Hur byggs en vindkraftspark?

Q:

Hur byggs en vindkraftspark?

A:

Byggfasen brukar pågå i cirka 1–3 år, beroende på vindkraftsparkens storlek, komplexitet och eventuellt vilka byggperioder tillståndet tillåter. Under byggnationen är delar av området en byggarbetsplats och kommer att vara avstängda. Vid byggnationen är vi noga med att informera närboende och andra intressenter om vad som händer i processen.

 • Avverkning
  Träd inom arbetsområdet avverkas och omhändertas i regel som vid normalt skogsbruk.
 • Markberedning
  Vegetation, jordtäcke och morän schaktas. Eventuella berghällar knackas eller sprängs vid behov bort. Det schaktas även för kabeldiken och för fundamenten till vindkraftverken.
 • Vägar och transport
  Nya vägar bryts och gamla vägar förbättras, förstärks och breddas vid behov. För att kunna frakta de stora delarna till vindkraftverken från fabrik till parken kan det behövas tillfälliga extraordinära åtgärder som till exempel ombyggnader eller omledning av trafik.
 • Kablar, fibernät och jordlinor
  Förläggning av kablar, fibernät och jordlinor utförs och kopplingsskåp uppförs. Anslutningsledningen och nätstationer anläggs normalt av elnätsägaren.
 • Fundament
  Det finns olika typer av fundament: bergsförankrade och gravitationsfundament. Bergsförankrat fundament gjuts direkt på berget och förankras med bergbultar medan gravitationsfundament används där jorddjupet är större och fundamentet i sig blir en motvikt till vindkrafterna. Fundamenten gjuts minst en månad innan vindkraftverken monteras.
 • Montering
  Vindkraftverken transporteras i delar och sätts ihop på plats. Delarna kommer på specialbyggda lastbilar och monteras ihop med hjälp av stora lyftkranar.
 • Inkoppling och driftsättning
  Vindkraftsparken ansluts till elnätet med nedgrävd kabel eller med luftledning.
 • Städning och återställning
  Schaktade ytor planeras och efter något år etablerar sig vegetationen igen.
 • Drift och underhåll
  Regelbunden service utförs av turbintillverkarens personal eller av Vattenfalls egen servicepersonal.
Se även: Frågor och svar om vindkraft