Vår affärsmodell

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum. Hållbar tillväxt vägleder oss in i framtiden.

Här beskrivs vår verksamhetsmodell och det värde vi skapar för våra intressenter genom att tillämpa ramverket för integrerad rapportering, Integrated Reporting (IR), och dess ”six capitals”.

Vattenfalls verksamheter

Elproduktion

Vattenfall producerar el från många olika energikällor, exempelvis vatten- och kärnkraft, kol, naturgas, vind- och solkraft, biobränsle samt avfall. Vi fasar aktivt ut fossilbaserad produktion och investerar i en större andel förnybar produktion.

Eldistribution

För att garantera leveranssäkerheten krävs välfungerande distributionsnät och utveckling av smarta nätlösningar. Vattenfall gör det möjligt för kunderna att leverera egen el till elnätet, och bli så kallade ”prosumers”, som både köper och säljer el. Vattenfall bedriver elnätsverksamhet i Sverige och Storbritannien (Stromnetz Berlin överlämnades till delstaten Berlin den 1 juli 2021.) Eldistribution är en reglerad monopolverksamhet som övervakas av nationella nätmyndigheter.

El-, värme- och gasförsäljning

Vattenfall säljer el och gas till privatkunder och företagskunder. Vi fokuserar på att optimera kundupplevelsen genom att erbjuda olika pris- och servicemodeller samt genom att ge kunderna möjlighet att minska sin miljöpåverkan.

Fjärrvärme

Vattenfall är en av Europas största producenter och distributörer av fjärrvärme och levererar till hushåll och industrier i storstadsområden. I samarbete med städer och regioner arbetar vi för en övergång till fossilfria värmelösningar, bland annat integrering av överskotts- eller spillvärme från tredje part i våra fjärrvärmenät.

Energitjänster och decentraliserad produktion

Vattenfall erbjuder energitjänster, till exempel energilagring genom batterier och nättjänster, laddlösningar för elfordon, solpaneler, värmepumpar och smarta elmätare. Vi erbjuder även marknadstjänster och tillgång till marknadsplatser där kunderna kan köpa och sälja el samt lösningar som låter dem optimera sin energiförbrukning.

Värdekedja

Vi skapar värde för våra intressenter genom att tillämpa ramverket för integrerad rapportering, Integrated Reporting (IR).

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vattenfalls verksamheter bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa 17 globala mål för hållbar utveckling antogs år 2015 av mer än 150 länder. Även om det är staterna som antagit målen är vi övertygade om att näringslivet spelar en avgörande roll för att dessa mål ska uppnås.

År 2016 identifierade vi de sex mål som är mest relevanta för Vattenfall och till vilka vi kan ge det mest meningsfulla globala bidraget. Dessa fortsätter att gälla internt och återspeglas i vår strategi och i förhållandet till våra intressenter.

Våra prioriterade FN-mål

7

Hållbar energi för alla

9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11

Hållbara städer och samhällen

12

Hållbar konsumtion och produktion

13

Bekämpa klimatförändringen

17

Genomförande och globalt partnerskap

Vattenfall bidrar även till många andra mål, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, på lokal nivå samt indirekt via vår leverantörskedja.

Se även

Flygfoto över byggarbetsplatsen vid Slussen

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.