Avsiktsförklaring om slaveri och människohandel

Mänskliga rättigheter är en viktig fråga för både oss och våra intressenter. 

Vi har på ett tydligt sätt klargjort vårt åtagande om att respektera mänskliga rättigheter i den koncernomfattande hållbarhetspolicyn, uppförandekoden, uppförandekoden för leverantörer samt vår avsiktsförklaring om slaveri och mänskliga rättigheter (i enlighet med UK Modern Slavery Act).

Vattenfall valde ut mänskliga rättigheter som fokusområde 2016, och under året vidtog vi ett antal åtgärder för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i hela värdekedjan. Vi har betonat vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna i vår leveranskedja genom att förstärka våra due diligence-procedurer och revidera uppförandekoden för leverantörer. Vi har också anlitat en oberoende tredje part som ska utföra en kontroll av hur vår värdekedja påverkar de mänskliga rättigheterna och identifiera de största riskerna i vår verksamhet.

Vi har tagit fram en avsiktsförklaring om slaveri och mänskliga rättigheter i enlighet med UK Modern Slavery Act som innehåller mer information om våra åtgärder, med fokus på leveranskedjan.

Relaterad information

En dator och en hög med papper

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

En Vattenfall-anställd som bär på utrustning

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm.

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.