Vad är kostnaden för ett vindkraftverk av den typ som planeras på Kriegers flak?

Q:

Vad är kostnaden för ett vindkraftverk av den typ som planeras på Kriegers flak?

A:

Vi räknar med en total investeringskostnad på cirka 10 miljarder kronor för hela vindkraftsparken, inklusive fundament och anslutningar till det svenska elnätet. Om vindkraftsparken byggs räknar vi med en elproduktion på cirka 2,6 TWh. Det innebär hushållsel till drygt 500 000 hem.

När man ska jämföra två produktionstekniker för el är det inte bara investeringskostnaden per installerad megawatt som är intressant, utan även driftkostnader och elproduktion. Därtill kan finnas andra aspekter som har en ekonomisk bäring, till exempel resursanvändning och förnybarhet. Vattenfall undersöker nu förutsättningarna för vindkraftsparken vid Kriegers flak, ett viktigt steg är naturligtvis tillståndet från regeringen. För att Vattenfall i slutändan ska investera i projektet och uppföra och driva vindkraftsparken, krävs att projektet ger en tillräckligt stor avkastning på investeringen. Med motsvarande kommersiella krav som föreligger även i andra av Vattenfalls investeringar.

Avkastningen styrs förutom av investeringskostnaden också av hur mycket el som produceras, den ekonomiska ersättningen för elen samt driftkostnaderna. I dagsläget beräknas inga gröna elcertifikat erhållas för detta projekt varvid projektet planeras att byggas på enbart intäkter från rådande elpris, det vill säga utan subventioner.

Se även: Frågor och svar