Blakliden Fäbodberget

Sänkt klimatavtryck för Vattenfalls vindkraft

Koldioxidavtrycket för Vattenfalls vindkraft har nu sänkts till 13 gram per producerad kilowattimme, jämfört med 15 gram 2016, och trenden fortsätter. Den nya vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget landar på rekordlåga 8 g CO2/kWh. I det fallet en minskning av utsläppen med 47 procent jämfört med för sex år sedan. Dessutom är skillnaden mot fossil elproduktion mycket stor.

Den positiva nedåtgående trenden för koldioxidavtrycket för Vattenfalls vindkraft fortsätter. Jämförs vindkraft med fossil elproduktion framgår det hur stor skillnad ny fossilfri elproduktion gör för klimatet. Ur ett livscykelperspektiv (miljövarudeklaration, EPD) ligger de fossileldade alternativen på cirka 400-1100 g CO2/kWh.

– I vindkraftens nya miljödeklaration blir det tydligt att ny teknik leder oss i rätt riktning med ett lägre klimatavtryck per producerad kilowattimme. Vi ser en liknande utveckling för solpaneler och andra nya tekniker såsom batterier. Dessa tekniker lyfts i IPCC-rapporten om att nå 1,5-gradersmålet som nyckeltekniker för att minska utsläppen från energisektorn, möjliggöra klimatomställningen och ett fossilfritt liv inom en generation, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall.

För Vattenfalls vindkraftsportfölj som helhet är en högre andel moderna vindkraftsparker med längre förväntad livslängd och en högre produktion viktiga bidragande orsaker till de minskade utsläppsnivåerna ur ett livscykelperspektiv. Det mesta av koldioxidutsläppen kommer från utvinning av råmaterial, konstruktion av komponenter, byggfasen och transporter. Analyserna visar att ett skifte till fossilfri energi och energieffektivisering i energitunga processer längs livscykeln, så som tillverkning av turbiner och produktion av råmaterial, bidrar mest till den nedåtgående trenden.

– Nyligen invigda delägda Blakliden Fäbodberget är ett exempel på att teknikutveckling och kunskap ger en snabb minskning av gram koldioxid per kilowattimme. Genom livscykelanalyser lär vi oss och kan förbättra vår egen prestanda, ha dialog med leverantörer och samarbeta med utvecklare för att minska miljöpåverkan över tid, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall.

Vattenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation omfattar hela värdekedjan. Det innebär att Vattenfall inte bara arbetar för att minska det egna klimatavtrycket där vi minskar utsläppen i linje med ett 1,5 graders-scenario, utan även samarbetar med kunder och leverantörer för att stötta dem i deras arbete med sina avtryck. Som en del i Vattenfalls åtagande om att nå nettonollutsläpp till 2040, har ett mål satts om att minska utsläppen från inköp av produkter och tjänster med 50 procent per kilowattimme till 2030. Dessutom arbetar Vattenfall för att till samma år även återvinna 100 procent av uttjänta vindkraftsblad.

Vattenfall har tagit fram livscykelanalyser i nästan 30 år för att beskriva miljöpåverkan från vagga till grav. Beräkningarna ger en indikation på olika typer av miljöpåverkan i de olika stegen i livscykeln.

Fakta:
Elproduktion med brunkol: ca. 1100 g CO2/kWh
Elproduktion med stenkol: ca. 800 g CO2/kWh
Elproduktion med naturgas: ca. 400 g CO2/kWh

Läs mer om vindkraft och EPD: Vindkraft – vindkraftverk - Vattenfall
Webinar: The Environmental Impact of Wind Power - Vattenfall


För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, 076-769 56 07, magnus.kryssare@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Ett vindkraftverk

Vindkraftsparken Grönhult invigs

Idag invigs Grönhult – Vattenfalls senaste landbaserade vindkraftspark som med sina 12 vindkraftverk kommer att leverera viktig fossilfri el till södra Sverige.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Stor-Rotliden

Vattenfall tecknar vindbaserat elavtal med Volvo Group

Vattenfall tecknade idag ett avtal med Volvo Group om att sälja 50 procent av den el som produceras vid Bruzaholm vindkraftspark under en 10-årsperiod.

Läs hela artikeln
Delfin

Delfinerna stördes inte av danska vindkraftbygget

När tornfästena i vindkraftsparken Vesterhav Nord i Danmark skulle anläggas fanns farhågor att bullret skulle få en flock delfiner att flytta. Vattenfall vidtog dock åtgärder och nu visar st...

Läs hela artikeln