Biologisk mångfald – en viktig fråga för Vattenfall

FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald för att uppmärksamma och öka medvetenheten om den betydelse som naturen och artrikedom har för oss människor. Denna dag hålls för 25:e året i rad och i Sverige uppmärksammas detta genom massor av inspirerande aktiviteter i skog och mark runt om i hela landet.

Getter vid kraftledningsgata

Vattenfall R&D och Eldistribution utforskar möjligheterna att på ett naturligt sätt gallra vegetationen i kraftledningsgatorna. I projektet används getter för att hindra sly från att växa upp och skugga marken för solvärme och ljus. Bilden är tagen på Lidingö i Stockholm.

Jordens biologiska resurser är helt avgörande för ekonomisk- och social utveckling, men trots att vi är medvetna om att hållbara ekosystem är avgörande för människans överlevnad så har vår påverkan på ekosystemen aldrig varit större. Arter minskar idag i en takt som är långt högre än den naturliga och av den anledningen är det viktigt att vi förvaltar och skyddar jordens biologiska resurser väl.

Att producera och distribuera energi påverkar dock naturen på olika sätt. För Vattenfall är det därför viktigt att säkerställa att skapa klimatnytta samtidigt som påverkan på arter och deras livsmiljöer undvikes och minimeras. Vattenfall har jobbat aktivt med dessa frågor sedan lång tid tillbaka och har byggt upp mycket kunskap och erfarenhet inom området. Här är några exempel:

Biologisk mångfald flyttar in på våra anläggningar

Miljön är i ständig förändring och ibland uppstår oväntade synergier. Vattenfall har flera exempel där våra anläggningar och verksamhetsområden har blivit nya habitat för exempelvis skyddade arter. Ett exempel är väddnätfjärilen som påträffats längs de milslånga kraftledningsgatorna i Östanån och Flät i Uppsala län. Väddnätfjärilen är en art som har påverkats negativt bland annat på grund av utdikning, upphörande av bete och igenplantering av våtare ängar. På grund av väddnätfjärilen, som är skyddad enligt EU:s habitatdirektiv, och den höga biologiska mångfalden har både Östanån och Flät utsetts till Natura 2000-områden.

Väddnätfjäril

Väddnätfjärilen, som även är rödlistad, lever endast intill kalkpåverkade fuktängar med ängsvädd som värdväxt.

I Berlin är biologisk mångfald en del av verksamheten på ett lite annat sätt. Bland annat sköter Vattenfall 14 bikupor på kontorsbyggnadstak, vid kraftverksanläggningar och transformatorstationer hos Vattenfall-filialen Stromnetz Berlin. Vattenfall har även öppnat stadsodlingar på två anläggningar i staden dit lokalbefolkningen kan odla och skörda grödor tillsammans, vilket också gynnar pollinerande insekter.

I Nederländerna har Vattenfall också fått sällskap av en familj pilgrimsfalkar som har flyttat in högst upp på Hemwegs kraftverk och deras liv kan man följa via webbkamera.

Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken är rödlistad och var nästan helt utrotad i Europa på grund av miljögifter som försvagade äggskalen. Sedan gifterna förbjöds har antalet pilgrimsfalkar långsamt ökat.

Biologisk mångfald driver fram innovation och teknikutveckling

I strävan att minimera miljöpåverkan ser Vattenfall över sina konventionella metoder och utvecklar nya, mer skonsamma tekniker. Ett exempel är en ny och tystare form av pålning av fundament till havsbaserade vindkraftverk som kallas för ”suction bucket jackets foundations”. Detta är en teknik som tagits fram för att minimera påverkan på den ljudkänsliga tumlaren och andra marina arter.

Inom vattenkraften utvecklas ny teknik och nya lösningar som en del av Vattenfalls R&D verksamhet. Ett exempel är Kungsrännan, en helt ny testanläggning i Älvkarleby, som syftar till att studera hur fiskars beteende påverkas av olika strömningsförhållanden. Kungsrännan är den största konstgjorda vattenrännan i Europa och i samarbete med universitet och högskolor kommer Vattenfalls experter att kunna testa hur olika åtgärder kan minska vattenkraftens negativa effekter på den biologiska mångfalden.

Att just minska vattenkraftens miljöpåverkan är något som Vattenfall har arbetat intensivt med på olika sätt. Sedan årtionden sätter Vattenfall ut fisk för att kompensera bortfallet av den naturliga fiskvandringen på grund av vattenkraftutbyggnaden. Miljontals lax- och havsöringsyngel drivs upp i egna fiskodlingar och återförs i älvarna varje år.

– Vi har även byggt två av Europas största fisktrappor, Geesthacht i Tyskland och Stornorrfors i Sverige, just för att göra det möjligt för fisken att vandra. Över två miljoner fiskar har passerat genom fisktrappan i Geesthacht, säger Helle Herk-Hansen.

Fisktrappan i Geesthacht

Flygfoto över fisktrappan i Geesthacht, 35 kilometer uppströms från Moorburgs kraftverk vid floden Elbe. Installationen är 550 meter lång, har 49 individuella 16 meter breda bassänger och är därmed den största i sitt slag i Europa.

Unika naturmiljöer skyddas på våra fastigheter

Vattenfall har sedan 1999 arbetat med att skydda värdefulla naturvärden inom ramen för vad som kallas Vattenfall VärnOmråden (VVO).Ett värnområde har som syfte att ge skyddsvärda arter och biologisk mångfald gynnade förutsättningar. Det hela började när den sägenomspunna orkidén norna hittades tillsammans med den säregna svampen bombmurkla på Vattenfalls mark i närheten av Vuollerim i Norrbotten. Idag finns tre värnområden kring Luleälvens dalgång och ett nytt område kommer invigas i Älvkarleby 17 juni. Gemensamt för alla områdena är att de har mycket höga naturvärden.

En annan viktig komponent i konceptet är att uppmuntra besök från allmänheten och att sprida kunskap. Informationsskyltar, stigar och övriga inslag som ökar tillgänglighet och främjar möjlighet till rekreation är därför viktiga delar i arbetet med värnområden.

– Vi ser fram emot invigningen av Kungsådran-Älvkarleby VVO som vårt nya värnområde heter. Detta är vårt första område söder om Luleälven och det är ett riktigt intressant och sevärt naturområde. Det är också extra intressant i och med kopplingen till vår R&D-verksamhet och vår pågående satsning inom ekohydraulik, säger Helle Herk-Hansen.

Helle Herk-Hansen

Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall.

Samarbete för att utvecklas

Vattenfall har varit med från början i uppstarten av Business@Biodiversity Sweden som är ett branschöverskridande företagsnätverk för frågor som rör biologisk mångfald och naturkapital. Nätverket ger möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med andra företag i olika branscher.

– Tillsammans med de andra företagen i nätverket bjuder vi in de främsta experterna, både från Sverige och internationellt, för att fördjupa oss inom frågor som är viktiga för vår affär. Biologisk mångfald är ett av Vattenfalls fokusområden inom miljö och vi har tydliga åtaganden som finns formulerade i vår nya miljöpolicy. Våra åtaganden och alla de projekt som vi är involverade i visar att detta är en fråga som är högt upp på vår agenda, säger Helle Herk-Hansen.

Aktivitetstips den 22 maj:
Svenska Naturskyddsföreningens kalender
Webbkamera pilgrimsfalkboet
Läs mer om FN-dagen

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']