Hur informerar ni om era projekt?

Q:

Hur informerar ni om era projekt?

A:

På Vattenfall ser vi kommunikationen och dialogen med alla intressenter som mycket viktig för att kunna förverkliga våra vindkraftsprojekt. Vi arbetar aktivt med att informera och skapa mötesplatser för att få in synpunkter och lokal kunskap om området vi är intresserade av. Vi anpassar ofta våra projekt utifrån den information och de synpunkter som kommer oss till del. Vi arrangerar därför olika former av informationsmöten med våra intressenter, utöver de formella samrådsmöten som ingår som en del av tillståndsprocessen. Vi deltar gärna i föreningsmöten och liknande arrangemang på orten.

Aktuell information om varje projekt finns att läsa på projektens hemsidor. Vi arbetar även med en rad andra informationsaktiviteter i olika faser av projektet. Det kan exempelvis vara utskick av brev eller nyhetsbrev, utställning av informationsmaterial, studiebesök vid befintliga vindkraftverk, annonser och artiklar.

Om du har synpunkter eller idéer om hur vi når ut med information gällande ett specifikt projekt, hör gärna av dig till en projektkommunikatör. Kontaktuppgifter finns på projektets hemsida.

Se även: Frågor och svar om vindkraft