Vår strategi

Vattenfall har utformat en strategi för att nå målet att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Strategin styr vår riktning, hur vi prioriterar våra affärsmöjligheter, fokuserar vårt arbete och engagerar våra medarbetare, så att vi kan skapa värde för våra intressenter genom att fortsätta leda utvecklingen mot minskade koldioxidutsläpp – både i vår egen sektor och långt utanför den.

Vår syn på framtiden

Nedan sammanfattar vi vår syn på framtiden, som består av de viktigaste trenderna vi måste bevaka, dra nytta av och navigera efter för att på ett framgångsrikt sätt kunna leverera på vår strategi.

Hållbarhet är affären
Hållbarhet blir i allt högre grad en konkurrensfördel och en nödvändighet för alla verksamheter.

Konkurrensen hårdnar när nya aktörer och nytt kapital kliver in på marknaden
Vi tror att fler aktörer kommer att öka sitt fokus på hållbarhet i takt med att konkurrensfördelarna med hållbara affärsmodeller och produkter ökar.

Bred samsyn avgörande för den höga förändringstakt som krävs
Samtidigt som regleringar och politiska åtgärder driver omställningen framåt saknas en gemensam syn kring utbyggnad av infrastrukturen, vilket riskerar att bromsa tillståndsprocesser och genomförande av projekt.

Ökad efterfrågan på fossilfri el blir en utmaning för energisystemet
I takt med att elfordon blir fler och värme- och industriprocesser i allt högre grad elektrifieras, ökar efterfrågan på fossilfri el allt snabbare.

Att överbrygga kunskapsklyftan blir avgörande för att lyckas med energiomställningen
En förändrad demografi och en allt snabbare energiomställning leder till allt större brist på arbetskraft, vilket i sin tur leder till mycket hård konkurrens om viktig kompetens inom teknik och projektledning.

Företag behöver bygga motståndskraft mot oväntade förändringar
Till följd av ökad digitalisering, geopolitisk instabilitet och nya typer av brottslighet tvingas företag i allt högre grad hantera nya och framväxande hot som cyberattacker, störningar, desinformation och spionage.

En grupp barn på en kulle

Skiftet till fossilfri energi måste påskyndas, och Vattenfall driver på denna omställning.

Våra strategiska fokusområden

Vattenfall har fem strategiska fokusområden som vägledning för den strategiska inriktningen. De visar hur Vattenfall drar nytta av de olika sammanhang vi verkar inom och hur vi kan ta vara på affärsmöjligheter i energiomställningen.

Strategihjulet baserar sig på att Vattenfall är ett integrerat energibolag och beskriver fokus för värdekedjan (de tre översta delarna) och den interna organisation som krävs (de två nedersta delarna).

Vattenfalls strategihjul

Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partners med fokus på ökad kundorientering, att främja elektrifiering och klimatsmarta energilösningar på områden där vi har konkurrensfördelar.

Sammankoppla och optimera energisystemet med fokus på att maximera värdet av flexibilitet och att främja en stabil och kostnadseffektiv nätinfrastruktur.

Säkerställa en fossilfri energiförsörjning med fokus på att växa inom förnybar energi, att maximera värdet av våra befintliga fossilfria tillgångar och implementera vår handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp.

Bedriva en högpresterande verksamhet genom att vara både konkurrenskraftig och kostnadseffektiv samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter och ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.

Motivera och stärka våra medarbetare med fokus på att säkra den nödvändiga kompetensen och förbättra medarbetarresan samt att erbjuda en säker arbetsmiljö. 

Strategihjulet i större format (PDF 190 kB)

Relaterad information

Kvinna vid sitt skrivbord på Vattenfalls trading-avdelning

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.