Vattenfall ansöker om miljötillstånd för en anläggning för koldioxidavskiljning

Idag lämnar Vattenfall in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning vid Vattenfalls bioeldade kraftvärmeverk i Jordbro, söder om Stockholm. Anläggningen ska möjliggöra negativa utsläpp genom så kallad bio-CCS.

Tekniken för att fånga in och lagra koldioxid finns redan idag och Vattenfall har både arbetat med och följt utvecklingen av tekniken under de senaste 15 åren. Nu går Vattenfall in i nästa fas i utvecklingen av en ny fullskalig anläggning för bio-CCS i Sverige.

– Att vi idag är redo att lämna in miljötillståndsansökan är mycket glädjande. Tekniken är en fantastisk möjlighet och ett effektivt sätt att uppnå negativa CO2-utsläpp, vilket kommer att bidra i vårt arbete mot nettonoll till 2040 samt bidra till Sveriges klimatmål att bli klimatneutralt till 2045, säger Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

Projektet för koldioxidavskiljning vid kraftvärmeanläggningen i Jordbro startade 2021. Arbetet med miljöansökan har bland annat omfattat en miljökonsekvensbeskrivning, en beskrivning av nuvarande fastighetsstatus tillsammans med en kartläggning av eventuella markföroreningar på planerade förvärvade fastigheter, samt även en bullerutredning. Utöver det har projektet även identifierat bäst lämpade tekniska lösning för avskiljning av CO2 från rökgasen i anläggningens skorsten, med urvalskriterier som risker, spridningsberäkningar, miljöpåverkan ytbehov, teknisk mogenhet och arbetsmiljöpåverkan.

– Vi ser en stor potential med en anläggning i Jordbro som möjliggör negativa utsläpp, en satsning som ligger helt i linje med kommunens ambitioner för minskad klimatpåverkan. Vi ser med spänning fram emot hur projektet utvecklar sig och hur vi gemensamt kan arbeta för ett mer hållbart samhälle, säger Nicole Forslund (L), kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor, Haninge kommun.

– Vattenfall arbetar för fossilfrihet och med investeringar i ny teknik söker vi nu tillstånd att med den nya anläggningen årligen fånga in upp till 150 000 ton biogen CO2. Det minskar inte bara koldioxidavtrycket för Vattenfall, utan även för kommunen och totalt sett i landet. Målbilden är att ha tekniken på plats i en ny anläggning vid kraftvärmeverket i Jordbro till år 2028, säger Lovisa Fricot Norén.

Mer om bio-CCS:

  • En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS. Om tekniken används för biogen koldioxid från storskalig förbränning kan den även möjliggöra negativa koldioxidutsläpp.
  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. En ökad användning av hållbart producerade biobränslen i kombination med användning av bio-CCS, kommer att vara en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen.
  • Prognoser visar att Sverige beräknas ha kvar cirka 10 miljoner ton utsläpp år 2045, som då behöver neutraliseras. Den tekniska potentialen för bio-CCS i Sverige beräknas motsvara hela 30 miljoner ton, vilket gör att överskottet av negativa utsläpp kan exporteras till andra länder och hjälpa dem att nå sina klimatmål.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Seminarium i Visby under Almedalsveckan 2023

Vattenfall i Almedalen 2024: Sprint och maraton – så förblir Sverige attraktivt för klimatinvesteringar

Energiomställningen löser inte klimatkrisen på egen hand, men den är en av de viktigaste pusselbitarna. När en stor del av debatten handlar om problemen vill Vattenfall flytta fokus till möj...

Läs hela artikeln
EcoVadis

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln
Utsikt över Berlin

Vattenfall slutför försäljningen av värmeverksamheten i Tyskland till delstaten Berlin

Vattenfall har idag överlåtit samtliga aktier i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive kraftverk, elnät, dotterbolag, anställda och aktieinnehav, till delstaten Berlin. 

Läs hela artikeln