Halfjaar cijfers Nuon: solide resultaten, toegenomen investeringen

De gerapporteerde nettowinst van energieonderneming N.V. Nuon Energy daalde in de eerste helft van 2011 tot EUR 198 miljoen vergeleken met EUR 269 miljoen over dezelfde periode in 2010. Het operationele resultaat liet echter een verbetering zien. Exclusief bijzondere posten steeg de nettowinst naar EUR 184 miljoen. De netto-omzet viel terug, hoofdzakelijk als gevolg van het warmere weer in 2011 dat leidde tot lagere verkochte gasvolumes. Door marktomstandigheden stonden de productie- en groothandelsmarges onder druk. De operationele kosten exclusief bijzondere posten bleven stabiel dankzij een voortdurende focus op kostenbeheersing die ook tot uitdrukking kwam in lagere personeelskosten. De bouw van drie nieuwe efficiënte gasgestookte elektriciteitscentrales verloopt volgens plan. Hoofdpunten op een rij • De gerapporteerde nettowinst is met 26% gedaald tot EUR 198 miljoen (H1 2010: EUR 269 miljoen); • Exclusief bijzondere posten verbeterde het operationele resultaat, waardoor de nettowinst steeg tot EUR 184 miljoen (H1 2010: EUR 171 miljoen); • Exclusief bijzondere posten daalde de netto-omzet in de eerste helft van 2011 met 11% tot EUR 2.250 miljoen (H1 2010: EUR 2.536 miljoen); • Het binnenlandse marktaandeel van Nuon bleef op de zakelijke en consumentenmarkten stabiel; • De investeringen zijn gestegen tot EUR 445 miljoen (H1 2010: EUR 355 miljoen), dankzij investeringen in nieuwe efficiënte productiecapaciteit. Op koers Huib Morelisse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuon, verklaarde in reactie op de cijfers: “Ondanks moeilijke marktomstandigheden maakt Nuon een goed operationeel resultaat bekend. We handhaafden een hoge klanttevredenheid en marktaandeel terwijl we ons bleven richten op kostenbeheersing. De bouw van onze drie nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales in Diemen, Amsterdam en Eemshaven ligt goed op koers. Dat geldt ook voor de bouw van een nieuwe warmtetransportleiding naar Almere.” Marktaandeel stabiel Het marktaandeel op de Nederlandse markt bleef in de eerste helft van 2011 stabiel met 2,3 miljoen elektriciteitscontracten en 1,9 miljoen gascontracten. De energiegerelateerde diensten die Nuon aan klanten leverde groeiden. Zo verdubbelde het aantal geïsoleerde huizen tot 7.000 ten opzichte van de eerste helft van 2010. Toename investeringen De investeringen bedroegen EUR 445 miljoen, een stijging van 25% vergeleken met EUR 355 miljoen gedurende dezelfde periode in 2010. Naast de reguliere investeringen in bestaande productiecapaciteit en warmtenetwerken blijft Nuon ook investeren in de bouw van nieuwe gasgestookte energiecentrales in Amsterdam (435 MWe), Diemen (435 MWe en 260 MWth) en Eemshaven (1.311 MWe). Deze nieuwe elektriciteitscentrales worden gebouwd om de ambitie van Nuon te realiseren om fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk in te zetten. De bouw van deze nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales ligt op schema en alle noodzakelijke vergunningen zijn verkregen. De gasopslagfaciliteiten in Epe (Duitsland) werden eerder dan gepland operationeel. De totale opslag- en injectiecapaciteit in Epe komt daarmee uit op circa 280 miljoen m3 aardgas. Duurzame energie De bouw van een negen kilometer lange warmtetransportleiding van de nieuwe centrale in Diemen naar het warmtenetwerk van Nuon in Almere startte in mei 2011 en zal later deze zomer Almere bereiken. Dankzij het warme weer in het voorjaar van 2011 produceerde het Zoneiland van Nuon in Almere 10 procent méér warmte dan verwacht. Het Zoneiland voorziet 2.700 huishoudens van warmte en warm water. De realisatie van de reeds aangekondigde windprojecten op land verloopt volgens plan. Ook heeft Nuon de ambitie om in Nederland nog diverse windprojecten op zee te realiseren. Strategische ontwikkelingen In het najaar van 2010 kondigde Vattenfall, de moedermaatschappij van Nuon, een nieuwe strategische richting voor de Vattenfall Groep aan. Een van de voornaamste elementen van deze nieuwe strategische richting is een sterke focus op de kernactiviteiten van Vattenfall in drie kernmarkten. Deze nieuwe strategische richting is er vooral op gericht om de winst te verhogen, de waardecreatie te vergroten, de schuldpositie te verlagen en de uitstoot van CO2 te verminderen. Als onderdeel van deze strategische richting heeft Vattenfall per 30 juni Nuon Exploration and Production B.V. verkocht aan Tullow Oil plc op basis van een ondernemingswaarde van EUR 300 miljoen plus gebruikelijke aanpassingen. De transactie leverde een boekwinst op van EUR 51 miljoen. Op 26 juli 2011 tekende Nuon een overeenkomst met Eni ten aanzien van de desinvestering van Nuon België. Nuon zet de selectie voort van een partner voor Helianthos (technologie voor flexibele zonnecellen).
Kerncijfers
Boekjaar
H1 2011 H1 2010 ∆%
Financiën (EUR miljoen)
Resultaten exclusief bijzondere posten:
Netto-omzet (exclusief bijzondere posten) 2.250 2.536 -11%
Operationele kosten (inclusief geactiveerde productie voor eigen gebruik, exclusief bijzondere posten) 411 411 -
Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 349 383 -9%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 217 201 8%
Nettowinst (excl. bijzondere posten) 184 171 8%
Resultaten inclusief bijzondere posten:
Netto-omzet 2.298 2.682 -14%
Operationele kosten (inclusief geactiveerde productie voor eigen gebruik) 415 423 -2%
Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 396 517 -23%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 235 334 -30%
Nettowinst 198 269 -26%
Overzicht van in het resultaat begrepen bijzondere posten (EUR miljoen)
Mutaties in de reële waarde van financiële instrumenten in derivaten anders dan voor handelsdoeleinden - 119
Kosten verbonden aan de splitsing en het strategische partneringproces -4 -11
Diverse andere posten 22 24
Totale invloed op het bedrijfsresultaat (EBIT) 18 132
Belastingeffect op bijzondere posten 4 -34
Totale invloed op nettowinst 14 98
Investeringen (EUR miljoen)
Investeringen 445 355
H1 2011 H1 2010 ∆%
Medewerkers
Aantal eigen medewerkers (FTE) aan het einde van de periode 5.646 5.840 -3%
Aantal externe medewerkers (FTE) aan het einde van de periode 818 852 -6%
Totaal aantal medewerkers 6.464 6.692 -3%
Energie
Verkoop gas 3,1 mrd m3 3,6 mrd m3 -14%
Verkoop elektriciteit 13,5 TWh 12,6 TWh 7%
Klantaantallen
Aantal elektriciteitscontracten consumentenmarkt
Nederland 2,3 mln 2,3 mln
België 331.000 315.000
Aantal gascontracten consumentenmarkt
Nederland 1,9 mln 1,9 mln
België 198.000 187.000
Disclaimer Onderdelen van dit bericht bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen – zonder beperking – verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op de activiteiten van Nuon, het aandeel van Nuon en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de prestaties van Nuon daarin, en uitspraken voorafgegaan door, gevolgd door of bevattende woorden als ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘meent’, ‘anticipeert’ of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende factoren en andere onzekerheden waarvan vele buiten de invloedssfeer van Nuon, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen.

Bekijk ook

Zonnepark Gasselternijveen
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall krijgt vergunning voor combinatie zonnepark en akkerbouw

Vattenfall heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een zonnepark in Almere waar de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt kan worden getest. Doel van het zogeheten Symbizon-proje...

Lees het hele artikel
Windpark WIeringermeer
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Windfonds Wieringermeer steunt maatschappelijke projecten met € 75.000

Het Windfonds van Windpark Wieringermeer heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een bedrag van
€ 75.000 beschikbaar gesteld voor projecten en initiatieven die een algemeen m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Arno van Gestel, commercieel directeur Vattenfall Warmte Nederland, en Peter van Schie, voorzitter Energiek Poelgeest
Vattenfall/SIa Windig

Vattenfall en bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest tekenen intentieovereenkomst: aan de slag met aquathermieplannen

Coöperatie Energiek Poelgeest en Vattenfall gaan samen onderzoeken wat er nog nodig is om de ruim 1.000 woningen in Poelgeest (Oegstgeest) te verwarmen met warmte uit water. Dat hebben ...

Lees het hele artikel