Intern styrning

Vi anser att god intern styrning är avgörande för att kunna upprätthålla en framgångsrik och hållbar organisation.

Styrande affärsetik

Vattenfalls principer är Öppen, Aktiv och Positiv samt Arbetsmiljö och Säkerhet.

Vattenfalls uppförandekod (Code of Conduct and Integrity) bygger på bolagets fyra principer och innehåller ett antal regler som bygger på förhållningssättet ”tänk efter före”. Den innehåller referenser till Vattenfalls ledningssystem (VMS), där reglerna preciseras. Vattenfalls medarbetare och andra intressenter har möjlighet att rapportera incidenter genom en visselblåsarfunktion, antingen internt genom en webbaserad visselblåsarkanal eller till en extern ombudsman. Vattenfall har dessutom en särskild uppförandekod för leverantörer och partners (Code of Conduct for Suppliers and Partners).

Koncernchef och koncernledning

Vd i Vattenfall AB, som också är koncernchef för Vattenfallkoncernen, ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen och fattar beslut självständigt eller med stöd av dessa organ. De viktigaste är koncernledningen (EGM) och Vattenfalls riskkommitté (VRC).

EGM fokuserar på koncernens övergripande inriktning och behandlar – inom ramen för koncernchefens mandat från styrelsen – frågor av vikt för koncernen.

VRC fokuserar bland annat på beslut som rör riskmandat och kreditgränser samt utövar tillsyn över ramverket för riskhantering.

Båda organen bereder ärenden som ska avgöras av styrelsen.

Internrevision

Internrevisionen är en oberoende och objektiv funktion som utvärderar, föreslår och följer upp förbättringar avseende effektiviteten i Vattenfalls risk management, interna kontroller samt styrprocesser inom hela koncernen. Detta gäller även efterlevnaden av Vattenfalls styrdokument, inklusive uppförandekoden.

Funktionen är direkt underställd styrelsen och revisionsutskottet. Den utför sitt arbete riskbaserat och enligt en fastställd internrevisionsplan. Chefen för internrevisionen rapporterar administrativt till vd samt informerar ledningarna för affärsenheterna och övriga enheter om de granskningar som har genomförts.

Vattenfalls ledningssystem (VMS)

De viktigaste interna reglerna för att styra Vattenfall finns i Vattenfall Management System (VMS). VMS är det ramverk på koncernnivå som säkerställer att Vattenfall följer såväl formella krav som kraven från styrelse, vd, affärsverksamhet och staber. Det innefattar den övergripande styrning som är nödvändig medan lokala ledningssystem omfattar styrning av specifik affärsverksamhet. VMS är dokumenterat i bindande policyer och instruktioner. Vissa centrala dokument godkänns av styrelsen för Vattenfall AB.

VMS är ett integrerat ledningssystem som gäller för hela Vattenfallkoncernen, med de begränsningar som kan följa av rättsliga krav. Särskilda rutiner finns för att ledningssystemet ska bli gällande även i dotterföretagen.

Bolagsstyrningsrapport

I bolagsstyrningsrapporten beskrivs de viktigaste inslagen i VMS, inklusive Vattenfalls styrning i hållbarhetsfrågor. Bolagsstyrningsrapporten beskriver också de viktigaste inslagen i Vattenfalls system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.

Organisation

Vattenfalls organisationsstruktur består av sex affärsområden (Business Areas). Centraliserade staber (Staff Functions) stödjer och styr affärsverksamheten.

Bolagsstrukturen avviker från affärsstrukturen. Styrningen sker finansiellt, icke-finansiellt (till exempel via staber) och operativt. Enhetsvisa styrkort och VMS är de viktigaste styrverktygen.

Läs mer om Vattenfalls organisation

Se även

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

Del av en modern byggnad

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.