SAS-plan

Reduktionsplikten är en nödvändighet för fossilfritt flygande

Vattenfall vill tillsammans med partners producera hållbart flygbränsle, så kallat elektrobränsle, för att möjliggöra ett fossilfritt flygande. Reduktionsplikten är en nödvändighet för att marknaden för fossilfritt flygbränsle ska kunna växa fram. Inblandning av elektrobränsle i traditionellt flygbränsle är vägen framåt för klimatet, flygandet och en ny industrisektor.

Vattenfall undersöker i projektet HySkies tillsammans med SAS, Shell och LanzaTech möjligheten att producera 50 000 ton elektrobränsle per år i Sverige vilket skulle motsvara tio procent av Europas behov 2030. Elektrobränslet är nödvändigt för att möte den globala klimatutmaningen då flyget under överskådlig tid kommer att vara beroende av flytande bränslen. Om projektet blir verklighet förväntas det ge utsläppsminskningar om cirka 200 000 ton koldioxid per år.

Vattenfall arbetar också tillsammans via andra partnerskap för att skapa förutsättningar för storskalig produktion av bland annat elektrobränsle på västkusten, där havsbaserad vindkraft och fossilfri vätgas kommer att spela en avgörande roll.

Reduktionsplikten för bensin och diesel i transportsektorn har debatterats den senaste tiden vilket är begripligt med de höga priserna i konsumentledet, men Vattenfall ställer sig frågan om detta även kommer att spilla över på flygsektorn?

– För att marknadens aktörer ska våga investera miljarder krävs långsiktiga spelregler. Då reduktionsplikten driver marknaden för hållbart flygbränsle skapar en diskussion kring reduktionsplikten en stor osäkerhet kring vilken marknad som kommer att finnas framöver, vilket påverkar projektet negativt, säger Per Sundell, affärsutvecklare industrisamarbeten på Vattenfall.

Reduktionsplikten i Sverige och kommande EU-regler (ReFuelEU Aviation) sätter ramarna och är helt avgörande för att den här typen av flygbränsle ska kunna produceras på marknadsmässiga villkor.

– När nivåerna i reduktionsplikten sätts fram till 2030 är det rimligt att förvänta sig att det är det som gäller och att en ändring inte diskuteras redan efter ett halvår. Elektrobränsle är en viktigt ingrediens för flyget i framtiden och vi bedömer att det blir ett viktigt bidrag i att möta klimatutmaningen. Reduktionsplikten är en nödvändighet för ett fossilfritt flygande, säger Per Sundell.

Fakta:

  • Elektrobränsle är en variant av hållbart flygbränsle, SAF (Sustainable Aviation Fuel).
  • Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin, diesel och flygfotogen genom inblandning av hållbara biodrivmedel.
  • Vid produktion av elektrobränsle används endast fossilfri el, återvunnen koldioxid och vatten i stället för fossila råmaterial som är fallet vid framställning av konventionella bränslen. Elen används primärt för att framställa vätgas genom elektrolys. LanzaTechs process används för att framställa etanol av koldioxid och vätgas. Etanolen används sedan i LanzaJet-processen ”Alcohol to Jet” för framställning av hållbart elektrobränsle för flyget.
  • Koldioxid från fjärrvärmeanläggningar fångas in i stället för att släppas ut och kan då användas för att framställa elektrobränsle. När flygplansmotorerna förbränner elektrobränslet släpps den infångade koldioxiden ut i atmosfären igen efter att ha använts en andra gång. De råmaterial som planeras för att användas är fossilfri el från det svenska elnätet samt koldioxid från Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala där ungefär 200 000 ton koldioxid kan samlas in varje år.
  • Dagens flygplan är certifierade för användning av högst 50 % hållbart flygbränsle beroende på produktionsmetod medan återstående del utgörs av konventionellt flygbränsle.
  • Den planerade produktionen på 50 000 elektroflygbränsle per år skulle innebära ett avsevärt bidrag till Sveriges mål om ett fossilfritt inrikesflyg och motsvarar ungefär 30 % av det flygbränsle som behövs för att nå detta mål.

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln