Vår strategi

Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfall har utformat en strategi vars syfte är att Power Climate Smarter Living och göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Detta åtagande gentemot våra kunder, intressenter och anställda ger inte bara en tydlig inriktning, ett tydligt engagemang och ett tydligt fokus utan även avsevärda affärsmöjligheter.

Skiftet till fossilfri energi måste påskyndas, och Vattenfall driver på denna omställning genom att utöka elektrifieringen och stärka tilltron till förnybar energi.

En grupp barn på en kulle

Skiftet till fossilfri energi måste påskyndas, och Vattenfall driver på denna omställning.

Viktiga trender formar energisektorn

Det sammanhang inom vilket vi bedriver verksamhet har avgörande inverkan på hur vi utformar vår strategi. Vi har identifierat sex viktiga trender som kommer att forma energisektorn framöver och som Vattenfall bygger sin strategi på. Förmågan att förstå dessa trender gör att vi kan utnyttja möjligheterna att växa och frodas på en marknad som utvecklas allt snabbare och blir allt mer konkurrensutsatt.

Hållbarhet och kundfokus

Fokus på kunden och hållbarhet är nödvändigt för att locka kunder, duktiga medarbetare och investerare. Kunderna tänker i allt större utsträckning på klimatpåverkan, sociala och miljömässiga resultat samt energieffektivitet när de ska välja energilösningar och leverantörer. Starka värderingar med fokus på hållbarhet och kunder kommer att attrahera de kunder, duktiga medarbetare, partners och investerare som Vattenfall behöver för att driva på energiomställningen.

Elektrifiering

Ytterligare elektrifiering är en viktig förutsättning för att lyckas minska koldioxidutsläppen inom transport-, värme- och industrisektorerna. I Norden är elproduktionen redan närmast fossilfri, men på kontinenten måste fossila bränslen fasas ut från elsystemet parallellt med att elektrifieringen utökas. De som levererar förnybar el och värme är mycket viktiga i kampen mot klimatförändringar.

Fler decentraliserade energilösningar

Framtidens energisystem kommer att bestå av både centraliserade och decentraliserade energilösningar. Kostnadsminskningar och ökad funktionalitet driver på omställningen mot decentralisering, något som också skapar möjligheter för nya konkurrenter och affärsmodeller inom olika delar av energivärdekedjan. Flexibel teknik som exempelvis batterilösningar blir allt viktigare, och marknadsandelen för centraliserad produktion krymper. Centraliserad produktion och distribution kommer dock att förbli en vital systemkomponent för energibolag de kommande åren.

Digitalisering

Hela energivärdekedjan är på väg att digitaliseras. Energianvändningen blir kontinuerligt allt smartare, och ny teknik gör det möjligt att styra belastningen till de tider då energitillförseln är hög  och priset är lågt för att lätta på elnätets begränsningar. Kunderna förväntar sig att omedelbart få information, åtkomst och återkoppling, och kundtjänst och kommunikation flyttar från callcenter till smartphone-appar och internetbaserade lösningar. Digitalisering och kontroll över data, plus avancerad dataanalys, driver på den här utvecklingen.

Förändrade krav på kompetens och kapacitet

Allt eftersom vår bransch ställer om till nya sätt att samverka med kunder, teknik och samhälle växer behovet av nya förmågor och kompetenser. Förmågan att snabbt börja använda nya arbetssätt är en viktig konkurrensmässig fördel som gör att vi kan leverera nya produkter och effektivare processer. För att främja den här typen av miljö och attrahera nya duktiga nya medarbetare skapar vi en företagsomfattande kultur som är öppen för olika synsätt. Vi vill vara den arbetsgivare som är allas förstahandsval. Ett annat viktigt område är att dra nytta av extern kompetens genom partnerskap och lägga ut alla processer som inte tillhör kärnverksamheten på entreprenad.

Höga krav på kostnadseffektivitet

Globaliserade marknader och synbart lägre risknivåer inom förnybar energi har gett en allt mer konkurrensutsatt miljö som sätter press på marginalerna inom branschen. Detta minskar vinstförväntningarna både inom vår kärnverksamhet och våra nya verksamheter. Värdeskapande sker i allt högre grad genom att förbättra kostnadseffektiviteten längs hela värdekedjan. En effektiv verksamhet kräver optimerad användning av människor och tillgång, magra och digitala processer och ett högt kostnadsmedvetande.

Våra strategiska ambitioner

Vattenfalls strategi bygger på de mål som formulerats i vårt syfte Power Climate Smarter Living, de sex viktiga marknadstrender vi har identifierat och det konkurrenslandskap där vi är verksamma, kombinerat med de krav som ställs på vår verksamhet. Vår uppdaterade materialitetsanalys bekräftar att vår strategi överensstämmer med intressenternas förväntningar.

Vattenfalls strategi kan sammanfattas i fyra strategiska mål:

  • Ledande inom hållbar konsumtion genom att förstärka kundcentreringen, bygga upp en stark position inom decentraliserad energi och arbeta för ett elektrifierat och klimatsmart samhälle.
  • Ledande inom hållbar produktion genom att växa inom förnybart och implementera vår färdplan för koldioxid för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.
  • Skapa en effektiv verksamhet genom att förbättra verksamhetens effektivitet, påskynda digitaliseringen och ta ett miljömässigt och socialt ansvar genom hela värdekedjan
  • Ha motiverade och engagerade medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare, utveckla en engagerande och inkluderande företagskultur och säkerställa tillgången till nödvändig kompetens genom rekrytering och kontinuerligt lärande.

Strategihjulet i större format (PDF 110 kB)

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.