Vår strategi

Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfall har formulerat en strategi med syftet att Power Climate Smarter Living och målet att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Detta åtagande gentemot våra medarbetare, kunder och andra intressenter ger inte bara en tydlig inriktning, ett tydligt engagemang och ett tydligt fokus utan även avsevärda affärsmöjligheter. Förväntningarna, både från vår ägare och från våra intressenter, är att vi ska förbli ledande under energiomställningen, och det strävar vi efter att göra genom att bidra där vi kan till att skapa värde och vara lönsamma.

En grupp barn på en kulle

Skiftet till fossilfri energi måste påskyndas, och Vattenfall driver på denna omställning.

Vår syn på framtiden

Nedan sammanfattar vi de viktigaste aspekterna av de marknadstrender som omger oss. De ligger till grund för vår strategi och representerar vår syn på vad som krävs för att Vattenfall ska nå framgång i det övergripande sammanhang där vi är verksamma.

 • Hållbarhet är det som gäller
  Kunderna vill minska sitt koldioxidavtryck, medarbetarna söker företag med starka värden och hållbarhet blir en alltmer integrerad del i investerarnas beslutsfattande. Företag som betraktas som framåttänkande och hållbara kommer att kunna dra fördel av intressenternas förväntningar.
 • Enkla lösningar för kunder behövs i ett komplext energilandskap
  Kunderna söker ofta enkla, integrerade lösningar som inte kräver att de är experter. Företag som kan erbjuda enkla lösningar som verkligen fokuserar på kundernas behov genom att använda sin expertis på ett effektivt sätt i hela energivärdekedjan kommer att ha en stark konkurrensfördel.
 • Efterfrågan på fossilfri el och fossilfria elnät kommer att öka avsevärt
  Elektrifiering innebär en möjlighet att minska koldioxidutsläppen inom transport-, värme- och industrisektorerna. Leverantörer av fossilfri el och värme samt respektive nätoperatör kommer att spela en allt viktigare roll i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna.
 • Hela energivärdekedjan måste digitaliseras
  När förnybara resurser ökar och branscher elektrifieras utsätts elnäten för press, vilket kräver att man kan utnyttja befintlig infrastruktur och potentialen för flexibilitet på ett bättre sätt. Dessutom förväntar sig kunderna omedelbar information och åtkomst eftersom smartphone-appar och internetbaserade lösningar är den huvudsakliga kontaktytan för kundservice och interaktion. Detta blir möjligt med en digitaliserad energivärdekedja.
 • Nya kompetenser är mycket viktigt för energiomställningen
  Behovet av nya förmågor och kompetenser växer allt eftersom vår bransch ställer om till nya sätt att samverka med kunder, teknik och samhälle. Snabbt lärande och förmågan att anpassa sig till nya arbetssätt kommer att vara viktiga konkurrensfördelar och möjliggöra leverans av nya produkter och mer effektiva processer. Företagskulturer där olika synsätt får ta plats kommer att vara avgörande för att främja en sådan här typ av lärandemiljö och för att locka, behålla och stärka talanger.
 • Kostnadseffektivitet och konkurrenskraft är viktigast av allt
  Ökad konkurrens inom både kärnverksamheten och nya verksamheter sätter press på marginalerna, vilket kräver fokus på både kostnadseffektivitet och konkurrenskraft för att man ska kunna leverera värde. Förbättrad effektivitet längs hela värdekedjan kommer att spela en viktig roll.

Våra strategiska fokusområden

Vattenfall har beslutat om fem strategiska fokusområden som ska styra den strategiska inriktningen. De illustrerar hur Vattenfall utmärker sig i det sammanhang där företaget har verksamhet och hur man fångar upp affärsmöjligheter i samband med energiomställningen. Strategihjulet bygger på den integrerade energilogiken och visar var fokus ligger längs hela värdekedjan (de tre övre delarna) och hur vi organiserar oss internt för att omsätta det i praktik (de två nedre delarna).

Vattenfalls strategihjul

Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partner med fokus på ökad kundorientering och att främja elektrifiering och klimatsmarta energilösningar på områden där vi har konkurrensfördelar.

Sammankoppla och optimera energisystemet med fokus på att maximera värdet av flexibilitet och att främja en stabil och kostnadseffektiv nätinfrastruktur.

Säkerställa en fossilfri energiförsörjning med fokus på att växa inom förnybar energi, att maximera värdet av våra befintliga fossilfria tillgångar och implementera vår handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp.

Leverera en konkurrenskraftig verksamhet genom att vara både konkurrenskraftig och kostnadseffektiv, samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter och ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.

Motivera och stärka våra medarbetare med fokus på att säkra den nödvändiga kompetensen och förbättra medarbetarresan samt att erbjuda en säker arbetsmiljö. 

Strategihjulet i större format (PDF 175 kB)

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vi har undersökt hur klimatförändringar diskuteras i medierna och hur det påverkar människ...

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.