Hur informerar ni om era projekt?

Q:

Hur informerar ni om era projekt?

A:

På Vattenfall ser vi kommunikationen och dialogen med alla intressenter som mycket viktig för att kunna förverkliga våra vindkraftsprojekt. Vi arbetar aktivt med att skapa dialog och mötesplatser för att få in synpunkter och lokal kunskap om området vi verkar i. Till exempel arrangerar vi informationsmöten, utställningar av informationsmaterial och studiebesök vid befintliga vindkraftsparker, utöver de formella samrådsmöten som ingår i tillståndsprocessen. Vi deltar dessutom gärna i föreningsmöten och liknande arrangemang på orten. Vi anpassar ofta våra projekt utifrån den information och de synpunkter som kommer oss till del. Aktuell information om varje vindkraftsprojekt finns att läsa på vår hemsida.

Se även: Frågor och svar om vindkraft