Hur ansluts vindkraftsparken till elnätet?

Q:

Hur ansluts vindkraftsparken till elnätet?

A:

Vindkraftsparken ansluts till elnätet via markförlagd kabel eller luftledningar på olika spänningsnivå. Vattenfall ansvarar för det interna elnätet inom vindkraftsparken och ett elnätsföretag ansvarar för anslutningen från vindkraftsparken till närliggande existerande elnät. Elnätsanslutningen är en separat process som drivs av elnätsföretaget. Elnätsföretaget upprättar markavtal, genomför samråd och tar fram en tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för att få igenom sitt tillstånd. Energimarknadsinspektionen prövar och beslutar om anslutning till existerande elnät.

Se även: Frågor och svar om vindkraft