Stort fokus på biologisk mångfald

Den 22 maj är den europeiska dagen för biologisk mångfald, en fråga som hänger tätt samman med klimatutmaningen. Josefin Blanck, strategisk miljörådgivare på Vattenfall ser hur frågan får allt större fokus

Josefin Blanck, strategisk miljörådgivare på Vattenfall, har följt hur intresset för biodiversitet ökat på nära håll. Vattenfall har satt nya mål för biodiversitet och Josefin Blanck har märkt av en kraftig ökning i externa förfrågningar kring biologisk mångfald, en utmaning som hänger tätt samman med klimatförändringarna.

– Löser vi inte klimatfrågan har vi ingen chans att stoppa den negativa utvecklingen vi ser kring utdöende av arter och degradering av ekosystem. Vänder man på det, vilket IPCC-rapporterna har visat, så behöver vi också stabila och motståndskraftiga ekosystem för att hantera klimatförändringar. Vi kan inte arbeta med de här frågorna som parallella spår, i den bredare systemekologiska diskussionen är det uppenbart att vi inte längre kan prata om biologisk mångfald och klimat – vi pratar om hela planetens gränser, säger Josefin Blanck.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_biodiversity_calypso_bulbosa-1920.jpg

Energibolag har ansvar

För energibolag är det omöjligt att ducka ansvarsfrågan när det gäller biologisk mångfald. En stor del av produktionen är beroende av sol, vind och vatten och kraftledningar är mer eller mindre integrerade i naturen.

– Hanterar vi inte vår omgivning rätt så påverkas vårt verksamhetstillstånd. Vi är så tätt kopplade till de lokala samhällena och samhället i stort att vi behöver bidra till att värna om omgivande ekosystem. Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och vi har därmed stor erfarenhet av att integrera naturskydd och biologisk mångfald när vi utformar projekt, när vi bygger nya anläggningar och under drift, säger Josefin Blanck.

Hon påpekar att utan att ta med biologisk mångfald i beräkningarna kommer projekt man vill genomföra inte nå längre än planeringsstadiet.

– Hittar man, säg, örnar eller någon annan skyddad art i ett projekt och inte hanterar den upptäckten på rätt sätt så blir det inget projekt eller i varje fall signifikanta förseningar. Sådant kostar både pengar och hindrar oss från att nå våra klimatmål.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_biodiversity_golden_eagle-1920.jpg

Vind, vatten och elnät

Vattenfall arbetar med biologisk mångfald inom alla verksamheter, men Blanck nämner framför allt tre områden där biodiversiteten är en särskilt viktig fråga: vattenkraft , vindkraft och eldistribution.

– Det pågår många olika typer av biologiska mångfaldsprojekt i olika delar av företaget. Inom vindkraften tittar vi bland annat på de stenstrukturer som byggs upp kring fundamenten inom havsbaserad vindkraft, för att skydda mot erosion, och hur de kan skapa artificiella miljöer som gynnar vissa arter, till exempel förutsättningarna för torsk. Vi har nyligen inlett ett samarbete med Danmarks Tekniska Universitet, DTU som handlar om att ta fram strategier för att gynna olika arter när havsbaserad vindkraft har tjänat ut och ska monteras ner. Forskning är väldigt viktigt och beslut behöver alltid fattas på vetenskaplig grund.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Distribution_Biodiversity_6487-1920.jpg

Kartläggning av ledningsgator

När det gäller eldistribution har Vattenfall kartlagt alla ledningsgator ur ekologiskt perspektiv.

– Det finns många arter i de ledningsgator som vi förvaltar. Vi har tagit fram skötselplaner för alla biodiversitets-hotspots, som de kallas för, och håller nu på att implementera specifika åtgärder beroende på vilka arter och vilka naturvärden som finns i de olika områdena. På så sätt kan vi hjälpa till att skydda de arter som är hotade.

Det ökade fokuset på biodiversitet kommer också innebära en ökad arbetsbörda när det gäller rapportering kring vad man gör och hur.

– Det pågår många olika initiativ kopplat till att rapportera påverkan på biologisk mångfald, inte minst inom bank- och finanssektorn, och vi kommer med största sannolikhet att se ökade krav framöver. Hur och vilken data som behöver samlas in kommer också ställa nya krav på oss som företag, eftersom biodiversitet är komplext och inkluderar många olika variabler som behöver mätas. Klimatrapportering är enklare ur den synvinkeln.  

Vattenfall toppar ranking for biologisk mångfald

Vattenfall placerar sig än en gång på första plats på Ecogains index för biologisk mångfald.

I rankingen granskas storföretag över hela Europa för sitt arbete med att skydda och stärka naturen som en del i deras affärsverksamhet. 

Se även

Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

”Storbolagen bör gå först i ledet för omställningen"

”Från ord till handling – så skulle jag vilja förklara skillnaden mellan COP 26 i Glasgow för ett år sedan och COP 27.” Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld var på plats vid FNs miljö...

Läs hela artikeln

Vattenfall kartlägger påverkan på biodiversitet i hela värdekedjan

Vattenfall är en föregångare när det gäller att mäta företagets totala påverkan på biologisk mångfald. Verktyget Global Biodiversity Score har använts för att göra en heltäckande analys av h...

Läs hela artikeln
Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Vattenfalls Annika Ramsköld på plats vid COP 27

Nu startar COP 27, FN:s klimatkonferens. Vattenfall representeras av hållbarhetschefen Annika Ramsköld på plats för att delta i flera högnivåmöten.

Läs hela artikeln