Hur gör ni för att minska antalet fåglar som kolliderar med vindkraftverk?

Q:

Hur gör ni för att minska antalet fåglar som kolliderar med vindkraftverk?

A:

Från ett tidigt skede i planeringen av en vindkraftspark tar Vattenfall alltid stor hänsyn till de naturvärden som finns i området. Vi följer de lagar, regler och riktlinjer som krävs för minsta möjliga påverkan på människor och miljö i våra projekt, fåglar inkluderat.

För att skydda vissa mer känsliga fågelarter tillämpas ofta skyddsavstånd till boplatser eller andra för arten viktiga områden. Dessa skyddsavstånd varierar oftast mellan en och två kilometer. Studier på Näsudden på Gotland visar att större vindkraftverk medför färre fågelkollisioner per producerad kilowattimme än mindre vindkraftverk.

Se även: Frågor och svar om vindkraft