Hur väljer Vattenfall ut områden för nya vindkraftsparker?

Q:

Hur väljer Vattenfall ut områden för nya vindkraftsparker?

A:

Energimyndigheten har, på uppdrag av regeringen, pekat ut riksintressen för vindbruk, och många av Sveriges kommuner har en vindbruksplan som fungerar vägledande för vindkraftsetableringar. Men den viktigaste förutsättningen för vindkraft är att vindförhållandena är goda. Det ska blåsa starkt och med jämn hastighet. I våra förstudier försäkrar vi oss också om att områdena har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör elnätanslutning, närboende, infrastruktur samt natur- och kulturmiljö. Vindkraft bidrar till stor klimatnytta oavsett var i landet den byggs. I dagsläget är Västra Götaland det län som har flest vindkraftverk i Sverige.

Se även: Frågor och svar om vindkraft