Hur fungerar tillståndsprocessen för en vindkraftpark på land?

Q:

Hur fungerar tillståndsprocessen för en vindkraftspark på land?

A:

Från att vi hittar en lämplig plats för en vindkraftspark och skriver avtal med markägarna, till att vi har ett lagakraftvunnet miljötillstånd och påbörjar byggnationen av vindkraftsparken tar det lång tid, i de flesta fall ungefär sju till tio år. Grundliga undersökningar av både natur- och kulturmiljöer, liksom geotekniska förutsättningar görs av området där vindkraftverken ska stå och där vägar och internt elnät behöver anläggas. Eventuell påverkan på människor, djur och växter i området bedöms. Samråd och dialog hålls med myndigheter, närboende och andra berörda för att samla in synpunkter.

Vindkraftsparker kräver så gott som alltid tillstånd enligt miljöbalken. Resultatet av undersökningarna och synpunkterna från samråden sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som lämnas in till en av de miljöprövningsdelegationer som finns i landet tillsammans med en ansökan om miljötillstånd.

Miljöprövningsdelegationen lämnar därefter sina krav på kompletteringar. När svaren inkommit kungörs handlingarna och berörda har möjlighet att komma med synpunkter innan miljöprövningsdelegationen tar beslut om tillstånd.

Miljötillståndet kan bara ges om kommunen tillstyrkt ansökan. Tillståndet innehåller alltid villkor som ägaren av vindkraftsparken måste uppfylla. Ett villkor brukar till exempel reglera hur höga ljudnivåer som tillåts vid bostadshus i närheten. Tillståndet kan överklagas till högre instans.  

Byggnation kan starta när miljötillståndet vunnit laga kraft (det vill säga inte längre kan överklagas) och Vattenfall, efter upphandlingsförfaranden, bedömer att projektet är tillräckligt lönsamt.

 1. Utredningar (1-4 år)
  Varje projekt inleds med undersökningar av det potentiella projektområdet. Vilka förutsättningar och begränsningar finns på den här platsen? Särskild hänsyn tas till människor, djur, växter och landskap. Vi kontaktar nyckelintressenter i området för tidig dialog.
 2. Samråd
  Tidigt i processen bjuder vi in till samråd med myndigheter, närboende och andra berörda av vindkraftsprojektet. Samråd är den del av tillståndsprocessen där de som berörs av projektet kan ställa frågor och bidra med viktig information och synpunkter. All information vi får in från samrådsprocessen sammanställs i en samrådsredogörelse som ingår i ansökan.
 3. Ansökan och MKB (1,5-3 år)
  En ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken lämnas in till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. Till ansökan bifogas också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver vilka effekter vindkraftsparken kan få för människors hälsa och miljö. Miljötillstånd kan endast ges om kommunen tillstyrkt ansökan.
 4. Överklaganden (1-2 år)
  Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för vindkraftsparken kan överklagas till nästa instans, mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Nekas målet prövningstillstånd vinner domen laga kraft och kan inte överklagas.
 5. Upphandling (1 år)
  När projektet upphandlas delas det in i ett antal olika huvudkontrakt. Vattenfall upphandlar alltid på affärsmässiga grunder och följer FN:s Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och kampen mot korruption.
 6. Investeringsbeslut
  Om projektet får tillstånd och Vattenfalls styrelse bedömer att projektet är tillräckligt lönsamt kan vi ta ett investeringsbeslut och börja bygga. Ibland sker finansieringen tillsammans med externa investerare.
 7. Byggnation
  Att bygga en vindkraftspark tar 1-3 år, beroende på vindkraftsparkens komplexitet och storlek. I grova drag sker följande steg: avverkning, markberedning, väg- och kabelarbeten, fibernät och jordlinor, fundament, montering av vindkraftverk, inkoppling och driftsättning samt städning och återställning.
 8. Drift
  Vattenfalls vindkraftsparker producerar förnybar el under cirka 95 procent av årets alla timmar, i ungefär 25 år. Löpande service och underhåll av anläggningen utförs på plats. Dessutom fjärrövervakas vindkraftsparken dygnet runt.
 9. Återställning
  När verken har tjänat ut monteras de ner. Platsen återställs och det mesta av materialet kan återvinnas. För att säkerställa att avvecklingen kan genomföras garanteras pengar för avveckling redan innan vindkraftsparken byggs.
Se även: Frågor och svar om vindkraft