Vårt samhällsansvar

Ansvar för leveranskedjan

Vårt ansvar och löfte att agera hållbart gäller inte bara inom vår verksamhet utan omfattar även vår leveranskedja. Genom att fokusera på miljömässiga och sociala aspekter längs hela vår leveranskedja kan vi uppnå långsiktiga fördelar, i huvudsak genom att reducera risker, reducera kostnader och förbättra värdet på vårt varumärke.

Vattenfall har omkring 30 000 leverantörer inom våra fyra primära anskaffnings- och inköpsflöden: varor och tjänster och råvarubränslen som biomassa, naturgas och gas med låg koldioxidhalt samt kärnbränsle.

Inköp

Läs mer om inköp av vissa av våra råvarubränslen.

Man med anteckningsblock framför rörledningar

Strategi

Genom vår strategi för leverantörsengagemang, hållbarhetsanalyser samt samarbeten inom ramarna för olika branschinitiativ, strävar vi efter att öka vårt inflytande på leveranskedjan, stärka relationerna till våra leverantörer och att förbättra våra leverantörers hållbarhetsresultat.

Vattenfalls uppförandekod reglerar hur Vattenfall kommunicerar och samverkar med sina egna medarbetare. Vår uppförandekod för leverantörer och partners definierar företagets krav och förväntningar på leverantörer vad gäller hållbarhet. Sedan den 1 april 2023 gäller uppförandekoden för leverantörer och partners även för joint ventures och konsortiepartners.

Guiden till uppförandekoden för leverantörer och partners (Guiden) ger praktiska exempel och bästa praxis för leverantörer och partners för att implementera vad som krävs och förväntas av uppförandekoden för leverantörer och partners.

Tillämpningen av vår uppförandekod för leverantörer och partners varierar eftersom Vattenfall har många leverantörer och köper in en mängd olika varor, tjänster och bränslen med olika riskprofiler och lag- och hållbarhetskrav. I samtliga fall säkerställer vi att alla kontrakt och avtal innehåller antingen vår uppförandekod för leverantörer och partners via en etikklausul eller att de överensstämmer med relevanta branschinitiativ, som exempelvis Bettercoal eller Sustainable Biomass Program eller en kombination av dessa.

Pågående arbete

Upphandling och affärsverksamhet tillsammans med stöd från hållbarhetsexperter driver övergången till en fossilfri och hållbar leverantörskedja.

Vår vision är att bygga motståndskraftiga, hållbara och konkurrenskraftiga leveranskedjor för att skapa hållbart värde för verksamheten i nära samarbete med en koldioxidfri och hållbar leveranskedja. Vi förbättrar kontinuerligt våra hållbara inköpsmetoder i hela värdekedjan genom att utveckla riktlinjer, öka medvetenheten och standardisera processer i alla våra funktioner och affärsområden.

Våra leverantörer av varor, tjänster och bränsle kontrolleras och övervakas med avseende på sanktioner och negativ mediebevakning. Vi genomför en intern riskbedömning av vår leverantörsbas utifrån land, produkt- eller tjänstekategori, risk och utgifter. Baserat på resultaten genomför vi revisioner på plats av högriskleverantörer för att direkt kontrollera om våra minimikrav på hållbarhet uppfylls. Korrigerande åtgärder vidtas baserat på revisionsresultaten och följs upp regelbundet. Implementering av våra processer följs upp regelbundet i takt med att vi engagerar oss i nya projekt, investeringar och affärsrelationer.

I linje med International Responsible Business Conduct (IRBC) strävar vi efter att systematiskt inkludera hållbarhetskrav i relevanta produktkategoristrategier. Följaktligen ingår hållbarhetskrav baserade på Vattenfalls fokusområden såsom koldioxid, mänskliga rättigheter, cirkularitet i anbud för dessa produktkategorier.

Med ambitionen att hantera leverantörsrelaterade hållbarhetsrisker och påverkan utöver förstahandsleverantörer arbetar vi för att öka vår kunskap om risker och påverkan längre ner i våra leveranskedjor. Vi anser att partnerskap och samarbeten med intressenter erbjuder de största möjligheterna till förändring och vi deltar i olika initiativ i leverantörskedjan och söker aktivt dialog med icke-statliga organisationer och andra intressenter.

Relaterad information

Vindkraftsparken Nieuwe Hemweg. Foto: Jorrit Lousberg

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.

Pojke med svart hår tittar in i kameran

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Man i skyddsutrustning klättrar på rotorblad i ett havsbaserat vindkraftverk

Arbetsmiljö och hälsa är en nyckelkomponent i att driva en hållbar verksamhet.

Se även

Handslag

Vattenfalls leverantörer är viktiga intressenter som är avgörande för vår framgång.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.