Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

Kollage-vind-vatten-kärnkraft2-upscale2.jpg

Den senaste tiden har det pågått en diskussion om olika kraftslags utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv. Vattenfall har gjort livscykelanalyser (LCA) i nära 30 år, för att beskriva miljöpåverkan från vagga till grav. Det vill säga från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av avfall och nedmontering av anläggningarna. 

Bråkdel av utsläpp

Den diskussion som nu pågår handlar främst om att jämföra fossilfria kraftslag baserat på koldioxidutsläpp sett över livscykeln. Dessa utgör en bråkdel av fossileldade kraftverks utsläpp sett ur ett livscykelperspektiv. Vattenfall vill därför bredda diskussionen. 

helle_herk_hansen-int.jpg

– Beräkningarna i livscykelanalyserna ger oss en indikation på olika typer av miljöpåverkan i de olika stegen i livscykeln. Vattenfall använder informationen för att kontinuerligt minska påverkan och vara transparenta i dialog med intressenter, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall. 

Vattenfalls nordiska och utomnordiska vindkraft har likvärdig miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv på runt 13 g CO2/kWh. Detta är en genomsnittlig siffra för all Vattenfalls produktion – landbaserad som havsbaserad, äldre som yngre anläggningar. 

Kontinuerlig förbättring

Samtidigt bygger Vattenfall just nu sin hittills största landbaserade vindkraftpark någonsin, med 84 vindkraftverk, strax utanför Fredrika på Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Där bedöms miljöpåverkan kunna minskas avsevärt till 6-7 gram CO2 per kWh. Dessutom finns goda förutsättningar att ytterligare kunna minska miljöpåverkan i de framtida vindkraftsprojekt som utvecklas. 

– Blakliden och Fäbodberget är ett exempel på att teknikutveckling och kunskap ger en snabb minskning i CO2/kWh. Turbinerna blir mer effektiva och större, och påverkan från installation och avveckling blir mindre. Dessutom blir påverkan per kWh lägre vid placering i fördelaktiga vindlägen eftersom turbinerna kan generera mer el. Vi ser en liknande utveckling för solpaneler och andra nya tekniker såsom batterier. Genom bland annat livscykelanalyser lär vi oss och kan förbättra vår egen prestanda, ha dialog med leverantörer och samarbeta med utvecklare för att minska miljöpåverkan över tid, kommenterar Helle Herk-Hansen. 

Stapeldiagrammet visar tydligt den enorma skillnaden i koldioxidutsläpp mellan fossilfria kraftslag som vind och kärnkraft i förhållande till kol. Källa: Vattenfall

Stapeldiagrammet visar tydligt den enorma skillnaden i koldioxidutsläpp mellan fossilfria kraftslag som vind och kärnkraft i förhållande till kol. Källa: Vattenfall

Kombination av kraftslag behövs

En stor del av fossilfria energikällors miljöpåverkan härstammar från själva konstruktionsfasen, där användningen av stål och betong är den huvudsakliga utsläppskällan. Detsamma gäller för underhållsinsatser och reinvesteringar. Inom stål- och betongindustrin pågår dock projekt där Vattenfall är delaktigt – så som utveckling av fossilfritt stål genom Hybrit, samt utveckling av klimatsmart betong och ökade krav inom leverantörskedjan som ska minska koldioxidavtrycket väsentligt. 

– Den tydliga slutsatsen är att både kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Varje energislag har en påverkan på miljön – men också olika styrkor i ett hållbart energisystem, därför behöver vi en kombination av flera olika kraftslag i vår mix för att bäst kunna tillgodose elbehovet. Kraftslagen kompletterar varandra på många sätt där jämförelsen bör ske med fossila bränslen, som fortfarande utgör en stor del av den europeiska elmixen, säger Helle Herk-Hansen. 

Läs mer om Vattenfalls plan för att fasa ut koldioxidutsläppen

Se även

En havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall förbjuder deponering av vindturbinblad med målet om fullständig återvinning 2030

Vattenfall har satt ett antal ambitiösa mål för hanteringen av uttjänta vindturbinblad med ett beslut om att omedelbart förbinda sig till ett förbud av deponering.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd Anna Borg och USA:s sändebud John Kerry

Anna Borg mötte John Kerry i Genève

Onsdagen den 29 september var Anna Borg som en av ett fåtal koncernchefer inbjuden till World Economic Forums möte i Genève.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Transport av ål förbi kraftverken i Göta älv. Foto: Erik Sparrevik
Foto: Erik Sparrevik

Fler än 100 000 ålar har fått lift förbi Lilla Edet

Vattenfall har sedan 11 år tillbaka frivilligt arbetat med Krafttag ål och fler än 100 000 rödlistade ålar har nu transporterats längs Göta älv och släppts ut nedströms vattenkraftstationen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']