Avsiktsförklaring om slaveri och människohandel

"Respekten för mänskliga rättigheter är en grundläggande del i arbetet med att göra det möjligt för alla våra intressenter att leva fossilfritt."
Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Vi har på ett tydligt sätt klargjort vårt åtagande om att respektera mänskliga rättigheter i den koncernomfattande hållbarhetspolicyn, uppförandekoden, uppförandekoden för leverantörer samt vår avsiktsförklaring om slaveri och mänskliga rättigheter (i enlighet med UK Modern Slavery Act).

Vattenfall valde ut mänskliga rättigheter som fokusområde 2016, och under året vidtog vi ett antal åtgärder för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i hela värdekedjan. Vi har betonat vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna i vår leveranskedja genom att förstärka våra due diligence-procedurer och revidera uppförandekoden för leverantörer. Vi har också anlitat en oberoende tredje part som ska utföra en kontroll av hur vår värdekedja påverkar de mänskliga rättigheterna och identifiera de största riskerna i vår verksamhet.

Vi har tagit fram en avsiktsförklaring om slaveri och mänskliga rättigheter i enlighet med UK Modern Slavery Act som innehåller mer information om våra åtgärder, med fokus på leveranskedjan.

Relaterad information

A laptop, a pile of papers and a mobile phone on a table

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Two technicians climbing a Kliegers Flak wind turbine.

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.

Se även

A woman sitting by her desk at the trade floor.

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

A group of children on a hill

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.