Vattenfalls årsstämma 2023

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 26 april. Bland annat beslutades om en utdelning på fyra miljarder SEK till ägaren, den svenska staten. Dessutom valdes tre nya ledamöter till styrelsen, medan två ledamöter lämnade styrelsen.

Vattenfalls ägare företräddes vid röstningen på årsstämman av kanslirådet Gustaf Hygrell från Finansdepartementet.   

Beslut vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 4 000 000 000 SEK till moderbolagets ägare, för verksamhetsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören.

Ersättningsrapport samt riktlinjer för ersättningar  

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för 2022 samt att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer och publiceras på Vattenfall webbsida under rubriken bolagsstyrning. Bolagsstyrning - Vattenfall

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha åtta stämmovalda ledamöter. Mats Granryd omvaldes som styrelsens ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Ann Carlsson Meyer, Håkan Erixon, Daniel Kristiansson och Fredrik Rystedt. Till nya styrelseledamöter valdes Ingemar Engkvist, Per Lindberg och Carola Puusteli. Viktoria Bergman och Tomas Kåberger lämnade styrelsen.

Arvoden till styrelsen 

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 909 000 kronor och 417 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För arbete inom revisionsutskottet ska ett arvode på 111 500 kronor utgå till utskottets ordförande och 84 500 kronor till ledamot, samt ett arvode på   61 800 till ordförande och 46 300 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Val av revisor och arvode 

Revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med Eva Carlsvi som huvudansvarig. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Anna Borg

Första halvåret 2023: En positiv utveckling för kundaffären och utmaningar inom havsbaserad vindkraft

Vattenfalls verksamhet utvecklas överlag väl. Vi gynnas av vår integrerade affärsmodell med bättre resultat från Distribution, Heat och Customers & Solutions.

Läs hela artikeln
Solkraftsparken Kogel-Leizen i Tyskland

Vattenfall ökar satsningarna på solenergi i Tyskland

Vattenfall har förvärvat den tyska solenergiutvecklaren Solizer. I transaktionen ingår en pipeline av storskaliga solenergiprojekt i Tyskland med en volym på 4 GW och ett erfaret team medarb...

Läs hela artikeln