Frågor och svar om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Många är nyfikna på vad det innebär att avveckla ett kärnkraftverk och hur det påverkar Sveriges elförsörjning. Här nedan följer några av de vanligaste frågorna samt svaren på dessa.

Varför stängs Ringhals 1 och 2?
Svar: Vattenfalls styrelse tog 2015 beslut om förkortade drifttider för Ringhals 1 och 2. Tidigare planerades drift av anläggningarna i 50 år, till 2025 respektive 2026. Beslutet innebär avveckling 2019-2020, sex år tidigare än planerat.

Stängningsbeslutet var affärsmässigt då Vattenfall fann det ekonomiskt ohållbart att driva Ringhals 1 och Ringhals 2 vidare.

Går stängningsbeslutet att upphäva?
Svar: Vattenfall står fast vid beslutet att avveckla Ringhals 2 efter 2019 och Ringhals 1 efter 2020.

Kärnkraft kräver långsiktiga spelregler och stängningsbeslutet är inget man upphäver i en handvändning. När avvecklingsbeslutet kom anpassades investeringsplanerna därefter.

Ringhals 2 har begränsande villkor för drift som löper ut vid tiden för stängning, bland annat villkor för bottenplåten. För Ringhals 1 krävs en del investeringar och Strålsäkerhetsmyndighetens acceptans.

Hur många medarbetare drabbas av nedläggningen av Ringhals 1 och 2?
Svar: Omställningen till tvåblocksdrift sker med stor omsorg om medarbetarna och ambitionen är att undvika övertalighet så långt det är möjligt. Men vi kan inte ge garantier.

Vi bedömer att vårt bemanningsbehov för drift av Ringhals 3 och 4 ligger på cirka 850-900 personer mot dagens cirka 1250 (höst 2019).

Vi har inte varslat eller sagt upp någon sedan beslutet kom 2015 utan vi har löpande minskat i bemanning genom naturlig personalomsättning.

Avvecklingen av Ringhals 1 och 2 kommer att behöva personal i framtiden, vilket också innebär nya arbetsområden och möjligheter för Ringhals personal och för andra lokala företag. Hur många tjänster avvecklingen kommer att behöva är ännu inte klarställt.

Vad händer med medarbetarna på Ringhals 1 och 2 när anläggningarna stängs?
Svar: Det pågår just nu ett arbete med att hitta nya placeringar för samtliga medarbetare med direkt anslutning till Ringhals 1 och 2. Ett antal medarbetare kommer att vara kvar på Ringhals 1 och 2 även efter att anläggningarna stängts av. Några kommer att gå över till Ringhals 3 och 4 och andra till andra lediga befattningar inom Ringhals eller andra Vattenfallsenheter. Det kan också finnas personer som fortsätter att arbeta med avvecklingen av Ringhals 1 och 2.

Hur ser framtiden ut på Ringhals?
Svar: Vi förbereder oss för framtiden och investerar i Ringhals 3 och 4 som fortfarande har halva sin möjliga produktion framför sig.

Ringhals kommer fortsätta att vara en stor elproducent och arbetsgivare in på 2040-talet.

Energimyndigheten har nyligen beslutat att Ringhals är av riksintresse för storskalig energiproduktion även i framtiden.

Vem ansvarar för avvecklingen?
Svar: Vattenfall har en särskild enhet för kärnkraftsavveckling på Ringhals som har jobbat med att planera för avvecklingen sedan beslutet kom 2015.

Tillsammans med Vattenfall tar Ringhals ansvar för anläggningarnas hela livscykel.

Nedmontering sker med samma höga säkerhet som anläggningarna har drivits med.

Hur går rivningen av reaktorerna till?
Svar: Ett kärnkraftverk rivs enligt principen ”inifrån och ut”. De mest radioaktiva delarna läggs i behållare som tillsammans med bränslet ska slutförvaras i berggrunden.

De två första åren märks inte avvecklingen utifrån. Målet är att allt bränsle ska ha transporterats till Clab i Oskarshamn för mellanlagring under andra halvan av 2022. Då kan nedmontering av system och komponenter börja i större skala.

Det mesta av avfallet är vanligt konventionellt rivningsavfall (betong och stål) som aldrig varit i kontakt med radioaktivitet.

Vattenfall beräknar att hela rivningsprocessen ska ta cirka 8-10 år.

Vad gör man av bränslet?
Svar: Bränslet placeras i en bränslebassäng i reaktorbyggnaden i minst ett år. Därefter transporteras det utbrända bränslet med SKB:s båt Sigrid till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn. I Clab förvaras det använda bränslet i stora, kylda vattenbassänger i åtminstone 30 år i väntan på slutförvar som är under pågående utredning att få byggas i Forsmark.

Hur påverkar stängningen elproduktionen?
Svar: Med alla fyra reaktorer i drift levererar Ringhals en femtedel av den el som används i Sverige, alltså cirka 20 %.

Efter stängning av två reaktorer minskar vi ungefär med hälften och landar på cirka 12%. Ringhals 3 och 4 kommer inte öka sin produktion för att kompensera för de anläggningar som stängs.

Sverige kommer inte att behöva importera el för att täcka bortfallet. För närvarande har Sverige gott om el i systemet.

Vid kalla vintrar då det inte blåser kan det finnas tillfällen då vi behöver importera el från våra grannländer.

Är nedläggningen ett hot mot säkerheten på Ringhals?
Svar: Vi arbetar aktivt för att säkra kompetens inom alla viktiga områden.

Vi har den kompetens och bemanning vi behöver för att kunna köra reaktorerna som planerat.

Strålsäkerhetsmyndigheten som regelbundet följer upp och granskar vår verksamhet delar vår uppfattning.

Hur kan ni påstå att kärnkraft är bra för miljön?
Svar: Kärnkraften har låg klimatpåverkan: i ett livscykelperspektiv har den lägre CO2-utsläpp än både vind- och vattenkraft.

Kärnkraft bidrar till att Sveriges elproduktion i praktiken är fossilfri – tillsammans med vår vattenkraft och vindkraft. 40% av svensk elproduktion kommer från kärnkraft.

Kärnkraften kommer att fortsätta spela en viktig roll för Sverige i årtionden framöver eftersom den är en klimatneutral och kostnadseffektiv källa till baskraft.

Av Ringhals kommunikationsavdelning

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Grässlätt med ringhals i bakgrunden

Webbinarium: Så påverkar kärnkraften miljön

Varmt välkommen att delta i online seminarium via Microsoft Teams den 28 oktober om den uppdaterade miljövarudeklarationen för kärnkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Robotar kontrollerar reaktortanken i Ringhals 4

Tre robotar har noga undersökt reaktortanken på Ringhals 4 med virvelströmsmätning och ultraljud. Analyserna av mätvärdena visar att reaktortanken är lika robust som den var vid den senaste ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']