Vår affärsmodell

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum. Hållbar tillväxt vägleder oss in i framtiden.

Flera steg behövs för att el och värme ska nå slutkunderna, och Vattenfall är närvarande i värdekedjan i enlighet med vår strategi som ett integrerat energibolag. Vår affärsmodell är uppbyggd kring att skapa värde för våra intressenter.

Vattenfall bidrar till elproduktions- och elförsörjningssystemet genom vatten och kärnkraft, stark tillväxt inom storskalig förnybar energi som vind-, sol- och batterianläggningar samt regionala och lokala elnät. Vi erbjuder decentraliserade lösningar med solcellspaneler, laddlösningar för elfordon, batterilager, smarta mätare och nätverkstjänster.

Vår fjärrvärmeförsörjning baseras på drift av några stora kraftvärmeverk, men för att driva på utvecklingen mot minskade koldioxidutsläpp i värmesektorn breddar vi användningen av decentraliserade och flexibla energilösningar, inklusive minikraftvärmeverk, värmepumpar, lagringsmöjligheter, solpanelsinstallationer och överskottsvärme från tredje part.

Värdekedja

Vi skapar värde för våra intressenter genom att tillämpa ramverket för integrerad rapportering, Integrated Reporting (IR).

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vattenfalls verksamheter bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa 17 globala mål för hållbar utveckling antogs år 2015 av mer än 150 länder. Även om det är staterna som antagit målen är vi övertygade om att näringslivet spelar en avgörande roll för att dessa mål ska uppnås.

År 2016 identifierade vi de sex mål som är mest relevanta för Vattenfall och till vilka vi kan ge det mest meningsfulla globala bidraget. Dessa fortsätter att gälla internt och återspeglas i vår strategi och i förhållandet till våra intressenter.

Våra prioriterade FN-mål

7

Hållbar energi för alla

9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11

Hållbara städer och samhällen

12

Hållbar konsumtion och produktion

13

Bekämpa klimatförändringen

17

Genomförande och globalt partnerskap

Vattenfall bidrar även till många andra mål, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, på lokal nivå samt indirekt via vår leverantörskedja.

Se även

Flygfoto över byggarbetsplatsen vid Slussen

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.