FN:s hållbarhetsmål

Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

År 2016 identifierade Vattenfall baserat på vår väsentlighetsanalys – en analys av våra strategiska mål, interna dialoger och workshops – de sex mål som var mest relevanta för företaget och där företaget kunde komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv. De fortsätter än idag att vara våra sex prioriterade FN-mål för hållbar utveckling.

Mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling är en uppmaning till handling för att främja välstånd samtidigt som planeten skyddas.

Våra prioriterade FN-mål

7

Hållbar energi för alla

9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11

Hållbara städer och samhällen

12

Hållbar konsumtion och produktion

13

Bekämpa klimatförändringen

17

Genomförande och globalt partnerskap

Vattenfall påverkar också flera andra mål lokalt (till exempel nummer 5: Jämställdhet, 14: Hav och marina resurser, 15: Ekosystem och biologisk mångfald) eller via leverantörer (till exempel 6: Rent vatten och sanitet, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10: Minskad ojämlikhet).

Hur ska Vattenfall nå de sex prioriterade hållbarhetsmålen?

MÅL 7: Hållbar energi för alla är centralt i vår portfölj av energiproduktionstillgångar. Fossilfri elproduktion är vår grund för värdeskapande.

Vattenfall har fortsatt att växa och utveckla sin rena och prisvärda energi som spänner över olika förnybara energislag och tekniker, såsom vindkraftsparker, solkraftsparker och batterilagring. För närvarande har Vattenfall vind- och solkraftsanläggningar med en kapacitet på 5,4 GW.

Vattenfall har sedan början av 1990-talet använt livscykelanalyser som ett verktyg för att utvärdera och kartlägga elproduktionens miljöbelastning ur ett komplett värdekedjeperspektiv. Våra kunder på nyckelmarknader kan köpa el med verifierade miljödata från certifierade miljövarudeklarationer (EPD).

Vattenfall utvecklar nya produkter som gör det möjligt för kunderna att producera sin egen energi (solkraft, värmepumpar) och till och med sälja energin till Vattenfall eller andra kunder (PowerPeers). I Nederländerna har Vattenfall anslutit sig till ett nätverk med andra stora företag för att dela lärdomar om solidaritetsbaserade lösningar som förhindrar allvarlig skuldsättning. Tillsammans med bland annat försäkringsbolag, banker och flera städer och kommuner som Amsterdam och Almere hittar Vattenfall lösningar som förhindrar att kunder hamnar i skuldfällor.

MÅL 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vattenfall har tagit initiativ till flera nya partnerskap och projekt, som till exempel samarbeten med energiintensiva industrier som SSAB/LKAB, och Northvolt. Vattenfall har också utvecklat och underhållit energiinfrastruktur i många år. Därför är hållbara eftermonteringar som de i vår värmeverksamhet i Nederländerna, eller uppgraderingar som de i vår vattenkraftsverksamhet, kärnan i vår verksamhet.

MÅL 11: Hållbara städer och samhällen. Vattenfalls samarbete med Uppsala är ett bra exempel på hur ett gemensamt klimatmål kan förverkligas tillsammans med en stad (klimatprotokollet var unikt till sin karaktär och långt före sin tid och har nu följts av ett förnyat samarbetsavtal). Vi strävar efter att investera i infrastruktur (el, fjärrvärme med förnybara bränslen och avfallsförbränning, fjärrkyla, e-mobilitetsladdning) och samarbeta med konsumenter, politiker och företag i städerna.

Målet innefattar också att ”skydda världens kulturarv och natur”, vilket reflekteras i Vattenfalls samarbete med lokalsamhällen som Pen y Cymoedd, samefolket och sorberna i östra Tyskland.

MÅL 12: Hållbar konsumtion och produktion går hand i hand med vårt syfte att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt. Vi vill göra det möjligt för våra kunder att transportera, producera och leva fossilfritt. Därför förändrar vi hur vi konsumerar resurser och producerar energi.

När vi utformar, upphandlar och bygger energiinfrastruktur försöker vi minska användningen av primära råvaror och främja material som är fossilfria, återvunna eller biogena. På vindkraftparken Hollandse Kust Zuid är till exempel vissa av vindkraftverken utrustade med återvinningsbara blad.

Vattenfall strävar efter att maximera värdet av resurserna i sin värdekedja, bland annat genom att använda överskottsvärme från olika externa aktörer för sina lokala värmenät. Till exempel värmer AstaReals algodling nu upp till 2 500 lägenheter i Gustavsberg utanför Stockholm.

Mål 12 berör även effektiv resursanvändning, minskning av farliga kemikalier, avfall och utsläpp till luft och vatten. Vattenfall arbetar på flera sätt för att bidra inom dessa områden, till exempel genom att i distributionsnätet ersätta kreosotstolpar med nya moderna stolpar. Inom branschen pågår även diskussioner och undersökningar om kemikalie- och avfallshantering kopplat till den cirkulära ekonomin. Läs mer om Vattenfalls resurshantering här.

MÅL 13: Bekämpa klimatförändringarna. Vattenfall vidtar åtgärder i dag och har förbundit sig att minska utsläppen. Vårt fokus och vårt syfte att möjliggöra fossilfrihet ligger helt i linje med det här målet. Vattenfalls färdplan för koldioxid beskriver i detalj hur och när vi avser att nå netto noll och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Våra vindkraftverksinitiativ, konverteringen av brunkolsanläggningen Klingenberg till gas, kunderbjudanden som EnergyWatch och värmepumpar, tydliga produktdeklarationer som EPD, samarbeten med leverantörer och kunder och tillströmningen av energiintensiva industrier som till exempel datacenter till Sverige från länder med en högre andel fossila bränslen i elproduktionen, vittnar om vårt engagemang och framgångarna det lett till.

MÅL 17: Genomförande och globalt partnerskap. Stora samarbeten är på många sätt en förutsättning för att vi ska nå målen, eftersom vi behöver storskaliga mål för att kunna påverka globalt. Vattenfall har intensifierat samarbetet med andra aktörer. Vattenfall var till exempel en av grundarna av First Movers Coalition och förespråkade det nu undertecknade internationella avtalet om ansvarsfullt företagande för sektorn för förnybar energi.

Oavsett om det är på multinationell eller lokal nivå tillämpar vi denna samarbetsstrategi för elektrifieringen av transportsektorn och industrin och utvecklingen av vindkraft. Samtidigt förser vi våra kunder med hållbara produkter i samarbete med till exempel Brainheart och Varmt & Skönt i Sverige, och hjälper våra större kunder att uppnå hållbar produktion genom storskalig minskning av industrins koldioxidutsläpp.

Relaterad information

Laptop och papper på ett skrivbord

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Tekniker i säkerhetskläder klättrar på ett rotorblad till en vindturbin

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.

Vy över frusen vattenyta

Läs Vattenfalls avsiktsförklaring gällande slaveri och människohandel.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.