Vårt samhällsansvar

Ansvar för leveranskedjan

Vårt ansvar och löfte att agera hållbart gäller inte bara inom vår verksamhet utan omfattar även vår leveranskedja. Genom att fokusera på miljömässiga och sociala aspekter längs hela vår leveranskedja kan vi uppnå långsiktiga fördelar, i huvudsak genom att reducera risker, reducera kostnader och förbättra värdet på vårt varumärke.

Vattenfall har omkring 30 000 leverantörer inom våra fyra primära anskaffnings- och inköpsflöden: varor och tjänster, råvarubränslen som kol, biomassa, gas och olja, direktinköpta bränslen för värme samt kärnbränsle.

Inköp

Läs mer om inköp av vissa av våra råvarubränslen.

En Vattenfallmedarbetare i en verkstad

Strategi

Genom vår strategi för leverantörsengagemang, hållbarhetsanalyser samt samarbeten inom ramarna för olika branschinitiativ, strävar vi efter att öka vårt inflytande på leveranskedjan, stärka relationerna till våra leverantörer och att förbättra våra leverantörers hållbarhetsresultat.

Vattenfalls uppförandekod reglerar hur Vattenfall kommunicerar och samverkar med sina egna medarbetare. Vår uppförandekod för leverantörer och partners definierar företagets krav och förväntningar på leverantörer vad gäller hållbarhet. Uppförandekoden för leverantörer och partners gäller även entreprenörer och underentreprenörer.

Tillämpningen av vår uppförandekod för leverantörer och partners varierar eftersom Vattenfall har så många leverantörer och köper in så många olika varor, tjänster och bränslen med olika riskprofiler och lag- och hållbarhetskrav. I samtliga fall säkerställer vi att alla kontrakt och avtal innehåller antingen vår uppförandekod för leverantörer och partners via en etikklausul, att de överensstämmer med relevanta branschinitiativ, som exempelvis Bettercoal eller Sustainable Biomass Program eller någon kombination av dessa.

Pågående arbete

Vårt interna fokus är att förbättra Vattenfalls anskaffnings- och inköpsmetoder, öka medvetenheten, utveckla riktlinjer för att agera konsekvent samt systematisera arbetet inom alla våra funktioner och affärsområden. Detta innebär att vårt mål om kontinuerlig förbättring bygger på en trestegsmetod där det första steget är en inledande riskbedömning av land, sektor och leverantör. Det andra steget är bedömningsfasen då utvärderingar baserade på dokument, platsbesök och/eller granskningar utförs för att bedöma leverantören ur hållbarhetsperspektiv. Det tredje steget är övervakningsfasen då leverantören övervakas och uppföljningar av korrigerande åtgärder utförs för att säkerställa att leverantören i fråga fortsätter att förbättras.

I syfte att hantera leverantörsrelaterade risker och effekter som sträcker sig bortom leverantörerna på första nivån, strävar vi efter att öka våra kunskaper om risker och effekter längre ned i våra leveranskedjor. Vi anser att partnerskap och samarbeten med intressenter erbjuder de största möjligheterna till förändring, och vi deltar i flera olika initiativ som berör våra leveranskedjor. Vi ser aktivt till att ha en pågående dialog med ideella organisationer och andra intressenter.

Relaterad information

Arbetare som går under en kraftledning

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.

Ett mörkhårigt barn i rutig skjorta

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Vattenfall-anställda står i kraftverk

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Se även

Ett handslag

Vattenfalls leverantörer är viktiga intressenter som är avgörande för vår framgång.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.