Den nederländska flaggan vajar framför en havsbaserad vindkraftspark

Vindkraft och biologisk mångfald samsas vid den havsbaserade vindkraftparken Hollandse Kust West

Hållbar havsbaserad vindkraft kräver harmoni med natur och miljö. Viktig forskning inom biologisk mångfald, banbrytande innovationer och uppdatering av vindkraftverk innebär allt starkare kopplingar mellan hållbart producerad elektricitet och ett friskt ekosystem. 

Biologisk mångfald vid vindkraftparker 

Vattenfall har som mål att 2030 ha en positiv nettoeffekt på den biologiska mångfalden. Vår policy för biologisk mångfald som gäller då vi bygger vindkraftparker innefattar naturskydd och bevarad biologisk mångfald och har en tydlig koppling till världens klimatmål och våra egna ambitioner om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Det innebär att vi tänker på den biologiska mångfalden redan från början i våra land- och havsbaserade vindkraftsprojekt och dessutom ställer vi höga krav på oss själva redan under upphandlingsfasen. Vi deltar också i flera långsiktiga forskningsprojekt som studerar miljön och den biologiska mångfalden vid vindkraftparker. 

– Vid Vattenfall Environment & Sustainability har vi en expertgrupp med en egen Life Sciences-avdelning med omfattande FoU-erfarenhet och hållbarhetsspecialister som bedriver ett aktivt samarbete med alla våra team så att vi kan bli ledande inom hållbarhet, säger dr Eva Philipp, chef för Vattenfall Environment & Sustainability. – Gruppen är mycket aktiv inom biologisk mångfald och ekologi, och deltar i internationella miljöstudier för att öka kunskapen om konsekvenserna av havs- och landbaserad vindkraft och hur de kan minskas på bästa sätt. 

Stärka naturen 

Ett exempel är att våra team samarbetar med naturskyddsorganisationen De Rijke Noordzee i en gemensam studie vid den havsbaserade vindkraftparken Hollandse Kust Zuid för att ta reda på vilka möjligheter vi har att hjälpa naturen på traven vid vindkraftparker. Forskningen har traditionellt varit inriktad på att stärka miljön runt omkring kraftverken, men den här gången tittar vi för första gången på hur vindkraftverkens utformning kan bidra till naturens utveckling vid vindkraftparker. Kraftverksfundamenten förses med öppningar så att fisk och andra havslevande varelser kan leva i och mellan kraftverken. Frågan är nu om djuren faktiskt utnyttjar hålrummen i kraftverkens inre som livsmiljö – som boplats, gömsle eller jaktmark. Forskningen kommer att utföras vid vindkraftparken Hollandse Kust Zuid i samarbete med kungliga nederländska havsforskningsinstitutet (NIOZ). Under de kommande åren ska en rad mätningar utföras i och omkring vindkraftverken för att avgöra hur den biologiska mångfalden utvecklas. 

Skydda havslivet 

Vi fortsätter på samma bana i vår planering för den nya vindkraftparken Hollandse Kust West VI. Den allra senaste tekniken ska användas, till exempel vibrationsdämpande system för fasta vindkraftverksfundament för att minimera bullernivåerna under vattenytan, innovationer som reducerar antalet fåglar och fladdermöss som kolliderar med kraftverken och kraftverkskonstruktioner som tar hänsyn till naturen genom att skydda och återställa havets livsmiljöer. Vi håller dessutom på att ta fram ett omfattande, flerårigt ekologiskt forskningsprogram som ska fylla våra kunskapsluckor i fråga om hur havsbaserad vindkraft påverkar havets ekologi. Via vår kunskaps- och kommunikationsplattform kommer vi att dela med oss av de data och kunskaper vi förvärvat från Hollandse Kust West VI, finansiera framtida ekologiforskning vid vindkraftparken och bidra till att stärka allmänhetens kunskap om havsbaserad vindkraft och havets ekologi.  

– Vårt förslag för vindkraftparken Hollandse Kust West kombineras med banbrytande innovationer som främjar den naturliga biologiska mångfalden i den nederländska Nordsjön samt hållbar utveckling av havsbaserad vindkraft som ligger i linje med de globala klimatmålen. Genom vetenskapliga forskningsprogram, fortlöpande initiativ och mätningar fortsätter vi vårt arbete för att uppnå en positiv nettoeffekt på den biologiska mångfalden och visa hur – och om – natur och vindkraftparker kan samexistera, säger Eva Philipp. 

Om Hollandse Kust West 

Vattenfall deltar i upphandlingen av vindkraftparken Hollandse Kust West, både lott VI och VII, med BASF som samarbetspartner när det gäller lott VI. Den nederländska regeringen beviljar tillstånd baserat på kvalitetskriterier, med fokus på ekologi och systemintegration. 

Vindkraftparken Hollandse Kust West kommer att uppföras ungefär fem mil utanför den nederländska kusten. Upphandlingen är tvådelad och avser två separata områden (lott VI och VII). Varje område kommer att ha en kapacitet om minst 700 MW havsbaserad vindkraft. 

Tydliga synergiska effekter kan uppnås med Vattenfalls intilliggande vindkraftpark Hollandse Kust Zuid. Den nya Hollandse Kust-parken väntas kunna börja sin kraftproduktion 2026 och passar perfekt i Vattenfalls växande portfölj med vindkraftparker i Nordsjön. Den kan därför integreras sömlöst i vår befintliga strategi för inköp och genomförande. 

Den nederländska regeringen väntas ge besked om resultaten för upphandlingen gällande vindkraftparkslotterna vid Hollandse Kust West efter sommaren.  

Se även

Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln
Mikael Lidström ansvarig Vattenfalls fiskodlingar. Fotograf: Hanna Sjöberg
Fotograf: Hanna Sjöberg

Fiskyngel dog i fiskodlingar

Under sommaren har Vattenfalls och flera andra energibolags fiskodlingar drabbats av stor dödlighet bland fiskynglen, även odlingar i Finland har drabbats. På Vattenfalls fiskodlingar har m...

Läs hela artikeln
Stenfalk vid Ray vindkraftspark

Storbritanniens minsta rovfågel fortsätter att frodas vid Ray vindkraftspark

Med endast 1000 par i Storbritannien är stenfalken rödlistad i landet. En av livsmiljöerna där fågeln framgångsrikt har häckat är Vattenfalls vindkraftspark Ray i nordöstra England.

Läs hela artikeln