Vattenfalls årsstämma 2024

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum måndagen den 29 april. Bland annat beslutades om en utdelning på 4 miljarder SEK till ägaren, den svenska staten. Dessutom valdes två nya ledamöter till styrelsen, medan två ledamöter lämnade styrelsen.

Vattenfalls ägare företräddes vid röstningen på årsstämman av Gustaf Hygrell från Finansdepartementet.   

Beslut vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om SEK 4 000 000 000 till moderbolagets ägare, för verksamhetsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören.

Ersättningsrapport samt riktlinjer för ersättningar  

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för 2023 samt att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer och publiceras på Vattenfall webbsida under rubriken bolagsstyrning. Bolagsstyrning - Vattenfall

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha åtta stämmovalda ledamöter. Mats Granryd omvaldes som styrelsens ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rystedt, Pär Ekeroth, Ingemar Engkvist, Per Lindberg och Carola Puusteli. Till nya styrelseledamöter valdes Nina Linander och Christian Levin. Ann Carlsson Meyer och Håkan Erixon lämnade styrelsen.

Arvoden till styrelsen 

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 965 000 kronor och 435 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För arbete inom revisionsutskottet ska ett arvode på 118 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 88 000 kronor till ledamot, samt ett arvode på 61 800 till ordförande och 46 300 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Val av revisor och arvode 

Revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med Eva Carlsvi som huvudansvarig. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10

press@vattenfall.com

Se även

Utsikt över Berlin

Vattenfall slutför försäljningen av värmeverksamheten i Tyskland till delstaten Berlin

Vattenfall har idag överlåtit samtliga aktier i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive kraftverk, elnät, dotterbolag, anställda och aktieinnehav, till delstaten Berlin. 

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första kvartalet 2024: En bra resultatutveckling trots lägre elpriser

Vattenfall har haft en bra start på 2024 med en god resultatutveckling trots lägre elpriser. Under kvartalet slutförde vi försäljningen av tre vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust i Storb...

Läs hela artikeln