kan behöva genomföras i samband med miljöprövningar.

Vattenfall arbetar för att minska vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden och samarbetar också med länsstyrelser och universitet för att öka kunskapen inom området.

– Det är mycket positivt med mer forskning inom området och med det här programmet kan vi både förstärka forskningen och genomföra konkreta åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden. Som Sveriges största batteri, med unika regleringsmöjligheter, spelar vattenkraften en avgörande roll i Vattenfalls arbete för ett fossilfritt samhälle och för att Sverige ska nå sina klimatmål, vilket också är viktigt för att gynna den biologiska mångfalden, säger Johan Dasht, vd Vattenfall Vattenkraft AB.

Regleringen av vattendrag för kraftproduktion har förändrat utseendet på vattendragen och flödet är anpassat för en effektiv kraftproduktion. Det har förändrat naturmiljön och livsmiljöerna för olika organismer. Generellt är det störst fokus i kommande miljöprövningar på åtgärder som rör vattenflöde och fiskvägar men de åtgärderna berör bara relativt små områden i de reglerade vattendragen.

Programmet omfattar bland annat åtgärder som inte påverkar produktionen och kommer fokusera på att utveckla, testa och utvärdera fler åtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden i reglerade vatten. Det är exempelvis åtgärder i muddrade utloppskanaler nedströms kraftverk, gynna strandvegetation längs eroderade stränder, anlägga flytande öar och skapa häckningsplatser för fågel. Stabila grunda områden i regleringsmagasin gynnar artrikedomen, där finns till exempel vattenvegetation, fisk, bottenlevande djur och fåglar.

Det finns flera olika metoder för fiskvandring förbi kraftstationer men en stor utmaning är att få fiskarna att hitta till fiskvägen. Det är särskilt utmanande vid stora kraftstationer där flödesvariationerna är stora och tekniska lösningar måste fungera vid flera olika flödessituationer. I programmet vill vi utveckla och utvärdera effektiva och flexibla lösningar för att hjälpa fisken att hitta rätt.

Ålen är en akut hotad art. Vattenfall kommer, för att fortsätta att stötta beståndet, tillsammans med andra intressenter bland annat utvärdera för att hitta olika bra lösningar för uppsamling av ål vid Vänerns mynning. Vattenfall arbetar idag via Krafttag ål genom att med hjälp av yrkesfiskare fånga in ål i Vänern och transportera dem förbi kraftverken i Göta älv.

– Den kunskap vi bygger inom programmet kommer att vara mycket viktig, inte minst inför   kommande miljöprövningar till moderna miljövillkor. Det är viktigt att göra rätt miljöåtgärder på rätt plats utan alltför stor minskning av den viktiga vattenkraftproduktionen, vilket detta program kommer att bidra till, säger Johan Dasht.

För pressfrågor vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, magnus.kryssare@vattenfall.com, 076-769 56 07
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln
Bilbesiktning på Opus-station

Vattenfall och Opus i samarbete för minskade klimatavtryck

Vattenfall ska som ”Smart Energy Partner” hjälpa besiktningsföretaget Opus Bilprovning, med 100 stationer i Sverige, att hitta vägar som minskar Opus klimatavtryck.

Läs hela artikeln
Dammbygget i Lilla Edet

Höga flöden påverkar dammbygget i Lilla Edet

Högt vattenflöde i Göta älv innebär att Vattenfall nu måste anpassa fångdammen vid dammbygget i Lilla Edet för att vid behov kunna släppa igenom större volymer vatten. Det innebär en paus av...

Läs hela artikeln